Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 27 Şubat 2018

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 27 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 27 Şubat 2018
03 Mart 2018 Cumartesi 20:00

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 27 Şubat 2018 tarihli ve 30345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; kadının eğitim, ekonomik, sosyal, hukuk ve sağlık alanlarında yaşadığı sorunlara ilişkin bilimsel araştırmaları yürütmek, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek ve farkındalık oluşturmak, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için sosyal,  ekonomik ve siyasal alanda stratejiler geliştirmek ve uygulamaktır. Mevcut sorunlara çözüm önerileri geliştirmek için proje, kongre, sempozyumları organize etmek ve Üniversite ile toplum arasında iletişimi sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın sorunlarına yönelik bilgi alışverişinde bulunmak için yurt içinde ve yurt dışında bilimsel araştırmalar, toplantı, kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay yapmak ve bu etkinliklere katılımı desteklemek,

b) Toplumsal cinsiyet, kadın hakları ve kadın sorunları konusunda araştırma ve projeler yapmak,

c) Kadının ekonomik sorunlarını azaltmak için istihdamı artıracak, girişimciliği özendirecek sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak mesleki bilgi, yetenek ve becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,

ç) Kadın hakları ve sorunları konusunda broşür, kitaplar yayımlamak ve bu konulara farkındalığı sağlayacak sosyokültürel etkinlikler düzenlemek,

d) Lisans ve lisansüstü öğrencilere kadın sorunları konusunda özendirici ve destekleyici programlar geliştirmek,

e) Kadın sorunları konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında bir iletişim ağı oluşturmak, iş birliği yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,

f) Kadın sorunları konusunda yapılacak araştırmalardan elde edilen yayınlar ile arşiv ve kitaplık oluşturmak,

g) Bölge ve Ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için kırsal kesimdeki kadınlara eğitim programları düzenlemek,

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iletişim ağı sağlayarak iş birliği yapmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve ortak projeler yürütmek,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları ve Görevleri

Merkez yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkez yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarını ve idari işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunun oluşturulması için yönetim kuruluna öneride bulunmak ve alınan kararları Rektörlüğe sunmak,

e) Ulusal ve uluslararası toplantılara Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya temsil edecek personeli belirlemek,

f) Merkezin faaliyetlerini dikkate alarak Üniversitenin ilgili birimleri ile Üniversite dışındaki kuruluşlar ile iş birliğinde bulunmak,

g) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak, verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilgiye sahip olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üniversite dışında altı aydan daha fazla süreyle görevlendirilen üyenin yerine aynı yöntemle yeniden üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık plan ve programların hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak ve yönetim ile ilgili kararları almak,

b) Merkezin etkili çalışmasını sağlamak için kararlar almak,

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için gerek duyulan çalışma gruplarını kurmak,

ç) Merkezin bütçe ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin çalışma alanına giren diğer konuların yapılması konusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda kadın sorunları konusunda bilgi ve deneyimi olan öğretim elemanları ile Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşlardaki temsilciler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen yedi üyeden oluşur. Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu üç ayda bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Danışma Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 –
(1) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, proje ve eğitimlerin yapılması amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Müdürün önerisi ile oluşturulacak çalışma grubunda çalıştırılacak personel, Müdür tarafından Rektöre bildirilerek görevlendirme yapılır.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 16 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalardan alınan alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.


Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


27 Şubat 2018 tarihli ve 30345 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber