KYK KİK toplantısında 6 maddede mutabakata varıldı

KYK Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı yapıldı. Toplantıda 6 madde de mutabakata varıldı.

KYK KİK toplantısında 6 maddede mutabakata varıldı
27 Nisan 2017 Perşembe 16:52

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2017 Görüş Raporu imzalandı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Kurum Temsilcisi Dilaver Altınkaya, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale ve KYK Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kurula sunulan talepler görüşülerek, 6 maddede mutabakata varıldı:
 

Konu 1- Asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalı ya da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde Danıştay 16. Dairesi’nin 03.07.2015 tarihli ve E:2015/1156 sayılı dosyasındaki yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler gözetilerek gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

Görüş 1- Danıştay 16. Dairesi’nin 03.07.2015 tarihli ve E:2015/1156 sayılı kararıyla Kurum Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin Görevde Yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlarını içeren 6/3-a-2, 6/3-b-2, 6/3-c-2, 6/3-d-2, 6/3-e-2 maddelerinin yürütmesi durdurulmuştu. İşbu karara ilişkin kurumumuz tarafından yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 18.01.2016 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/1329 sayılı kararı ile oy birliği ile söz konusu maddelere ilişkin itirazlar reddedilmiştir. Ayrıca, derdest olan davada Danıştay Savcısının “… dava konusu Yönetmeliğin 6/3-a-2, 6/3-b-2, 6/3-c-2, 6/3-d-2, 6/3-e-2 maddelerinin iptaline, dava konusu olan diğer maddeler yönünden ise davanın reddine karar verilmesi gerektiği” yönündeki  “Düşünce” si 20.03.2017 tarihinde kurumumuza tebliğ edilmiştir.

351 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekte olup, 29/11/2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmi Gazete’de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşları olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelikleri birlikte yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliklerin dayanağı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Bakanlar Kurulu’nun 2016/9380 sayılı kararıyla bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı bakanlık personel dairesi başkanlığına iletildiğinden söz konusu çalışmaların bu çerçevede yürütülmesi uygun görülmektedir.
 

Konu 2- Aile veya sağlık durumuna bağlı olarak yer değişikliği talebinde bulunanların yer değişikliği işlemleri, bir takvime bağlanarak talepleri esas alınmak suretiyle (yaz ayları içinde) sonuçlandırılmalıdır.

Görüş 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli yurt yönetim personelinin eş (aile) ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği taleplerine ilişkin iş ve işlemler 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde yürütülmekte olduğu, buna göre bir yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı yer değişikliklerinin Mart/2017 tarihinde yapıldığı görülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında istihdam edilen memur personelin eş (aile) ve sağlık durumuna bağlı atama taleplerinin ise ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak hizmet gereği ve kadro imkânları ölçüsünde 2017 yılı yaz aylarında değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.
 

Konu 3- Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunup da herhangi bir sebeple çalışma izni iptal edilen ve gerekli nitelikleri taşıyanların, isteklerine göre yurt yönetim memurluğu veya il müdürlüklerinde durumlarına uygun yerlerde görevlendirilmeleri sağlanmalıdır.

Görüş 3- Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda bulunup da ilgili mevzuat gereği bu kadroda çalışamayacaklarına dair sağlık kurulu raporu olan veya gerekli nitelikleri taşımaması sebebiyle çalışma izni yenilenmeyen personelin hizmet sınıfı da dikkate alınmak suretiyle hizmet gereği ve ilgilinin durumuna uygun yerlere Kurum Görevlendirme Talimatı çerçevesinde görevlendirilmelerinin sağlanmasının uygun olacağı görüşündeyiz.
 

Konu 4- Yeterli sayıda personel bulunan yurt müdürlükleri ve il müdürlüklerinde personelin zorunlu eğitim çağında bulunmayan çocukları için çocuk bakımevleri (kreş) açılması konusunda çalışma yapılması sağlanmalıdır.

Görüş 4- Bakanlar Kurulu’nun 87/12197 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin Kuruluş başlıklı 2. maddesinde, “Bakımevleri kurumun bağlı veya ilgili olduğu Bakanın onayı alınmak suretiyle Kurumca istihdam edilen memurların, 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğu için Kurumun idari ve mali işlerle ilgili birimine bağlı olarak açılabilir” denilmektedir.

Konuyla ilgili olarak mezkûr yönetmeliğin İl ve İlçe Merkezlerinde Bakımevi Açılması başlıklı 20. maddesinde ise “İl ve ilçe merkezlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki memurların 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğunun bulunması halinde, giderlerin ilgili kurumlarca bakımevinden yararlanacak çocuk sayısıyla orantılı olarak müştereken karşılanması şartıyla, mülki idare amirinin denetim ve gözetiminde çocuk bakımevi açılabilir. Bu şekilde açılacak çocuk bakımevlerinin yönetim ve diğer hizmetleri il veya ilçe özel idare müdürlüklerince yürütülür. Bakımevleri için gerekli personelin kadroları ilgili özel idare müdürlüğü teşkilat kadrolarında yer alır” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan Ankara Valiliği (Milli Eğitim Müdürlüğü) ile yapılan protokol çerçevesinde Ankara’da çalışan kurum personelinin çocukları için Ankara İl Müdürlüğüne bağlı Tahsin Banguoğlu Yurt Müdürlüğü’nün bulunduğu yerleşkede anaokulu faaliyetlerini sürdürmektedir. Yukarıda belirtilen açıklamalar ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili birimlerce gerekli araştırma yapılmak suretiyle söz konusu çalışmalara başlanmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
 

Konu 5- 9.8.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 36. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Özel ve Gece Hizmetleri Usul ve Esasları ile ilgili hususlar, yetkili sendikanın katılımıyla belirlenmelidir.

Görüş 5- Kurumumuz Özel ve Gece Hizmetleri Usul ve Esasları Taslağı hakkında 27.10.2016 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısında sendika temsilcilerine bilgi verilmek suretiyle görüşleri alınmış olup, adı geçen Usul ve Esaslar 28/10/2016 tarihli ve 905 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nın 9835 No’lu Kararı ile uygun görülmüş olup, 01/11/2016 tarihli ve 69876154.010.07.01-E.4492 sayılı yazı ile yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren bu Usul ve Esaslar ile mevcut Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Konu 6- Yurt yönetim memurlarının depozito ödemeleri, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi sebeplerle kendi adlarına banka hesabı açmaları yerine ilgili işlemler için kurum adına açılan hesaplarda işlem yapmaya yetkilendirilmeleri sağlanmalıdır.

Görüş 6- Yurt yönetim memurları sosyal, kültürel faaliyetler ve benzeri işler için avans almak veya kredi açılması sureti ile işlem yapmakta olup ön ödeme işlemleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabidir.

5018 sayılı Kanun’a istinaden Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmış olup, yönetmeliğin ön ödeme şekilleri ve uygulaması konulu 5. maddesinde, “Ön ödeme, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; ilgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları yılları merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir. Avans, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan mutemede verilir” denilmiştir. Yine aynı maddede, “Kredi, mutemetler adına banka veya aynı idareye hizmet veren muhasebe birimi nezdinde açtırılabilir. Mutemetlerin imza örneği, nezdinde kredi açılan banka veya muhasebe birimine gönderilir. Ön ödemeler hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılır. Mutemetler avans almadan harcama yapamaz ve kamu idaresi adına harcama yapmak üzere muhasebe biriminin veznesi veya banka hesabından başka hiçbir yerden, hiçbir nam ile para alamazlar” ibaresi bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler doğrultusunda yurt yönetim memurlarının sosyal, kültürel faaliyetler ve benzeri işler için alınacak olan avans veya açılacak kredinin kendi adlarına olması gerekmektedir. Bunun dışında, depozito ödemelerinin avans alınarak veya kredi açılarak ödenmesi ile ilgili kurumda meri bir talimat bulunmadığı görülmektedir.

Bu itibarla, konuyla ilgili yukarıda yapılan açıklamalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi uygun görülmektedir

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber