Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 18 Şubat 2018

Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 18 Şubat 2018
18 Şubat 2018 Pazar 10:00

Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 18 Şubat 2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İPEKYOLU UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkez faaliyetlerinin çok disiplinli uygulama ve araştırma alanlarının alt grupları üzerinden yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan grupları,

b) Merkez (İPAUM): Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Danışma Kurulu: Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları; İpekyolu üzerinde yer alan ülkelerin ekonomi, enerji, uluslararası ilişkiler, tarih, sanat ve kültür alanlarındaki bilimsel araştırmalarına katkı sağlamak; Türkiye’nin İpekyolu üzerinde ekonomi, politika, enerji ve kültürel faaliyetler üzerine alternatif yaklaşımlar ortaya koymak, uygulamasına yönelik bilimsel ve stratejik öneriler sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin İpekyolu üzerindeki uluslararası ilişkilerine ek olarak, tarihi, ekonomik ve stratejik çıkarları üzerine modeller ortaya koymak ve bu modellerin işlerliğini kazandırmaya yönelik bilimsel araştırmalar, projeler ve iş birliği çalışmalarına katkı sağlamak.

b) İpekyolu üzerindeki ülkelerin iktisadi yapılarını ve politikalarını analiz etmek, alternatif yapı ve politikalar önermek ve projeler hazırlayarak yürütmek.

c) İpekyolu üzerindeki ülkelerin enerji politikalarını incelemek, İpekyolu enerji alanları, rekabeti, enerji lojistiği ve güvenliği konularında Türkiye ve diğer ülkelere yönelik bilimsel araştırma, proje ve uluslararası iş birliğine yönelik çalışmaları yürütmek.

ç) Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerinin İpekyolu ile ulaşım, lojistik ve turizm faaliyetlerini araştırmak, ortaklaşa faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek.

d) İpekyolu üzerindeki ülkelerin sosyal, kültürel ve sanata dair faaliyetlerine katkı sağlamak.

e) İpekyolu üzerindeki ülkelerin yenilikçi ve katma değer sağlamaya yönelik teknolojik, askeri, stratejik ve güvenliğe bağlı bilimsel projelerine katılmak ve öneriler sunmak.

f) İpekyolu üzerindeki Türk kökenli devletlerin tarihi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve sanata dair araştırmalarına, projelerine ve bilimsel faaliyetlerine katkı sağlamak.

g) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak üzere Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

ğ) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

h) Merkezin amaçlarına uygun tüm çalışmalarında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü
MADDE 8 –
(1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı kapsamındaki konularda araştırmalar ve yayınlar yapmış olan ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere önerir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 –
(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdürünce önerilen Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversitede tam zamanlı çalışan, iki misli öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için seçilen dört üyeden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Merkez Müdürünün çağrısı üzerine, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak.

ç) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Merkez Danışma Kurulu üyelerini belirlemek.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

g) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirlemek.

Merkez Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda çalışan veya çalışmak isteyen Üniversite öğretim elemanları ile Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelerden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üye sayısı, en az on kişi olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Üniversitenin öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, tam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden belirlenebilir. Merkez Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Merkez Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek, Merkezin amaçları doğrultusunda proje önerilerinde bulunmak, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturmak ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önerebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 –
(1) Merkez faaliyetlerinin çok disiplinli uygulama ve araştırma alanlarının alt grupları üzerinden yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları, Merkez Yönetim Kurulunun önerisiyle en fazla beş kişiden oluşan Merkeze bağlı bilimsel araştırma birimleridir. Çalışma grupları üyeleri en az biri Üniversite personeli olmak şartıyla ulusal ve uluslararası üniversite mensupları arasından belirlenir. Çalışma grupları;

a) Ekonomi ve finans,

b) Enerji ve enerji politikaları,

c) Kültür, sanat ve mimarlık,

ç) Tarih, dil, coğrafya ve sosyoloji,

d) Uluslararası ilişkiler, politika, strateji ve güvenlik,

alanlarında oluşturulur.

Çalışma gruplarının görevleri
MADDE 15 –
(1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, bilimsel öneri, fikir, proje ve analizler yapmak.

b) Bilimsel seminer, toplantı, eğitim çalışmaları ve kongrelere sunumlar hazırlamak.

c) Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen konularda araştırma yapmak ve/veya çalışmalarda bulunmak.

ç) Çalışmalarını rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü araç-gereç, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.


Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


18 Şubat 2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber