Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği, bugünkü 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği
09 Ağustos 2016 Salı 08:45

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği, bugünkü 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29796

YÖNETMELİK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle yüksek öğrenim öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Kurum tarafından işletilen yurtlarda barındırılacak öğrencilerde aranacak şartlar, yeni yurtların açılması, yurtların idaresi, işletilmesi, öğrenci disiplin işlemleri ile özel ve gece hizmetlerine ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,
ç) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,
d) Küçük işletme: Yurtlardaki lokanta, kantin, kafeterya, terzi, kuru temizleme, berber, kuaför, butik, büfe, manav, ayakkabı tamircisi ve benzeri işletmeleri,
e) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
f) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlilik programlarını,
g) Misafir: Bu fıkranın (h) bendinde tanımlananların dışında geçici olarak yurtlarda barınanları,
ğ) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün; hazırlık sınıfları, bilimsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dâhil öğrenim süresini,
h) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencileri, Türkiye Burslusu Türkçe Öğretim Merkezi öğrencilerini, Uluslararası öğrencileri,
ı) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre yurtların hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,
i) Önlisans: Ortaöğretime dayalı, en az 2 yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,
j) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,
k) Yönetim Kurulu: Kurum Yönetim Kurulunu,
l) Yurt: Kurum tarafından işletilen öğrenci yurtlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yurt İhtiyacı, Barınma Şartları,  Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri

Yurt ihtiyaç ve önceliklerin tespiti ile koordinasyon
MADDE 5 –
(1) Yurt ihtiyaç ve önceliklerinin tespiti ve koordinasyonu amacıyla,
a) Yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, yurt başvuruları, başvuruların karşılanma oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörler, Kurumun stratejik planı, iyileştirme programı, kalkınma planı, yıllık programlar, hükümet programı ve eylem planları dikkate alınarak il ve ilçe bazında yurt ihtiyaç ve öncelikleri Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek ilgili birimlere bildirilir.
b) Yeni açılacak yurtların hizmete girmesi, mevcut yurtlarda yapılacak değişiklikler ile idare ve işletilmesi hususlarında Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığınca düzenleme yapılır.

Barınma şartları
MADDE 6 –
(1) Yurtlara başvuru ve barınma şartları;
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi,
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,
ğ) Kanun, tüzük, yönetmelik ve mer’i mevzuat gereğince Kurum yurtlarında barındırılmasının uygun görülmesi,
gerekir.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen öğrenci ailesinin ikametinin belirlenmesinde; Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile büyükşehir belediyeleri içerisinden Kurumca belirlenen il/ilçeler bu kapsamda değerlendirilmez.
(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen “herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti” bulunan öğrencilerden cezası tecil edilenler yurtlarda barındırılırlar.

Başvuru, belge ve durum araştırması
MADDE 7 –
(1) Yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler, Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre başvuruda bulunurlar.
(2) Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurum, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.

Değerlendirme
MADDE 8 –
(1) Yurt başvuruları; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik ve başarı durumlarından hepsi veya bazıları dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilir.
(2) Aşağıdaki şartları taşıyan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgelerle durumlarını belgelendiren yüksek öğrenim öğrencileri, öncelikli olarak yurtlarda barındırılır:
a) Şehit ve Gazi çocukları.
b) %40 ve üzerinde engel durumu olan öğrenciler.
c) Anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler.
ç) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hâle gelenlerin çocukları.
d) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler.
e) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrenciler.
f) “Milli Sporcu Belgesi” almış öğrenciler.
g) Gönüllü ve geçici köy korucusu çocukları.
ğ) Kalkınma planı, yıllık programlar, hükümet programı, eylem planları, Bakanlık hedef ve politikaları ile Kurum stratejik planı çerçevesinde yurtta barındırılmaları Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülenler.
h) Bu fıkrada belirtilen öğrenciler dışında zaruri durumların ortaya çıkması veya ihtiyaç duyulması halinde yurtlarda öncelikli olarak barındırılacak öğrencileri Yönetim Kurulu belirler.

Boş yatakların tespiti ve yerleştirme
MADDE 9 –
(1) Öğretim dönemi başlangıcında aşağıdaki sıralamaya uygun olarak yurt bazında boş yatak sayıları belirlenir.
a) Gerçek ve tüzel kişilerle Kurum arasında yapılan protokollere göre yerleştirilecek öğrenciler,
b) Bakanlıkça imzalanan uluslararası anlaşma ve protokollere göre yerleştirilecek öğrenciler,
c) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca burslu uluslararası öğrenciler,
ç) Taraf olunan uluslararası anlaşmalarla yükseköğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerden Bakan Onayı ile yurtlarda barınması uygun görülenler,
d) Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacak öğrenciler,
e) Her öğretim yılında; Bakanlık hedef ve politikaları, doğal afet, sosyal olay, ekonomik kriz, kamu güvenliği, ekonomik ve sosyal durumda değişiklik, terör, şiddet, genel ahlak suçu mağduriyeti ve benzeri herhangi bir nedenle Bakanlıkça yurda yerleştirilmesi uygun görülen öğrenciler.
(2) Değerlendirme sonucunda her öğrenci kendi bilgisini görecek şekilde, kurumun internet sayfasında dijital ortamda duyuru yapılır. Asıl listeden yurtlarda barınmaya hak kazanan öğrenciler, Genel Müdürlükçe belirlenen sürede yurtlara kayıt yaptırır. Asıl listeden kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine Genel Müdürlükçe belirlenen sürelerde yedek listedeki sıralama dikkate alınarak yurtlara kayıt yapılır.
(3) Başvuru, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri ile ilgili diğer hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli

Yurt ücreti
MADDE 10 –
(1) Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında yurt ücreti alınır. Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir.
(2) Yurt ücretlerinin tahsil şekli ile ücret tutarları Yönetim Kurulunca tespit edilir. Sonradan açılan yurt müdürlüklerinin ücret ve güvence bedelleri bu oranlara göre Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(3) Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda günlük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
(4) Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.
(5) Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam ederler.
(6) Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden güvence bedeli talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.
(7) Kayıt sildirme durumunda ücret ve güvence bedeli iade işlemleri Kurumun belirleyeceği usul ile yapılır.

Yurt ücretini ödemeyenler
MADDE 11 –
(1) Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.
b) Öğrenciler (a) bendinde belirtilen güvence bedeli tamamlama hakkından öğretim yılı ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek kaydı silinir. O öğretim döneminde yurtlara tekrar başvuru yapamaz.
c) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

Güvence bedeli
MADDE 12 –
(1) Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.
(2) Güvence bedeli tutarı, Genel Müdürlükçe tespit edilir. İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. O öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.
(3) Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından az ise güvence bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar güvence bedeli tutarından fazla ise tutarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini tamamlamadığı ya da verdiği zararı ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.
(4) Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları, talep halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.  
(5) Sınavlara girmek üzere gelen ve geçici olarak yurtlarda barındırılan öğrenciler ve Kurum mensupları dışındaki misafirlerden alınacak güvence bedeli ile ilgili usul ve esaslarla, yurtlarda ücretsiz barındırılan öğrencilerden hangi hallerde güvence bedeli alınmayacağına ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler
MADDE 13 –
(1) Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
a) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.
b) Devlet koruması altında olan öğrenciler.
c) Anne ve babası vefat etmiş olanlar.
ç) Şehit ve gazi çocukları.
d) 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.
(2) Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.
(3) Yurtlarda barınan öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar veya zorunlu nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenler ile deprem, sel, savaş, terör, kamu güvenliği, eğitim, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, genel ahlak suçu mağduriyeti ve benzeri nedenler ile yurtlarda barındırılanlardan yurt ücreti alınmamasına Bakanlıkça karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Barınma Süreleri, İzinler, Yurtların Hizmete Açılması

Barınma süreleri
MADDE 14 –
(1) Öğrencilerin barınma süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Öğrenciler yurtlarda, normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.
b) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.
c) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.
ç) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barınırlar.
d) Bir öğretim kurumundan mezun olup, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayan öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.
e) Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans programında çift ana dal veya yan dal eğitimi alması halinde, yan dal öğrenim süresi kadar daha barındırılır.
f) Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.
g) Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.
ğ) Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak ara sınıf olarak değerlendirilir.
h) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde öğrenim görecek yurt öğrencileri, öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara nakledilirler. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlara yine öncelikli olarak nakledilirler.
ı) Yurtta barınmakta iken öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.
i) Ücretsiz barınmakta iken öğrenci değişim programı ile yurt içi ve yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin dönüşlerinde yurda kayıt yaptırması ve durumunda değişiklik olmaması halinde ücretsiz barındırılmasına devam edilir.
j) Yurtta barınmakta iken öğretim kurumunda kayıt donduran öğrenciler dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Öğretim kurumunda dondurulan süreler normal öğrenim süresine eklenir.

Öğrenci izinleri
MADDE 15 –
(1) Yurtlara giriş çıkış saatleri ve öğrenci izinleri ile ilgili hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici ayrılmalar
MADDE 16 –
(1) Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin yerleri, ücretlerini zamanında ödemek ve yurt idaresine bilgi vererek durumlarını belgelendirmek koşuluyla; hastalık durumunda rapor süresince, diğer sebeplerle ayrılmalarda ise bir ay saklı tutulabilir. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri kesilir.

Yurtların kapatılması
MADDE 17 –
(1)Yurtların olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılmasına neden olan durumlar şunlardır:
a) Yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı veya yok edici olayların çıkması.
b) Yurdun bir bölümünün dahi olsa kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı maksatlarla veya yurt idaresinin izni olmayan faaliyetler için kullanılması.
c) Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya rağmen kalmaya devam etmeleri.
ç) Yurdun genel düzeninin bozulması, idarenin çalışma, öğrencilerin ise güven içinde barınma imkanlarının ortadan kalkması.
d) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa yurdun işgal edilmesi veya toplu direnişe geçilmesi.
e) Yurdun bulunmasına esas Üniversite veya birimlerinin faaliyetine son verilmesi.
f) Yurtta barınmakta olan öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine açık, aykırı davranışta bulunmaları.
(2) Yurtların olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılmasına karar vermeye Bakanlık yetkilidir.
(3) Yurdun olağanüstü kapatılması halinde yurt derhal boşaltılır. Gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir.

Diğer yurtlarda geçici barınma
MADDE 18 –
(1) Yurtlarda barındırılan öğrenciler son aya ait yurt ücretlerini ödediklerini belgelemeleri kaydıyla diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz kalabilirler.

Yurtların hizmete açılma ve kapanma zamanları
MADDE 19 –
(1) Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretime başlaması ve kapanması dikkate alınarak; yurtların yeni öğretim yılı açılış tarihleri, yaz tatili kapanışları ile yaz tatili süresince hangi yurtlardan ne gibi şartlarla faydalanılacağı Genel Müdürlükçe belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşlemleri

Disiplin cezaları
MADDE 20 –
(1) Yurt öğrencileri; Kurum tarafından tespit edilen yurt kurallarına uymak zorundadırlar. Bu kurallara uymayanlar ile yüksek öğrenim öğrenciliği sıfat ve onuruna aykırı harekette bulunan, doğrudan veya dolaylı olarak kamunun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozan eylemlere katılan, bunları teşvik veya tahrik edenlere fiillerine uyan uyarma, kınama, yurttan süresiz çıkarma cezaları uygulanır.
(2) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencinin yurtta barındığı sürede gerçekleşmesi durumunda; öğrenci kayıt sildirmiş olsa dahi disiplin işlemi başlatılacak ve sonlandırılacaktır.

Uyarma cezası
MADDE 21 –
(1) Uyarma cezası; öğrencinin yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması hususunda yazılı olarak uyarılmasıdır.
(2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Yurt bina ve tesislerinde, başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, bağırmak, şarkı söylemek, ses ve görüntü aletlerini rahatsız edici şekilde kullanmak ve benzeri gürültü yapmak, kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak.
b) Yurt odaları ve müşterek kullanıma verilen yer ve eşyanın temizlik, tertip ve düzenine özen göstermemek, odasını veya çevresini temiz tutmamayı alışkanlık haline getirmek.
c) Yatağını düzeltmemek.
ç) Yurt odalarında veya hizmete verilmiş olan soğutucularda kokuşmuş, bozulmuş yiyecekler bulundurmak, temizliğine ve kullanımına özen göstermemek.
d) Yurt eşya ve malzemelerinin yerini izinsiz değiştirmek.
e) Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek.
f) Su ve elektrik tüketiminde israfa sebep olmak.
g) Daimi ikametgah adresindeki değişikliği en geç 30 gün içerisinde yurt idaresine bildirmemek.
ğ) Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak bir gün yurdun dışında geçirmek.
h) Yurt giriş-çıkış saatlerine uymamak, izinsiz olarak yurttan ayrılmak.
ı) Kullanılmasına izin verilmeyen yerlerde elektrikli ve benzeri ısıtıcı araç-gereç bulundurmak, bunları kullanarak yiyecek/içecek hazırlamak.
i) Sigara yasağına uymamak.
j) Yukarıda sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak.
(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen kurallara uyulmadığı, (ı) bendinde belirtilen kullanımına izin verilmeyen eşyaların kullanıldığı ve sahibinin belirlenemediği durumlarda ilgili odada/ortamda bulunan tüm öğrencilere bu maddede belirtilen ceza uygulanır.

Kınama cezası
MADDE 22 –
(1) Kınama cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Yurttan ayrılırken veya yurt idaresince gerekli görülen durumlarda dolap, bavul ve benzeri özel eşyalarının aranması için, yurt idaresinin gerekli işlemleri yapmasına engel olmak.
b) Her ne şekilde olursa olsun yurt idaresinden izin almadan bağış veya yardım toplamak.
c) Yurt bina ve tesislerine izinsiz ilan, poster veya afiş yapıştırmak veya bunları dağıtmak.
ç) Yurt bina ve tesislerine veya demirbaş eşyaya zarar vermek.
d) Yurt idaresince ya da idarenin izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya değiştirmek.
e) Başkasının beslenme yardımını kullanmak veya başkasının yararlanmasını sağlamak.
f) Yurtta, huzur ve disiplinin sağlanması için yurt idaresince konulan kurallara uymamak, idarenin çalışmalarını güçleştirmek.
g) Yurt yöneticilerinin veya yurt disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak ya da disiplin yönünden takip ve soruşturmayla ilgili işleri engellemek.
ğ) Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oyun oynamak veya oynatmak.
h) Genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik eden davranış ve eylemlerde bulunmak.
ı) Yurt arkadaşlarını tehdit etmek, kavga çıkarmak.
i) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz üst üste 2 gün yurdun dışında geçirmek.
j) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak.
k) Yurda alkollü gelmek.
l) Yukarıda sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Yurttan süresiz çıkarma cezası
MADDE 23 –
(1) Yurttan süresiz çıkarma cezası; öğrencinin öğrenimi süresince Kurum yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesilmesidir.
(2) Yurttan süresiz çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Hırsızlık yapmak.
b) Devlet büyüklerine karşı yurt içinde ve dışında hakarette bulunmak ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılmış olmak.
c) Yurt idarecilerini tehdit etmek, idare ve idarecilere karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü, yazılı ya da sosyal ve görsel medyada küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak, fiili saldırıda bulunmak.
ç) Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencilerine, Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak.
d) Ateşli silah, patlayıcı madde, mermi, bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer alet ve maddeleri yurda sokmak, yapmak, taşımak, bulundurmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.
e) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak veya silah kullanmak.
f) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak ve sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek.
g) Yurt bina ve tesisleri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına ideolojik maksatla yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzeri şeyler yapıştırmak, dağıtmak.
ğ) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak veya bu örgüt ve kuruluşlara yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak.
h) Sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, yurt içinde alkollü içkiler kullanmak veya bulundurmak.
ı) Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.
i) Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste 3 gün yurdun dışında geçirmek.
j) Yurdun öğrencisi olmayan kişilerin yurda girmesini sağlamak veya barındırılmasına yardımcı olmak.
k) Yurt öğrencileri üzerinde siyasi baskı kurmak.
l) Yurt içinde veya dışında yasadışı örgütsel eylemlere katılmak veya başkalarının bu eylemlere katılması için baskıda bulunmak.
m) Yurt içinde veya dışında terör örgütlerinin eleman temini amaçlı düzenlenen faaliyetlere katılmak.
n) Fiziki kuvvet uygulayarak yurt öğrencileri üzerinde baskı uygulamak, hakimiyet kurmak, sindirmek.
(3) Yurt müdürü; bu madde hükümlerine göre disiplin soruşturması yapılmakta olan öğrencilerin, 30 güne kadar yurt binalarına girmesini tedbir olarak yasaklayabilir. Bu sürenin uzatılmasında Genel Müdür yetkilidir.
(4) Bu maddeye göre yurttan ilişiği kesilen öğrencilerin burs/öğrenim kredileri kesilir.

Disiplin cezalarının onay mercileri
MADDE 24 –
(1) Disiplin cezalarının onay mercileri; disiplin kurulu tarafından karar verilen uyarma cezası yurt müdürünün, kınama cezası il müdürünün, yurttan süresiz çıkarma cezası Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Yurt müdürünün disiplin kurulu başkanı olması halinde, bu kurulun uyarma cezasına ilişkin kararları, ayrıca bir onaya gerek kalmadan yürürlüğe girer.

Disiplin suçunun tekrarı
MADDE 25 –
(1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş aynı fiil veya halin öğrencinin yurtta barındığı sürede tekrarında, bir derece ağır ceza uygulanır.
(2) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz yurdun dışında geçirmesi nedeni ile verilen uyarma ve kınama cezalarına ilişkin fiillerin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanabilmesi için söz konusu fiillerin, içinde bulunulan öğretim yılında işlenmiş olması gerekir.
(3) Aynı derecede ceza gerektiren, fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle onaylanmış disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir.

Disiplin cezasının ağırlaştırılması veya hafifletilmesi
MADDE 26 –
(1) Disiplin cezası verilirken, öğrencinin yurt içinde ve dışındaki hal ve hareketi, yurt idaresi ve arkadaşlarına karşı tutumu, fiil veya hallerin ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğu, psikolojik durumu ve diğer sebepler de göz önünde bulundurularak bir derece ağır veya hafif ceza verilebilir. Ancak disiplin suçunun tekrarı maddesine göre bir derece ağır ceza öngörülmüş ise bu madde hükmüne göre ağırlaştırma yapılamaz.
(2) Ceza tespitinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi veya toplu suç işlemeyi teşvik, ağırlaştırıcı sebep sayılır.
(3) Birden çok cezanın verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesi halinde, bu fiillere ilişkin cezaların en ağırı verilir.

Disiplin cezasına itiraz
MADDE 27 –
(1) Öğrenci, disiplin cezalarının tebliği veya duyurulması tarihini takip eden 7 gün içinde disiplin cezalarına itiraz edebilir. İtirazlar; uyarma cezasında il müdürlüğüne, kınama cezasında Genel Müdürlüğe, süresiz çıkarma cezasında ise Genel Müdürlük vasıtasıyla Yönetim Kuruluna yapılır.
(2) İtiraz, kararın uygulanmasına engel olmaz. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
(3) Genel Müdür; yurttan süresiz çıkarma cezalarında uygulamayı, itiraz konusunda karar verilinceye kadar durdurabilir.

Disiplin kurulunun teşekkülü
MADDE 28 –
(1) Yurt disiplin kurulu; her yıl Eylül ayında yurt müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı ile teşekkül eder.
(2) Disiplin kurulu yurt müdür yardımcısının, bulunmaması halinde ise yurt müdürünün; başkanlığında, yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki memur personel arasından görevlendirilecek 2 üyeden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye aynı usulle tespit edilir.
(3) Memur personeli ikiden az olan yurtlarda disiplin kurulu il müdürlüğünce teşekkül ettirilir.
(4) Disiplin kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.

Disiplin kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 29 –
(1) Disiplin kurulu, yurtların disiplini ile ilgili konularda karar alır.
(2) Disiplin kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Disiplin kurulu başkan ve üyesi dışında yurt müdürü veya görevlendireceği personel tarafından, öğrencinin Disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli inceleme ve araştırma yapılır.
b) Görevlendirilen personel öğrencinin yazılı ifadesini alır. Öğrenci ifadesini, tebliğ tarihinden itibaren yurtta bulunduğunda 3 gün, yurtta bulunmaması halinde ise 7 gün içinde vermek zorundadır. Öngörülen süreler içerisinde ifade verilmemesi halinde, öğrenci ifade vermekten vazgeçmiş sayılır.
c) Görevlendirilen personel öğrencinin yazılı ifadesini ve konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeleri de ekleyerek sonucu bir rapor halinde yurt müdürüne sunar.
ç) Araştırma veya incelemenin yurt müdürü veya görevli personel tarafından yapılmasını müteakip, yurt müdürü gerekli görürse disiplinle ilgili konuları 2 gün içinde disiplin kuruluna havale eder.
d) Disiplin kurulu gerek görürse soruşturmayı genişletebilir.
e) Disiplin kurulu tarafından öğrencinin savunması alınır. Öğrenci tebliğ tarihinden itibaren yurtta bulunduğunda 3 gün, yurtta bulunmaması halinde ise 7 gün içinde yazılı savunma vermediği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
f) Disiplin kurulu tarafından savunması alınmadan öğrenciye ceza verilemez.
g) Disiplin kurulu, savunmanın kurula intikal ettiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde toplanır. 7 iş günü içinde karar verir. Bu süre içinde çalışmalar tamamlanmadığı takdirde ara karar alınarak 7 iş gününü geçmemek üzere süre uzatılabilir. Karar tarihini takip eden ilk iş günü kararın onay mercilerine intikali için gerekli işlemler tamamlanır.
ğ) Karara bağlanacak olayın disiplin kurulu başkanı veya üyelerin şahsıyla ilgili olması halinde; disiplin kurulu başkanı yurt müdürü ise yerine il müdürlüğünce belirlenecek personel, disiplin kurulu başkanı yurt müdür yardımcısı ise yerine yurt müdürü, disiplin kurulu üyelerinin yerine ise kurulda yer alan yedek üye görev alır.
h) Onaylanan disiplin cezaları “Disiplin Kurulu Karar Defterine” işlenir. Karar numarası yurtların hizmete açıldığı ay itibariyle yılı belirtilerek her öğretim yılında yeniden verilir.

Disiplin cezalarının tebliği ve duyurulması
MADDE 30 –
(1) Disiplin işlemlerine ait her türlü tebligat öğrenciye imza karşılığı yapılır. Öğrenci tebligatı almaktan imtina ederse durum bir tutanakla tespit edilir. Tebligat kendisine yapılmış sayılır.
(2) Öğrencinin yurttan herhangi bir sebeple ayrılması halinde Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı adresine iadeli taahhütlü olarak yapılır. İhbarnamenin adrese bırakıldığı tarihte tebliğ yapılmış sayılır.
(3) Öğrenci, süresiz çıkarma cezasının tebliğinden itibaren yurdu terk etmek zorundadır. Ancak yurt müdürü gerektiğinde 5 güne kadar süre verebilir. Verilen ceza öğrencinin kaydına işlenir.
(4) Kınama ve yurttan süresiz çıkarma cezaları öğrencinin ailesine (velisine), kayıtlı bulunduğu öğretim kurumuna, yurt müdürü tarafından yazılı olarak bildirilir.

Adli kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının birlikte yürütülmesi
MADDE 31 –
(1) Aynı olaydan dolayı öğrenci hakkında adli kovuşturmanın başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Öğrencinin süresiz veya geçici olarak yurtla ilişiğinin kesilmesi
MADDE 32 –
(1) Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya herhangi birini sonradan kaybetmiş olanlar ile taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı haklarında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanlara disiplin soruşturma işlemi başlatılarak yurtla ilişikleri süresiz olarak kesilir.
(2) Eylemlerden dolayı haklarında dava açılıp açılmadığına bakılmaksızın, yurt ve yükseköğretim kuruluşlarında veya dışında terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin yurtla ilişiği kesilir.
(3) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan 3 ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilir. Dönüşlerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir.
(4) İlişik kesme işlemi yurt müdürü tarafından resen uygulanır. İlişiği kesilen öğrenciler en geç 3 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Küçük İşletmeler, İşletici Seçimi, Zaruri Masraf ve Beslenme Yardımı

Küçük işletmeler ve işletici seçimi
MADDE 33 –
(1) Yurtlarda öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla küçük işletmeler açılabilir. İşleticiler, küçük işletmeleri sözleşme şartlarına göre çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerdir.
(2) İşletici seçiminde aranacak genel şartlar şunlardır:
a) Gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olmak.
b) Taksirli suçlar hariç adli sicil kaydı bulunmamak.
c) İlgili meslek kuruluşlarına veya Ticaret Odasına kayıtlı bulunmak.
(3) Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen Küçük İşletmelere İlişkin Usul ve Esaslar ile düzenlenir.

Zaruri masraf ve teminat alınması
MADDE 34 –
(1) İşleticilerden; demirbaş eşya ve sabit tesislerin amortismanı ile elektrik, su, sıcak su ve benzeri giderlerine karşılık aylık olarak zaruri masraf alınır.
(2) İşleticiye verilen demirbaş eşya ve zamanında ödenmeyen zaruri masraf bedelleri ile Kurumun diğer alacaklarına karşılık işleticiden teminat alınır.
(3) Zaruri masraf ve teminat her işletmeciden alınır. Zorunlu hallerde zaruri masrafın bir kısmının veya tamamının alınmamasına Bakanlıkça karar verilir.

Beslenme yardımı
MADDE 35 –
(1) Kurum yurtlarında barınan öğrencilere beslenme yardımı yapılır. Beslenme yardımına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olup, yurtlarda ücretsiz olarak barındırılan öğrencilerin beslenmelerine ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Normal mesai saatleri dışında verilen hizmet
MADDE 36 –
(1) Yurtlarda, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre özel ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve gece hizmeti, hizmetin devamıdır.
(2) Özel ve gece hizmetleri usul ve esasları ile ilgili hususlar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının koordinesinde, Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

Yurt ve işletmelerin denetimi
MADDE 37 –
(1) Yurtlar ve küçük işletmeler Genel Müdürlük, il ve yurt müdürlükleri tarafından denetlenir.

Türkiye burslusu ve uluslararası öğrenciler
MADDE 38 –
(1) Türkiye Burslusu öğrenciler ile diğer uluslararası öğrenciler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak gerek ikili anlaşmalar, gerekse bu öğrencilerle ilgili mercilerce talep edilecek hususlara dair karar ve kuralları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Yurt müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 39 –
(1) Yurt Müdürlüklerinde aşağıdaki dosya ve defterler tutulur:
a) Öğrenci Şahıs Dosyaları.
b) Revir Defteri.
c) Nöbet Defteri.
ç) Ziyaretçi Defteri.
d) Disiplin Kurulu Karar Defteri.
e) Koruma Güvenlik Kontrol Defteri.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 –
(1) 3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Disiplin soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller veya devam eden disiplin soruşturmaları hakkında, önceki Yönetmelik hükümleri; öğrencinin lehine olan durumlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 41 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 42 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber