Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Enderun Burs Programı Yönetmeliği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Enderun Burs Programı Yönetmeliği, bugünkü 21 Şubat 2017 tarihli ve 29986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Enderun Burs Programı Yönetmeliği
21 Şubat 2017 Salı 11:01

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Enderun Burs Programı Yönetmeliği, bugünkü 21 Şubat 2017 tarihli ve 29986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Şubat 2017 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 29986

YÖNETMELİK

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:


TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
ENDERUN BURS PROGRAMI YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yabancı kamu görevlilerine verilen öğretim ve araştırma ile lisansüstü burslarına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Enstitüde öğretim ve araştırma yapacak yabancı kamu görevlilerine verilen Türkçe öğretimi ile lisansüstü ve kısa süreli bursluluk statüsünün kazanılmasını, bursun kapsamını (ödemeler, destekler, burs kesintileri), izinleri, burs dondurmayı, burs iptalini, burs durdurmayı, vize ve yurt ile ikamet izinlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 5/7/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Barınma: Öğrencilerin Enstitü Yurdunda veya Kurul kararıyla uygun bulunulan kurum ve kuruluşlara ait yurt veya misafirhanelerde barındırılmasını,
b) Bilimsel hazırlık: Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,
c) Burs dondurma: Bursluluk statüsü kaybedilmeksizin burs ödemesine ara verildiği durumu,
ç) Burs durdurma: Öğrencinin bursluluğunun araştırılmasının gerektiği durumlarda Bursluluk statüsü kaybedilmeksizin burs ödemesine ara verildiği, araştırmanın öğrenci lehine sonuçlanması halinde geriye dönük burs ödemelerinin yapıldığı durumu,
d) Burs iptali: Öğrencinin bursluluk statüsünün sona erdirilmesini,
e) Burs kesintileri: Öğrencilerin aylık burs ödemelerinde kısmen kesintiye gidilmesini,
f) Bursluluk taahhütnamesi: Öğrencilerin yükümlülüklerini ve bursluluk şartlarını belirten ve burslandırmaya uygun bulunan adaylar tarafından imzalanan belgeyi,
g) Davet mektubu: Öğrencinin yerleştirildiği Türkçe öğretim merkezi, yurt bilgileri ve kayıt için gerekli evrak listesinin yer aldığı belgeyi,
ğ) Dış Temsilcilik: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarını,
h) Eğitim-öğretim yılı: İki yarıyıl ve Yaz Okulu’ndan oluşan bir akademik yılı,
ı) Enstitü: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,
i) Kurul: Enstitü Yürütme Kurulunu,
j) Öğrenci: Enderun bursu kapsamında Enstitüde eğitim görmesi uygun görülen yabancı uyruklu kamu görevlisi statüsüne sahip öğrencileri,
k) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
l) Türkçe öğretimi: Üniversitelere bağlı Türkçe öğretim merkezleri ve Kurul kararıyla belirtilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verilen Türkçe hazırlık eğitimini,
m) Türkçe Yeterlilik Belgesi: Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) dil düzeylerine göre C1 düzeyindeki Türkçe yeterlilik belgesini,
n) Türkiye Bursları: Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından uluslararası öğrencilere verilen 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla oluşturulan Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen burs programlarına verilen genel adı,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ö) Yurt: TODAİE Yurdunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Burslu Öğrenci, Bursluluk Statüsü, Bursluluk Süreleri,
Burs Ödemeleri ve Diğer Destekler

Bursluluk statüsünün ve ödemelerin başlatılması
MADDE 5 –
(l) Bursluluk statüsü, yapılan seçim çalışmaları ve değerlendirmeler neticesinde uygun görülen yabancı kamu görevlilerinin Kurul tarafından onaylanması ve bursluluk taahhütnamesinin imzalanması ile başlatılır.
(2) Türkçe öğretimi ve lisansüstü burs ödemeleri, bursluluk statüsünü kazanan öğrencinin yerleştirildiği programa kayıt yaptırması ile başlatılır.
(3) Bursluluk statüsünü kazanan öğrenci belirlenen süre içerisinde yerleştirildiği programa kayıt yaptırmaz ise bursluluk statüsü kendiliğinden sona erer. Ancak, öğrencinin kayıt yaptıramamasının kendi kusuru dışındaki sebeplerden kaynaklandığını ispat etmesi halinde konu Kurul tarafından ayrıca değerlendirilir.
(4) Her eğitim-öğretim yılı için burs verilecek öğrenci sayısı ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (8) numaralı alt bendi çerçevesinde belirlenen tutarları geçmemek üzere verilecek burs tutarı, bütçe imkanları dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
(5) Burslu öğrenci seçim ilkeleri Kurulca belirlenir.

Bursluluk süreleri
MADDE 6 –
(1) Yüksek lisans: 1 eğitim-öğretim yılı Türkçe öğretimi ve 1 eğitim-öğretim yılı yüksek lisans eğitimi olmak üzere iki yıldır.
(2) Doktora; 1 eğitim-öğretim yılı Türkçe öğretimi ve 2 eğitim-öğretim yılı doktora eğitimi olmak üzere üç yıldır.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında ayrıca bilimsel hazırlık okutulmasının zorunlu olduğu durumlarda, 1 yılı geçmemek kaydıyla bilimsel hazırlık eğitimi için süre verilebilir.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemeler çerçevesinde ek süre olarak kabul edilen durumların haricinde, öğrencinin akademik olarak eğitimini tamamlaması kanaatinin oluşması halinde, ayrıca ek süre verilmesi Kurulun kararına tabidir.

Burs ödemeleri
MADDE 7 –
(l) Bursluluk statüsünü kazanan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getiren öğrencilere, söz konusu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde belirlenen miktarda ödemeler eğitim-öğretim yılı süresince Enstitü tarafından yapılır.
(2) Ödemeler, öğrencinin burs ödemesini hak ettiği geriye dönük bir ayı kapsar. Bir ay içerisinde en az 20 gün bu Yönetmelikte belirtilen haller nedeniyle burs ödemesine engel bir durumu olmayan öğrenci burs ödemesini hak etmiş sayılır. Mezuniyet durumundaki öğrenciye mezun olduğu ay için yapılacak burs ödemelerinde bu fıkra kapsamında belirtilen süre şartı aranmaz.
(3) Kendisine herhangi bir nedenle haksız ödeme yapılanların bursluluğu devam edenlerden, haksız yapılan ödemenin tamamı, sonrasında öğrenciye yapılacak burs ödemelerinden hak ettiği aylık burs miktarının % 25’i oranında aylık olarak mahsup edilir. Ancak, yeterli sürenin bulunmamasından dolayı yapılan haksız ödemenin tamamının mahsup edilemeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda bu oran haksız yapılan ödemeyi geri alacak şekilde belirlenir.
(4) Bursu dondurulan, durdurulan, kesinti yapılan ya da bursu iptal edilen öğrenci hakkında yapılan işlemin hatalı olduğunun tespiti halinde işlemin yapıldığı tarih itibarıyla geriye dönük ödeme yapılır. Bu ödeme sadece yapılacak aylık burs ödemelerine ilişkin olup destekleri kapsamaz.

Diğer ödemeler
MADDE 8 –
(1) Öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek, öğrenciler arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, bilgilerini arttırmak ve tekamüllerini sağlamak amacıyla kongre, konferans, çalıştay ve benzeri bilimsel faaliyetler ile sosyal/kültürel projelerde yer almalarını teşvik etmek amacıyla usul ve esasları Kurul kararıyla belirlenerek ulaşım, katılım bedeli, konaklama, yemek ve benzeri zorunlu giderlerin bütçe imkanları çerçevesinde ödemesi Enstitü tarafından yapılabilir.

Destekler
MADDE 9 –
(1) Öğrencilere ilk geliş ve mezuniyet sonrası gidiş ile yeterlik sınavı ve tez sözlü savunma sınavları için gidiş ve geliş ulaşım desteği bir kez olmak üzere Enstitü tarafından sağlanır. Ulaşım desteği, biletlerin Enstitü tarafından temini şeklinde yapılır. Mezunların mezuniyet tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ülkelerine dönüş yapmaları gerekir.
(2) Öğrencilerin almakla yükümlü oldukları öğrenci ikamet iznine ilişkin olarak 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca ödenmesi gereken değerli kâğıt bedeli bir defaya mahsus olmak üzere Enstitü tarafından karşılanır.
(3) Öğrenciler Enstitü yurdunda yurt ücreti ödemeksizin barındırılırlar. Zorunlu durumlarda Kurul kararıyla uygun bulunan kurum ve kuruluşlara ait yurt veya misafirhanelerde de barındırılabilirler.
(4) Öğrencilerin Türkçe öğretimi amacıyla yerleştirildikleri Türkçe öğretim merkezleri veya diğer eğitim kurumlarına ilişkin ödemeler Enstitü tarafından karşılanır.

Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme
MADDE 10 –
(1) Öğrencilerin kayıt dondurma, bölüm/program değişikliği, izin, sağlık raporu, evlilik, askerlik ve benzeri durumlarında meydana gelen değişiklikleri en geç 15 gün içerisinde Enstitüye veya Enstitü tarafından belirlenmiş birimlere bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin bursluluk durumu ile ilgili bu Yönetmelik çerçevesinde alınacak burs iptali, burs kesintisi, burs dondurma ve benzeri kararlar geri alınmaz. Öğrenci herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vize, İntikal, İkamet İşlemleri ve Barınma

İntikal ve ikamet işlemleri
MADDE 11 –
(1) Bursluluk statüsü kazanan öğrencilerin, Dış Temsilciliklerden öğrenci vize/ikamet izni almaları ve davet mektubunda belirtilen belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.
(2) Bursluluk statüsü kazanan öğrencilerin, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde amacına uygun ikamet izni almak için gerekli bilgi ve belgelerle ilgili makamlara başvuru yapmaları gerekmektedir.
(3) İkamet izinlerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen öğrenciler, izinlerinde belirtilen süre sona ermeden ilgili makamlara başvurarak yenisini almak veya süresini uzattırmak zorundadır.

Barınma
MADDE 12 –
(1) Öğrenciler Enstitü yurdunda barınırlar.
(2) Enstitü her akademik yılın sonunda güncel burslu öğrenci listesini belirler. Bu öğrencilerden daha önce yurda yerleştirilmiş olanların kayıtlarını devam ettirilir. Güncel burslu öğrenci listesinde yer almayan yurt öğrencilerinin kayıtları silinir. Ancak ödemelerini kendileri yapmak şartıyla barınmaya devam etmek isteyen öğrencilerin barındırılması Kurulun takdirindedir.
(3) Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere Kurul kararı olmaksızın herhangi bir barınma yardımı yapılmaz, öğrenciler ikamet ettikleri adresleri ve durumlarında meydana gelen değişiklikleri Enstitüye bildirmek zorundadırlar.
(4) Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 1 ay yurtta bursluluk kapsamında barındırılmaya devam edebilirler.
(5) Öğrenciler, yurt mevzuatına uymak zorundadırlar.
(6) Enstitü yurdunda barınma hakkından feragat etmiş öğrenciler başvurmaları durumunda 1 defaya mahsus olmak üzere boş yatak kapasitesi dikkate alınarak tekrar yerleştirilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akademik İşlemler, Türkçe Öğretimi ve İzinler

Bölüm/Program değişikliği taleplerine ilişkin işlemler
MADDE 13 –
(1) Öğrencilerin yerleştirildikleri programlarda eğitimlerini tamamlamaları esastır. Ancak; öğrenciler bölüm/program açılmaması, akademik gerekçeler gibi mücbir sebeplerin varlığı hallerinde bölüm/program değişikliği talebinde bulunabilirler. Mücbir sebep nedeniyle değişiklik talebinde bulunacak öğrencilerin durumlarını belgelendirerek akademik dönemin başlangıcından itibaren en geç 15 gün içerisinde Enstitüye başvurması gerekmektedir. Söz konusu talepler Kurul tarafından değerlendirilir ve talepte bulunan öğrencilerin mazeretleri geçerli bulunursa Enstitü tarafından uygun bulunan bölüme/programa yerleştirilirler.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki değişiklikler dil eğitimi hariç olmak üzere ilgili programdaki birinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir.
(3) Bölüm değişiklikleri uygun görülmekle birlikte bölüm ve/veya programın ilgili dönemde açılmaması veya öğrencinin Enstitü tarafından ilgili dönemde akademik eğitime devam etmesine izin verilmemesi halinde yerleştirme işlemleri bir sonraki eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılında değerlendirilir.

Türkçe öğretimi
MADDE 14 –
(1) Türkçe öğretim ile ilgili 18/1/2001 tarihli ve 24291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin hükümleri geçerlidir.

İzinler
MADDE 15 –
(1) Eğitim-öğretime ara verildiği dönemlerdeki yurt içi ve yurt dışı izin işlemleri için öğrencilerin Enstitüye bildirimde bulunmaları yeterlidir. Eğitim-öğretimin devam ettiği dönemlerde ise öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı izin ile kayıt dondurma işlemleri Enstitü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğine ve Kurulun uygun görüşüne tabidir. Öğrenciler, izin ve kayıt dondurma işlemleri için Enstitüye müracaat ederler ve Kurulun uygun görüşü ile izinli sayılırlar. Eğitim-öğretim dönemindeki izinlerin; akademik çalışma için olması, herhangi bir kanuni zorunluluğa dayanması ya da olağanüstü bir şarta bağlı olması gerekir. Kayıt dondurma hariç eğitim-öğretimin devam ettiği dönemlerde verilecek izinlerin toplam süresi 15 günden fazla olamaz.
(2) Eğitim-öğretim yılının sona ermesinden ve 15 günden daha fazla süreli kullanılan eğitim dönemlerindeki izinlerde burs ödemeleri devam etmez. Mezunlarla ilgili olarak bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası geçerlidir.
(3) Enstitünün uygun gördüğü ulusal veya uluslararası öğrenci hareketliliği veya proje bazlı faaliyetlerden sağlanan destek/hibe programları kapsamında, eğitimlerine başka bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilere, 15 gün içerisinde Enstitüye kabul belgeleri ile birlikte bildirimde bulunmak kaydıyla ayrı programlarda olmak üzere en fazla bir yarıyıl süre tanınır. Ancak bunlardan, eğitimlerine yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilerin aylık bursları %50 kesintili olarak ödenir. Değişim programları kapsamındaki öğrencinin vatandaşı olduğu ülkelere gitmesi durumunda ise öğrencinin bursu ilgili öğrenim hareketliliği programı süresi kadar dondurulur.
(4) Öğrencilere bu madde kapsamında verilen izinler sadece bursluluk işlemlerinin takibi içindir. Bu süreçte, öğrencilerin ikamet, yurt, eğitim gibi işlemler nedeniyle tabi oldukları mevzuattan doğan yükümlülükleri devam eder.
(5) İzin kullanan öğrencilerin dönüşlerinde bu durumu Enstitüye bildirmeleri gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bursluluk Hakkının Kısmi veya Sürekli Kaybına Neden Olan Haller

Akademik başarısızlık
MADDE 16 –
(1) Öğrencilerin akademik performans bakımından dönemsel not çizelgeleri (transkript) periyodik olarak Enstitü tarafından takip edilir.
(2) Akademik performansı yetersiz bulunan:
a) Türkçe hazırlık öğretimi öğrencilerinden;
1) Bir yıllık Türkçe öğretimi sonucunda Türkçe dil yeterliğini alamayan öğrencilerin burslulukları, yeterlik belgesi ibraz edene ve akademik eğitime başladığını belgelendirene kadar dondurulur. Dondurulan bu süre bursluluk süresinden sayılmaz.
2) İkinci yılın sonunda da Türkçe dil yeterliğini alamayan öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
b) Bilimsel hazırlık programındaki öğrencilerden;
1) Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin burslulukları, yerleştirildikleri programda akademik eğitime başladıklarını ibraz edene kadar dondurulur. Dondurulan bu süre bursluluk süresinden sayılmaz.
2) Bilimsel hazırlık programında ikinci yılın sonunda da başarılı olamayanların burslulukları iptal edilir.
c) Yüksek lisans öğrencilerinden;
1) Bilimsel hazırlık dersleri alanlar hariç iki yarıyıl sonunda Enstitünün belirlemiş olduğu zorunlu kredi ve seminer derslerini başarı ile tamamlayamamış olanların aylık bursu Yaz Okulu boyunca %25 kesintili ödenir. Bu kural tezsiz programlar için geçerli değildir.
2) Bilimsel hazırlık derslerini yüksek lisans dersleri ile birlikte alanlar için bu bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen sürelere bir yarıyıl daha eklenir.
d) Doktora öğrencilerinden;
1) Bilimsel hazırlık dersleri alanlar hariç iki yarıyıl sonunda yeterlik sınavı aşamasına geçmek için gerekli krediyi tamamlayamamış olanların aylık bursu bir dönem boyunca %25 kesintili ödenir. Üçüncü yarıyılın sonunda da ders aşamasını tamamlayamayanların bursu bir dönem boyunca %50 kesintili ödenir.
2) Dördüncü yarıyıl sonunda yeterlik sınavına girememiş olanların bursu iptal edilir.
3) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin burslulukları yeterlik sınavından geçinceye kadar %50 kesintili ödenir. İki sınav arasında en çok bir yarıyıl süre tanınır.
4) Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olanların bursu iptal edilir.
5) Bilimsel hazırlık derslerini doktora dersleri ile birlikte alanlar için bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen sürelere bir yarıyıl daha eklenir.
6) Burs kesintisine sebep olan durumun ortadan kalktığını belgelendiren öğrencilerin müteakip bursları tam olarak ödenir.

Devamsızlık
MADDE 17 –
(1) Türkçe hazırlık eğitimi alan öğrencilerden aylık devamsızlığı 20 saati aşanların bursu takip eden üç ay boyunca %25 kesintili ödenir, eğitim-öğretim yılında toplamda 100 ders saatinden fazla mazeretsiz/izinsiz devam etmeyenlerin bursları iptal edilir.
(2) Kayıtlandığı programa başladıktan sonra bir dönem içinde iki aydan fazla sürekli veya aralıklarla öğrenimlerine mazeretsiz devam etmeyen öğrenciler ile final ve bütünleme sınavlarının tamamına geçerli bir mazereti bulunmaksızın girmeyen öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
(3) Vize, final veya bütünleme sınavlarından birine geçerli bir mazereti bulunmaksızın girmeyen veya devamsızlık nedeniyle sınavlara girme hakkını kaybeden öğrencilerin bursları durumun tespitinden itibaren üç ay süreyle % 25 kesintili ödenir.

Kayıt yapmama/yeniletmeme
MADDE 18 –
(1) Geçerli bir mazereti bulunmaksızın kaydını yapmayan/yenilemeyen ve dil hazırlık sınıfları hariç ders kaydı yapmayan öğrencilerin bursları iptal edilir.

Kayıt dondurma ve izinler
MADDE 19 –
(1) Öğrenim gördüğü kurumca kaydı dondurulan öğrencinin, aralıklı veya toplam olarak en fazla bir eğitim-öğretim yılı bursu da dondurulur. Bir eğitim-öğretim yılından fazla kayıt donduran öğrencinin bursu iptal edilir.
(2) Akademik dönem içerisinde hastalık, askerlik ve benzeri mücbir sebeplerle belirli bir süreyi raporlu/izinli olarak Türkiye dışında geçirmek isteyen öğrencilerden rapor/izin süresi 15 günden fazla olanların bursları dondurulur. Öğrencilerin alacakları raporu ve izin hallerinde ise sunulacak belgenin Türkçeye tercümesini Enstitüye sunması gerekir.
(3) Kurul kararı ile tez çalışmasını yurtdışında yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, belgelerini Enstitüye ibraz etmeleri şartıyla öğrenimleri süresince bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu öğrencilere en fazla 6 aya kadar burs ödemesi yapılır.

Bildirim yükümlülüklerine uymama
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin bursları durumun tespitini müteakiben 3 ay süre ile %25 kesintili ödenir. İki kez üst üste bildirimde bulunmayan öğrencilerin bursları ise 6 ay süre ile %50 kesintili ödenir.
(2) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki bildirim yükümlüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin burslulukları, ilgili öğrenim hareketliliği programı süresi kadar dondurulur.

Yurt ve öğrenim kurumları disiplin kurallarına uymama
MADDE 21 –
(1) Enstitüden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerden; cezası 1 haftadan 15 güne kadar olan öğrencinin üç ay boyunca aylık bursu %50 kesintili ödenir. 15 günden 1 yarıyıla kadar olan öğrencinin altı ay boyunca bursu dondurulur. Bir yarıyıldan fazla uzaklaştırma veya Enstitüden çıkarma cezası alanların ise burslulukları iptal edilir.
(2) Yurt mevzuatına göre disiplin cezası alanların bursu 3 ay boyunca %25 kesintili ödenir. Yurttan süresiz çıkarma cezası gerektirecek hal ve hareketlerde bulunan öğrencilerin bursları ise 6 ay süre ile %50 kesintili ödenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 
Diğer haller
MADDE 22 –
(1) Başvuru süreci veya bursluluğun herhangi bir aşamasında yanlış bilgi veya belge beyanında bulunduğu tespit edilen öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
(2) Bursluluğun herhangi bir aşamasında Türk vatandaşlığına geçen öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
(3) Haklarında idari-adli kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin bursluluk durumları Kurul tarafından karara bağlanır.
(4) Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyen öğrencilerin bursları iptal edilir.
(5) Enstitünün uygun gördüğü ulusal veya uluslararası öğrenci hareketliliği veya proje bazlı faaliyetlerden sağlanan destek/hibe programları hariç, Türkiye’deki başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs alan öğrencilerin burslulukları iptal edilir.

Burs dondurma ve burs iptalinin sonuçları
MADDE 23 –
(1) Bursu dondurulan öğrencilere aylık burs ödemesi ve Türkçe öğrenimi ödemeleri yapılmaz.
(2) Öğrencilerin bursluluklarının dondurulması durumunda Türkçe öğretim merkezi gerekli işlemleri yapmak üzere Başkanlık tarafından bilgilendirilir.
(3) Bursluluğu iptal edilen öğrencilere tekrar burs bağlanmaz.
(4) Öğrencilerin bursluluklarının iptal edilmesi durumunda İçişleri Bakanlığı, SGK ve Türkçe öğretim merkezi gerekli işlemleri yapmak üzere Enstitü tarafından bilgilendirilir.

Bursların durdurulduğu haller
MADDE 24 –
(1) Öğrencinin, bursluluğu ile ilgili işlemlerin yeniden değerlendirilmesinin gerektiği hallerde bursu durdurulur.
(2) Bursu durdurulan öğrenciye değerlendirme süresince herhangi bir ödeme yapılmaz.
(3) Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması durumunda geriye dönük ödemelerle birlikte öğrencinin bursluluğu yeniden başlatılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5978 sayılı Kanun, 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bursları Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Koordinasyon
MADDE 26 –
(1) Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürlüğü, bu kapsamda hizmet sunan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması ve iş/işlem akışının takibinden sorumlu olup burs ve diğer ödemeler ile desteklerin sağlanması ve giderler için ödenek ayrılması ile ilgili olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte, ilgili diğer idare ve ilim müesseseleriyle işbirliği yapar.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren Enstitü Enderun Bursları kapsamında burslandırılan bütün öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Türkiye Bursları kapsamında 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce burslandırılan öğrencilere bu Yönetmeliğin öğrencinin lehine olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 27 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.
 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Enderun Burs Programı Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

21 Şubat 2017 tarihli ve 29986 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber