Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmelik

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmelik, bugünkü 27 Temmuz 2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmelik
27 Temmuz 2016 Çarşamba 09:01

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmelik, bugünkü 27 Temmuz 2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29783

YÖNETMELİK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

 

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINCA
VERİLECEK İDARİ VE MALİ DESTEKLERE
DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlık tarafından sağlanacak idari ve mali desteklerin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Başkanlık tarafından sağlanacak idari ve mali desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanı,
b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,
c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
ç) Başvuru rehberi: Başkanlık tarafından her bir mali destek programı için dönemsel olarak hazırlanan ve sunulacak destekten yararlanabilecek tüzel kişileri, bu kişilerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, desteklenecek proje konularını, proje başına sağlanacak en az ve en çok destek miktarını, proje kapsamında karşılanabilecek uygun maliyetleri, proje seçim ve değerlendirme kriterlerini, teminat ve eş finansman yükümlülüklerini, başvuru için gerekli belgeleri ve diğer bilgileri kapsayan belgeyi,
d) Bilgi sistemi: Başkanlık tarafından verilecek idari ve mali desteklerin başvuru, değerlendirme ve uygulama ile ilgili tüm süreçlerin gerçekleştirilebileceği çevrim içi ortamı,
e) Eş finansman: Projelere yararlanıcı tarafından sağlanacak aynî ve/veya nakdî katkıyı,
f) Hizmet birimleri: Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hizmet birimlerini,
g) İdari destek: Kurum ve kuruluşlara sağlanacak eğitim, bilgilendirme, danışmanlık, atölye çalışması gibi kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik nakdî olmayan destekleri,
ğ) Kanun: 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
h) KİDAB: Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığını,
ı) Kurum ve kuruluş: Yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerini,
i) Mali destek: Kurum ve kuruluşların proje esaslı çalışmalarına Başkanlık tarafından yapılacak nakdî katkıyı,
j) Mali destek programı: Hizmet birimleri tarafından kendi öncelik alanlarına yönelik olarak KİDAB ile koordinasyon içinde hazırlanan; destek sağlanacak projelerin ortak hedeflerini, hedef ülke veya bölgelerini, proje başına sağlanacak en az ve en çok destek miktarını, destekleme takvim ve süresini, başvuru konu ve koşullarını ve potansiyel başvuru sahiplerini belirleyen çerçeve metni,
k) Proje: Belirli bir amaca odaklı, hedefleri, bütçesi ve takvimi belirlenmiş düzenli faaliyetler bütününü,
l) Sözleşme: Başkanlık ile yararlanıcı arasında imzalanan ve desteğe konu olan proje süresince uyulması gereken ilke ve kuralları, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülükleri ile sözleşme ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşmayı,
m) Usulsüzlük: Proje başvurusu ve/veya uygulaması sırasında yanıltıcı bildirim, hile veya sahtecilik yapılması, desteğin geçici de olsa amacı dışında kullanılması, projeye Başkanlıkça destek sağlanan bütçe kalemleri için başka bir kurum veya kuruluştan mükerrer destek alınması, bu Yönetmelik ve ilgili başvuru rehberlerinde belirtilen ilke ve kurallara aykırı davranışlarda bulunulması ve sözleşme ilişkisinin ihlal edilmesini,
n) Yararlanıcı: Başkanlık tarafından sağlanan idari ve mali desteklerden yararlanan kurum veya kuruluşları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İdari ve Mali Destekler

İdari ve mali desteklere ilişkin genel esaslar
MADDE 5 –
(1) Başkanlık tarafından sağlanacak idari ve mali desteklerde, kamu yararı çerçevesinde Başkanlığın görev alanındaki hedef kitlelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarının çözümüne katkı sağlanması; hedef kitlelerle tarihi, toplumsal ve kültürel değerler çerçevesinde ilişki ve iletişimin artırılması ve bu alanlarda faaliyet yürüten kâr amacı gütmeyen kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi esastır.
(2) Başkanlık tarafından verilen idari ve mali destekler, yurtiçinde veya yurtdışındaki kâr amacı gütmeyen ve Başkanlığın görev alanlarında faaliyet yürüten özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine sağlanır.

İdari destek
MADDE 6 –
(1) Başkanlık, Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara, Başkanlık personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla kapasite geliştirmeye yönelik idari destekler sağlayabilir.
(2) Başkanlık görev alanlarında faaliyet gösteren potansiyel yararlanıcıların katılacağı, mali destek programlarına yönelik proje hazırlama ve uygulama ile idari, mali, teknik ve faaliyet kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları, ilgili hizmet birimi ile koordineli bir şekilde KİDAB tarafından düzenlenebilir.
(3) İdari destek programları, Başkanlık tarafından re’sen ya da kurum ve kuruluşlarca bilgi sistemi üzerinden talep edilmesi halinde düzenlenebilir. Başkanlık tarafından, bu kapsamdaki programların ilan edilmesi durumunda, yapılan başvurular arasından uygun katılımcılar tespit edilerek programa davet edilir. Başkanlık ayrıca belirlenen kurum ve kuruluşları davet etmek suretiyle de programlar gerçekleştirebilir.

Mali destek
MADDE 7 –
(1) Başkanlık, Kanunda belirtilen amaçlara yönelik çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşların projelerine mali destek sağlayabilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında Başkanlık tarafından sağlanan mali destekler hibe niteliğinde olup proje usulüyle verilir.
(3) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine aktarılan hibeler, aktarılan kurumlar tarafından bütçe gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilerek kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Destekler

Mali desteklere ilişkin genel esaslar
MADDE 8 –
(1) Mali destek programları kapsamında Başkanlığa sunulan projelere, her bir program için varsa belirlenen eş finansman oranları ve destek miktarları çerçevesinde, Başkanlık tarafından uygun görülecek oran veya miktarlarda destek sağlanır. Başkanlıkça uygun görülen projelere sağlanacak destek belirli bütçe kalemleriyle sınırlandırılabilir.
(2) Başkanlık ile yararlanıcı arasında sözleşme imzalanır.
(3) Başkanlık, desteklenen projelerin toplam tutarı ya da projeye sağlanan destek tutarına karşılık, yararlanıcıdan projenin gerçekleştiği ülkenin yasal mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş mutad harcama ve faaliyet belgelerini talep edebilir.
(4) Yararlanıcı, projelerin uygulama sürecinde ortaya çıkan vergi, sigorta ve benzeri her türlü iş ve işlemleri, tabi oldukları yasal mevzuat çerçevesinde yürütmek, projeyle ilgili tüm evrakları temin etmek ve bu evrakları kayıt altına almakla yükümlüdür.
(5) Yararlanıcı projenin uygulamasını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir riski önlemek bakımından gerekli tüm önlemleri alır ve projenin uygulamasını olumsuz bir şekilde etkileyen herhangi bir durumu gecikmeksizin yazılı olarak Başkanlığın bilgisine sunar.
(6) Başkanlık tarafından mali desteklerle ilgili alınan komisyon kararları, Bakan oluruyla onaylanır. Bakan, bu konuda yetkisini Başkana devredebilir.

Mali destek programları
MADDE 9 –
(1) Hizmet birimlerinin öncelik alanlarına yönelik programlar KİDAB koordinasyonunda oluşturulur.
(2) Her bir program için, ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak KİDAB tarafından başvuru rehberi hazırlanır.
(3) Hazırlanan programlar ve başvuru rehberleri, Başkanlık tarafından uygun görülen iletişim kanalları aracılığıyla ilan edilerek kamuoyuna duyurulur. Ayrıca KİDAB tarafından potansiyel yararlanıcılara yönelik bilgilendirici materyaller hazırlanır ve ilgili hizmet birimleri ile koordineli bir şekilde yurtiçi veya yurtdışında tanıtım etkinlikleri düzenlenebilir.
(4) Başkanlık, ilan etmiş olduğu programın, başvuru dönemini değiştirme, başvuruyu belirtilen tarihten önce sonlandırma veya belirtilen dönemde başvuruyu açmama; ilan edilen program şartlarında değişiklik yapma, kısmen veya tamamen iptal etme haklarını saklı tutar. Bu durumlarda, Başkanlıktan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

Doğrudan destekler
MADDE 10 –
(1) Başkanlık, ilan edilen programlar dışında, Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili stratejik önemi haiz ve uygulanmasında fayda mülahaza edilen proje tekliflerini, bu Yönetmelik çerçevesinde ayrıca değerlendirebilir.
(2) Doğrudan desteklere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama süreçleri bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başvuru, değerlendirme ve sonuçların bildirilmesi
MADDE 11 –
(1) Başvuruların, başvuru rehberlerinde belirtilen tarihlerde bilgi sistemi üzerinden alınması esastır. Ancak Başkanlıkça uygun bulunması halinde elden, posta veya elektronik posta yoluyla da başvuru alınabilir.
(2) Başvurular, Başkanlık makamı tarafından uygun görülen en az üç üyenin katılımıyla oluşturulan komisyonlar marifetiyle değerlendirilir. Başvurular komisyon toplantılarından önce Başkanlık uzman ve/veya yöneticileri ya da gerekli görülmesi halinde bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenerek ön değerlendirmeye tabi tutulabilir.
(3) Değerlendirme sürecinde, kamu kurumlarından görevlendirme yapılabilir veya Kanunun 6 ncı maddesine istinaden bağımsız değerlendirme hizmeti alınabilir.
(4) Değerlendirme sürecinde görev alan kişilerin kimliği ve değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulur.
(5) Başvuru döneminde her bir programa gelen proje teklifleri, başvuru sahibinin kurumsal ve mali kapasitesi, ilgililik, program öncelikleri, ilgili alanda tecrübe, yöntem ve somut çıktılar bağlamında değerlendirilerek karara bağlanır. Değerlendirmeye ilişkin detaylı kriterler başvuru rehberlerinde belirtilir.
(6) Başkanlık, projenin büyüklüğü, konusu ve benzeri açılardan gerek görmesi halinde ön inceleme yapabilir, projenin sunumunu yapmak üzere başvuru sahibini Başkanlığa davet edebilir, ek bilgi ve belge isteyebilir ve/veya projeye ilişkin değişiklik yapılmasını talep edebilir.
(7) Bakan tarafından onaylanan komisyon kararları resmi yazı, bilgi sistemi veya elektronik posta marifetiyle başvuru sahibine bildirilir.

Sözleşme
MADDE 12 –
(1) Başkanlık ile yararlanıcı arasında imzalanacak sözleşmede; projeye ilişkin özel koşullar ile genel, idari ve mali hükümlere dair hususlar yer alır.
(2) Sözleşmede belirtilmesi durumunda Başkanlık, desteğin amaç, hedef ve bütçesine bağlı olarak, yararlanıcılardan eş finansmana ilişkin teminat isteyebilir. Teminat, nihai ödemenin yapılması ve projenin sözleşmeye uygun olarak sonlandırılmasını müteakip serbest bırakılır.
(3) Başkanlık ile yararlanıcı arasında imzalanacak sözleşme, projenin uygulanacağı ülkenin milli para birimi cinsinden düzenlenebilir.
(4) Yararlanıcıların, projelerini sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra faaliyetlerin uygulamasını zorlaştıracak, geciktirecek veya imkânsız hale getirecek mücbir bir sebebin ortaya çıkması halinde, tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında sözleşme, uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde değiştirilebilir.

Sözleşmenin askıya alınması ve feshi
MADDE 13 –
(1) Projelerin uygulama aşamasında, Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi ve/veya eksik teslim edilmesi, izleme ziyaretlerinin engellenmesi veya projenin sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde sözleşme askıya alınır. Bu durumda yararlanıcıya, tespit edilen aksaklık bildirilerek düzeltme için en fazla 60 güne kadar süre verilir. Verilen sürenin sonunda, tespit edilen sorunların çözülmemesi halinde sözleşme feshedilir.
(2) Usulsüzlük yaptığı tespit edilen yararlanıcıların sözleşmeleri feshedilir. Usulsüzlük yapan yararlanıcılar, Başkanlıktan 5 yıl süreyle mali destek alamazlar.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen nedenlerle sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme çerçevesinde sağlanan destek, tahakkuk eden faiz ve sözleşmede öngörülen cezai şart ve sözleşmeden doğan masraflar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlanıcıdan tahsil edilir.
(4) Mücbir sebepler nedeniyle, projenin sözleşmede belirtilen şekilde sürdürülememesi halinde, karşılıklı mutabakat içinde sözleşme feshedilerek proje sonlandırılabilir. Bu durumda eğer yararlanıcıya fazla bir ödeme yapılmışsa yapılan ödeme yararlanıcıdan tahsil edilir. Ödeme yapılmamışsa, projenin tamamlanan kısmı için Başkanlık ödeme yapabilir.
(5) Usulsüzlük dışında bir nedenden dolayı sözleşmesi feshedilen yararlanıcılar, Başkanlığa karşı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmedikçe Başkanlıktan herhangi bir mali destek alamazlar.

Proje izleme ve ödemeler
MADDE 14 –
(1) Başkanlık tarafından destek sağlanan projelerin, sözleşme, öngörülen faaliyetler, takvim, bütçe ve çıktılar ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla hizmet birimleri tarafından izleme faaliyetleri gerçekleştirilir. Hizmet birimleri tarafından etkin bir izleme faaliyeti yapılabilmesi amacıyla yararlanıcıdan projeye ilişkin bilgi ve belge talep edilebilir ve/veya proje yerinde incelenebilir.
(2) Projeye ilişkin başlangıç ödemesi, sözleşmede belirtilen oranlar çerçevesinde sözleşme imzalandıktan sonra yapılır. Sözleşmede belirtilen ara ve nihai ödemeler ise, belirlenen takvimde yararlanıcılar tarafından, projenin gidişatı veya nihayetiyle ilgili Başkanlığa sunulan raporların uygun görülmesi halinde yapılır. Başkanlık, raporları inceleme neticesinde ek bilgi veya belge isteyebilir. Başkanlık, raporların incelenmesinin akabinde proje faaliyetlerinin kısmi olarak yerine getirilemediği veya belgelendirilemediğinin tespiti halinde sözleşmede belirtilen miktar veya oranların altında ödeme yapabilir.
(3) Nihai rapor ve belgelerin incelenmesi sonucunda faaliyetler, takvim, uygun harcamalar ve benzeri konular başta olmak üzere sözleşmeye aykırılık tespit edilmesi halinde, bunlara karşılık gelen tutarların Başkanlığa iadesi talep edilir.
(4) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermaye işletmelerince yürütülecek projelere ilişkin destekler, ilgili idare bütçesine tahakkuka bağlanmak suretiyle ödenir. Tahsis edilen tutarlar idarenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kullanılır.
(5) Başkanlık proje ödemelerini, yararlanıcı ya da Başkanlığın uygun görmesi halinde yararlanıcının vekili olarak tayin edilen gerçek kişi adına projeye özel açılmış banka hesabına aktarır.
(6) Sözleşme kapsamındaki uygulamalarla ilgili olarak, yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, gecikme zammı, faiz ve sair giderler, Başkanlık tarafından karşılanamaz.
(7) Proje kapsamında yararlanıcılara yapılan ödemeler, proje dışında bir maksatla kullanılamaz ve bu ödemelerden herhangi bir şekilde faiz ve benzeri gelir elde edilemez.

Satın alma ve mülkiyet
MADDE 15 –
(1) Yararlanıcıların proje kapsamında yapacakları ihale ve satın alma faaliyetleri, sözleşme ve ilgili uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen projeler kapsamında alımı desteklenen bina, alet, teçhizat, yazılım, malzeme ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti ve diğer yasal hak ve yükümlülükleri sözleşmede belirtilen şekle göre belirlenir.

Görünürlük
MADDE 16 –
(1) Başkanlık tarafından destek sağlanan projelerde, sözleşmede aksi bir hüküm olmadığı sürece Başkanlığın görünürlüğü, yayımlanan görünürlük rehberine uygun olarak sağlanır.

Yazışma dili
MADDE 17 –
(1) Desteklerle ilgili her türlü yazışmanın Türkçe yapılması esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak destek
MADDE 18 –
(1) Başkanlık, bu Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, kurum ve kuruluşlarla ortak destek programları düzenleyebilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 19 –
(1) 30/11/2011 tarihli ve 28128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber