Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bugünki günlük gazetede Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yayımlandı. 11 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'deki yönetmelikte kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kesme, sınav ve mazeret sınavına dair detaylardan daha fazlası yer aldı. 

Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
11 Şubat 2018 Pazar 17:12

Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 11 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Lisansüstü programları, açılması ve başvurularının yapılması ile birlikte kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kesme, sınav ve mazeret sınavına dair detaylar yer aldı. 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü öğretimde Senato tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim-öğretim yılını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: Trakya Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Bilimsel değerlendirme: Yazılı, sözlü, yetenek-yeterlik sınavı ve benzeri değerlendirmeyi,

f) Dönem: Eğitim ve öğretim yılının her bir yarıyılını,

g) Enstitü: Trakya Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Müdür: Trakya Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

n) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

o) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin tamamı veya bir kısmı belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Öğrencinin teklifi, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda tez, eğitimin yapıldığı yabancı dilde hazırlanır. Yabancı dilde yazılan tezlerde, Türkçe tez başlığı ve tez özeti de yer alır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların eğitim-öğretim süreleri ile azami süreleri bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre ile kayıt dondurma süreleri programın süresine ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhil değildir.

(3) Değişim programları ile ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen dönemler programın süresine ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhildir.

(4) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm dönemler programın süresine ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhildir.

Lisansüstü program

MADDE 7 – (1) Birinci öğretimde tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci öğretimde tezli/tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programların açılması veya değişiklik önerileri, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(2) Program açma teklifleri; YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, yeni açılacak programda dönemler itibariyle okutulacak dersler, kredi ile AKTS miktarları, zorunlu veya seçmeli statüleri, içerikleri ve dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır.

(3) Bir enstitüdeki disiplinler arası programların açılması teklifi, programda görev alacak öğretim üyeleri tarafından; birden fazla enstitüyü ilgilendiren disiplinler arası programların açılması teklifi ise programda görev alacak öğretim üyeleri ve ilgili enstitülerin müdürleri tarafından birlikte yapılır. Bu programların açılması ilgili enstitü kurullarının olumlu görüşü, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(4) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, Senatonun önerisi ve YÖK kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabileceği gibi, disiplinler arası lisansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir.

(5) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan eğitim programları açılabilir. Uzaktan eğitim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli ve uzaktan eğitime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenen şekliyle uygulanır.

(6) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler.

Lisansüstü programlara ilan, başvuru, kayıt ve kabul

MADDE 9 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından her akademik yarıyıl başında ilan edilir.

(3) İlanda Türk uyruklu ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir.

(4) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve ilgili enstitünün belirttiği şekilde şahsen veya öğrencinin vekili tarafından, posta veya elektronik ortamda istenilen belgelerle birlikte ilgili müdürlüğe yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylanmış örneği kabul edilir.

(5) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(6) Aday öğrencilerin değerlendirilmelerinde bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile düzenlenir. Öğrenci kabulünde bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınavı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile seçilen en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.

(7) Bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınavında adayın; alana ilişkin temel alan bilgisi, akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi değerlendirilir. Bilimsel değerlendirmenin sözlü yapılması durumunda, sınava giren öğrencilere sorulan sorular raportör tarafından yazılı olarak kaydedilir. Yazılı ve/veya sözlü sınav tutanakları öğrenci ve jüri üyeleri tarafından imzalanır, tüm jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınır ve puan verilerek enstitüye gönderilir. Bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınavına girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez.

(8) Bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınavları ve değerlendirmeleri, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.

(9) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için yabancı dil sınavından en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen muadili bir puan almış olmaları gerekir. Yabancı dil puanını belgeleyemeyen yabancı uyruklu adayların Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil muafiyet dil ölçme sınavında başarılı olmaları zorunludur. Lisans ve/veya yüksek lisanslarını İngilizce eğitim veren programlardan tamamlayan öğrencilerden yabancı dil sınav sonuç belgesi aranmaz.

(10) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlardan, üniversitelerin dil merkezleri veya Üniversite tarafından açılan Türkçe dil kursuna katılma ve Türkçe sınavında başarılı olma şartı aranır. Türkçe dil kursuna kayıt olan adayların lisansüstü eğitimi, kurs tamamlandıktan sonra başlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(11) Adaylar, ilan edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, mezuniyet not ortalaması, bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(12) Öğrencilerin kabulü, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve başvuru sonuçları ilgili müdürlük tarafından ilan edilir.

(13) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara başvuru yapan ve programa yerleşenlerin/kayıt olanların enstitü ile ilişiği kesilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

(14) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans programına kayıtlı iken disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiği kesilen öğrencilerin lisansüstü programa kayıt hakkı kazanması halinde aldığı derslerden, öğrencinin yazılı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla muaf tutulabilir.

(15) İlgili mevzuat hükümlerine göre birinci derece şehit yakınlarına, öğrenci alınan her program için en az bir kişi olmak üzere %10 ek kontenjan açılır.

(16) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve müdürlük tarafından ilan edilir. Adaylar istenilen evraklar ile birlikte belirlenen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırır.

Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve ilişik kesme

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadırlar. Bu süre içerisinde ders ve tez çalışmasına kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda devam etme hakkını kaybetmiş olurlar. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt sildirme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(2) Süresi içerisinde ders veya tez çalışmasına kaydını yaptıramayan veya kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler; devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek şartıyla ilan edilen mazeretli kayıt haftasında kayıtlarını yeniletebilirler.

(3) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki kez yerine getirmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Haklı ve geçerli bir mazereti bulunan öğrencilerden mazereti, ilgili anabilim dalı başkanlığı ve enstitü yönetim kurulunca uygun görülen yüksek lisans öğrencileri öğrenimi süresince en fazla iki yarıyıl, doktora programı/sanatta yeterlik öğrencilerinin en fazla dört yarıyıl süre ile kayıtları dondurulabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri, kararda belirtilmek koşuluyla öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren devamsızlık sınırları içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Yarıyıl süresi içerisinde kayıt dondurulması halinde, öğrenci yarıyıl başından izinli sayılır.

(6) Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Kayıt dondurma nedenlerinin devamı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(8) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ve kendi isteğiyle kaydının silinmesini isteyen lisansüstü öğrenciler, yatay geçiş yoluyla bir başka enstitüye geçiş yapanlar ve kayıt işlemini usulüne uygun yaptırmadığı veya kayıt hakkı kazanmadığı anlaşılan öğrenciler ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan lisansüstü öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda teorik dersler için %80, uygulamalı dersler için %90 devam zorunludur.

(5) Ders sınavları, dönem başında belirlenen ve enstitü kurulunda kabul edilen şekilde dersi veren öğretim üyesi tarafından uygulanır ve sınav evrakları ile sonuç ve yoklama listeleri enstitüye teslim edilir. Ders notları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Derslerden yüksek lisans için en az 65, doktora/sanatta yeterlik için en az 75 notu başarılı olarak sayılır. Derslerden başarısız olan öğrenciler, danışmanın teklifi ile başka bir ders alabilir.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(7) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen kâğıt ortamında yapılan yazılı sınavlar ile proje ve ödevler, tüm öğrencilere eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir öğrenciye farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya dijital olarak saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin YÖK tarafından belirlenen ilkelere uyulur.

(9) Danışman; öğrencinin kayıt yenileme formunda belirtilmesi şartıyla, lisansüstü programlarda öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl, danışman olarak atandığı lisansüstü öğrencileri için, haftalık ders programında yer alan, içeriği, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden ve öğretim üyesinin aktif olarak katıldığı haftada beş saatlik teorik bir uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders, 15 inci maddenin ikinci fıkrası, 26 ncı maddenin ikinci fıkrası ve 35 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen programı tamamlamak için gerekli ders sayısına ilave edilmez. Uzmanlık alan derslerinin yarıyıl sonunda yapılan sınavları başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulu tarafından tez önerisinin kabul edildiği tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar, ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(10) Üniversitede birden fazla enstitüde danışmanlık yapan öğretim üyeleri, sadece görev yaptığı anabilim dalının bağlı olduğu enstitüde uzmanlık alan dersi açabilir.

(11) Lisansüstü programlarında ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenci, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde, ilgili enstitüye yazılı olarak başvurup bir sınav sonucuna itiraz edebilir. Müdür, sınav evrakını, sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanına incelettirir. Ancak maddi hata var ise düzeltme yapılabilir. Gerektiğinde enstitü yönetim kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili anabilim/anasanat dalı elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı, ilgili enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2) İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Mazeret sınavı

MADDE 13 – (1) Final ve bütünleme sınavları haricinde sınava girme hakkı olduğu halde, sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciye, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde bir mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavının tarihi enstitü yönetim kurulunca belirlenir.  Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen iki hafta içinde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler.

Devamına linkten ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik için TIKLAYINIZ...


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber