Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine ilişkin genelge

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi, bugünkü 30 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine ilişkin genelge
30 Nisan 2016 Cumartesi 08:30

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi, bugünkü 30 Nisan 2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Başbakanlıktan:

Konu: Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi


GENELGE
2016/10

12/1/2002 tarihli ve 2002/3 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde; Ülkemizde saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine yönelik genel prensipleri belirlemek üzere "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu" kurulmuş, 2009/19 sayılı Genelge ile söz konusu komisyonun adı "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu" olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)" Bakanlar Kurulunun 1/2/2010 tarihli kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı" çerçevesinde yapılan tespit, öneri ve çalışmalar Komisyonun 14/1/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı ile değerlendirilerek kanun değişikliği önerilerinin Bakanlar Kuruluna sunulması ve ikincil mevzuat değişikliği önerilerinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi kararı alınarak söz konusu Strateji kapsamındaki çalışmalar neticelendirilmiştir.

Bununla birlikte, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak söz konusu strateji ve eylem planında yer alan diğer tedbirleri de kapsayacak şekilde 2016-2019 yılları için yeni bir eylem planı hazırlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan eylem planlarını onaylamak, gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmasını gerçekleştirmek ile eylem planında belirtilen amaçlara ulaşılmasında etkinliği ve koordinasyonu sağlamak ve yılda en az iki defa toplanmak üzere; Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlarından oluşan "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu" görevlendirilmiştir.

Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik, Komisyon tarafından alman kararları yerine getirmek, eylem planının uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak, uygulamaları denetlemek ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak ve yılda en az dört defa toplanmak üzere; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye bakanlıkları müsteşar yardımcılarından müteşekkil "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu" oluşturulmuştur.

Komisyon ve Yürütme Kuruluna görevlerinin yerine getirilmesi ile onaylanan plan ve raporların gereği için sorumlu kuruluşlara iletilmesinde sekretarya hizmeti vermek üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Ayrıca, Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planının uygulanmasına yönelik çalışmaları izlemek ile bu konuda izleme raporu hazırlayarak Komisyona sunmak ve yılda iki defa toplanmak üzere bir Öğretim Üyesi (Akademisyen) başkanlığında, Sayıştay Başkanlığı ile işçi ve işveren kuruluşlarını temsilen birer üyeden müteşekkil Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planını İzleme Grubu oluşturulmuştur. İzleme Grubunun Başkan ve üyeleri, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı tarafından belirlenecek ve sekretarya hizmetleri Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Bakanlar Komisyonunun 23/4/2016 tarihli toplantısında kabul edilen ve ekte yer alan Eylem Planındaki tedbirlerin uygulanarak adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve yolsuzluğa karşı toplumsal bilincin artırılarak yolsuzluk suçlarına yönelik eğilimlerin engellenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda Komisyonun ve Yürütme Kurulu ile İzleme Grubunun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır.

2009/19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI (2016-2019)

 
Amaç Sorumlu Kuruluş Gerçekleşme
Dönemi
Başarı
Göstergesi
01 ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER
01 Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında, açıklık ve şeffaflığa ilişkin uygulamaların geliştirilmesi ve denetimin etkinleştirilmesi Siyasi partiler ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaf hale getirilmesi ve denetim mekanizmalarının kurulması Adalet Bakanlığı 12 ay Kanun
Değişikliği
Yapılması
02 Siyasi etik ile ilgili çalışmaların tamamlanması Gelişmiş ülkelerdeki örneklerine uygun olarak siyasi etik kurallarının belirlenmesi Adalet Bakanlığı 12 ay Kanun
Düzenlemesi
Yapılması
03 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunundaki mal bildirimlerine ve diğer uygulamalara ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi 3628 sayılı Kanunun daha etkin uygulanmasının sağlanması Adalet Bakanlığı 24 ay Kanun
Değişikliği
Yapılması
04 Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili kanuni düzenlemelerin ve uygulama etkinliğinin gözden geçirilmesi Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, çevrenin ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar temini için kullanılmamasının sağlanması Devlet Personel Başkanlığı 18 ay Kanun
Değişikliği
Yapılması
05 Kamu Görevlileri Etik Kurulu rehberliğinde kamu yönetimi içerisindeki her bir meslek grubu için ayrı etik ilkelerin belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının engellenmesi Mesleki etik ilkeler belirlenerek kamu görevlilerinin bu ilkelere uyumunu sağlamak ve çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasını engellemek Kamu Görevlileri Etik Kurulu 24 ay Etik İlkelerin Belirlenmesi
06 Yerel yönetimlerde seçimle işbaşına gelenler için etik ilkelerin belirlenmesi Yerel Yönetimlerde seçimle iş başına gelen görevliler için etik ilkelerin belirlenerek etik davranışların teşvik edilmesi İçişleri Bakanlığı 24 ay Etik İlkelerin Belirlenmesi
07 Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu birimler arasında etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması suretiyle yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması Denetim birimlerinin yolsuzlukla mücadelede etkinliğinin artırılması Başbakanlık
(Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı)
36 ay Mevzuat
Değişikliği
Yapılması
08 Sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılması STK'larm bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerinde ınternet kullanımının yaygınlaştırılarak şeffaflığın artırılması 1- İçişleri Bakanlığı (Dernekler)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik
24 ay Mevzuat
Değişikliği
Yapılması
(Varsa Bilgi Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi),
Bağımsız denetim uygulamasının etkinliğinin artırılması.
Mali tablolara standart getirilmesi, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılması
Bakanlığı (İlgili sendikalar)
3) Her Bakanlık mevzuat düzenlemesi yaptığı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (oda, borsa, birlik, baro, v.b.) ile ilgili çalışma yürütecek
09 Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçlan ile Devlet Personel Başkanlığında disiplin cezası alan kamu görevlileri hakkında oluşturulan veri tabanlarından yararlanılarak risk alanlarının belirlenmesi İstatistiki verilerin toplanması ve bu verilerin kullanılarak risk alanlarının tespit edilmesi Devlet Personel Başkanlığı 24 ay İstatistik! Verileri İçeren Rapor Hazırlanması
10 Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsman) etkinliğinin artırılması Kamu Denetçiliği Kurumunun etkinliği sağlanarak, bu alanda uluslararası temel hak ve hürriyetleri koruma mekanizmaları doğrultusunda mevzuat ve uygulama uyum düzeyinin yükseltilmesi Adalet Bakanlığı 18 ay Mevzuat
Değişikliği
Yapılması
11 Gümrüklerde Tek Pencere Sisteminin uygulamaya konulması Tek Pencere Sistemi ile manuel olarak yapılan belge kontrollerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, kullanıcı hatalarının ortadan kalkması, kontrollerin etkililiğinin artırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 18 ay Mevzuat
Değişikliği
Yapılması
12 Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformunun yapılması Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarının sağlanması, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılması Hazine Müsteşarlığı 18 ay Mevzuat
Değişikliği
Yapılması
13 Yargı mensupları için mesleki etik kurallarının belirlenmesi Yargı mensuplarının uyması gereken mesleki etik kuralların, uluslararası ölçütler de dikkate alınarak ilgili kuramlarla işbirliği halinde belirlenmesi Adalet Bakanlığı 24 ay Etik İlkelerin Belirlenmesi
14 Yerel yönetimlerde hesap verilebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dahil olmak üzere Yerel yönetimler ile ilgili denetim sisteminin güçlendirilmesi İçişleri Bakanlığı 24 ay Kanun
Değişikliği
Yapılması
15 Kamu ihale kanununun gözden geçirilmesi Kamu İhale Kanununun, Avrupa Birliğimin kamu alımlan direktiflerine uygun olarak gözden geçirilmesi Maliye Bakanlığı 24 ay Kanun
Değişikliği
Yapılması
02 YAPTIRIMLARIN UYCULANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER
01 Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sisteminin gözden geçirilmesi Kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaların etkili bir biçimde yapılmasının sağlaması Devlet Personel Başkanlığı (sorumlu kuruluş) İçişleri Bakanlığı (ilgili kurum) 24 ay Kanun
Değişikliği
Yapılması
02 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında meydana gelen yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin oluşturulması İhbar ve şikayette bulunanların korunması Adalet Bakanlığı 24 ay Kanun
Değişikliği
Yapılması
03 TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER
01 Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında etik davranış ilkelerinin ağırlığının artırılması Etik davranış ilkeleri konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı 18 ay Müfredatta etik davranış ilkelerine yer verilmesi
02 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından etik davranış ilkelerine yönelik faaliyetlerin artırılması Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenli aralıklarla din görevlilerinin hutbe, sohbet ve vaazlarda etik davranış ilkeleri konusuna yer vermesi yönünde çalışma yapılarak bu sayede toplumsal bilincin artırılmasına katkı sunulması Diyanet İşleri Başkanlığı 18 ay Hutbe, Sohbet ve Vaazlarda Etik İlkelere yer verilmesi
03 Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal faaliyetlerin desteklenmesi Sosyal faaliyetlerin desteklenerek toplumun tüm kesimlerinin yolsuzluğa karşı hassasiyetinin güçlendirilmesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı
24 ay Sosyal
Faaliyetlerin
Desteklenmesi
04 Televizyon ve radyo yayınlarında etik davranış ilkeleri konusuna yer verilmesinin sağlanması Yolsuzlukla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması Başbakan Yardımcılığı (RTÜK ve TRT'den sorumlu) 24 ay Kitle İletişim Araçlarında Etik İlkelere Y'er Verilmesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber