TPE Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - 29 Mayıs 2018 Salı

Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPE Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - 29 Mayıs 2018 Salı
30 Mayıs 2018 Çarşamba 04:15

Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29 Mayıs 2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT UZMANLIĞI VE MARKA UZMANLIĞI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği”nin adı “Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan, Resmî Gazete’de ibaresinden sonra “Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde” ibaresi eklenmiş, “Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan en yüksek tirajlı ilk beş gazetenin en az birinde bir defa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yönetim Kurulunca her sınav döneminde tespit edilecek; KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen taban puanına ve YDS için belirtilen dil seviyesine sahip olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde yer alan “aslı veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sınavın yapılacağı yer, gün ve saat belirtilerek sınava çağrılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Asıl ve yedek adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve duyuru panosunda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hastalık ve refakat izinlerinin üç ayı geçen süreleri ile aylıksız izin süreleri hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,”

“ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 5 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı; 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanmış, görevinde iki yıllık süreyi tamamlamasını takip eden bir ay içerisinde, tez ve tez danışmanını seçer. Tez konusu belirlenen uzman yardımcısı, daire başkanı veya dengi yada üstü yöneticiler, bağlı bulunduğu birimde görev yapan uzmanlar veya üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından tez danışmanı seçebilir.”

“(6) Uzman yardımcısı, tez danışmanını değiştirmek istemesi halinde aynı usulle tez danışmanı yeniden belirlenir. Bu durum, 20 nci maddede belirtilen tez hazırlama süresini uzatmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi ve tez danışmanının değerlendirme raporunu birimi aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına sunar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavı, Kurum tarafından yazılı şekilde yapılır. Sınai mülkiyet uzmanlarına Kurumun görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test uygulanır. Sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Türk Patent Enstitüsünde” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumunda” olarak, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” olarak, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü Başkanı” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı” olarak, (b) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılarını” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcılarını” olarak, (ç) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak, (d) bendinde geçen “Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü” ibaresi “Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu” olarak, (n) bendinde geçen “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüde” ibaresi “Kurumda” olarak, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüden” ibaresi “Kurumdan” olarak, (b) bendinde geçen “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak, ikinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, üçüncü fıkrasında geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, beşinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibareleri “Kurum” olarak, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, üçüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, dördüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, sekizinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, dördüncü fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak, 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüdeki” ibaresi “Kurumdaki” olarak, 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde geçen “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, 32 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “Enstitü Başkanlığı” ibaresi “Kurumca” olarak, (ç) bendinde geçen “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, (b) bendinde geçen “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüde” ibaresi “Kurumda” olarak, “Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak, 40 ıncı  maddesinin birinci fıkrasında geçen “Enstitüsü” ibaresi “ve Marka Kurumu” olarak  değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent uzman ve uzman yardımcıları ile marka uzman ve uzman yardımcılarının” ibaresi “sınai mülkiyet uzman ve uzman yardımcıları” olarak, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent uzman ve uzman yardımcıları ile marka uzman ve uzman yardımcıları” ibaresi “sınai mülkiyet uzman ve uzman yardımcıları” olarak, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde geçen “patent uzman yardımcılığı ve marka uzman yardımcılığına” ibaresi “sınai mülkiyet uzman yardımcılığına” olarak, (j) bendinde geçen “patent uzmanını ve marka uzmanını” ibaresi “sınai mülkiyet uzmanını” olarak, (k) bendinde geçen “Patent uzman yardımcısı ve marka uzman yardımcısını” ibaresi “sınai mülkiyet uzman yardımcısını” olarak, (m) bendinde geçen “patent uzmanlığı ve marka uzmanlığı yeterlik sınavını” ibaresi “sınai mülkiyet uzmanlığı yeterlik sınavını” olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent uzmanlığı ve marka uzmanlığı” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlığı, “patent uzman yardımcısı veya marka uzman yardımcısı” ibaresinin “sınai mülkiyet uzman yardımcısı” olarak, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “marka ve patent uzmanlarından” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlarından” olarak, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent veya marka uzman yardımcılığı” ibaresinin, “sınai mülkiyet uzman yardımcılığı” olarak, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent ve marka uzmanı” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanı” olarak, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “marka ve patent uzmanlarından” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlarından” olarak, 31 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “patent ve marka uzmanlığının” ibaresinin “sınai mülkiyet uzmanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.
 

Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber