TMMOB Makine Mühendisleri Odası Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği - 9 Temmuz 2018 Pazartesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği, bugünkü 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği - 9 Temmuz 2018 Pazartesi
09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği, bugünkü 9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLERİ
ODASI AKIŞKAN GÜCÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME VE
BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmelik; ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Akışkan Gücü (Hidrolik-Pnömatik) alanındaki tasarım, projelendirme, imalat, montaj, bakım onarım faaliyetlerini standartlara uygun olarak gerçekleştirecek ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden ve akışkan gücü alanında çalışacak Makina Mühendisleri Odası üyesi Ek-1’de belirtilen meslek disiplinleri TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Akışkan Gücü-Hidrolik ve Akışkan Gücü-Pnömatik mühendis yetki belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, akışkan gücü alanında çalışan Ek-1’de belirtilen Oda üyelerinin mesleki yeterliliklerinin TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Oda: TMMOB Makina Mühendisleri Odasını,

b) Oyk: Oda Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Akışkan gücü mühendis yetki belgesi
MADDE 5 –
(1) Bu belge “Akışkan Gücü” alanında verilir. Belge sahibi Ek-1’de belirtilen Oda üyesi Akışkan Gücü (Hidrolik/Pnömatik) alanında tasarım, projelendirme, imalat, montaj, bakım onarım çalışmaları yapmaya yetkilidir. Belge örnekleri Ek-2’de verildiği gibidir.

Akışkan gücü mühendis belgelendirme koşulları
MADDE 6 –
(1) Akışkan Gücü mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belge sahibi mühendisin TMMOB ve ilgili Oda Yönetmeliklerine uyması, Odasına karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi kontrol edilir. Yıllık onayı yapılmayan belgeler, onaylarını yaptırıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum Oda tarafından ilgili birimlere bildirilir. 5 yıllık belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi mühendis Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenecek bir yöntem ile en az bir kez gözetime tabi tutulur. Belge geçerlilik süresinin sonunda gözetim şartlarına uyan mühendisin belgesi 5 yıl süre ile yenilenir.

(2) Belgelendirme başvurusunda bulunan mühendislerin Odalara karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları ve Oyk tarafından belirlenen eğitim, belgelendirme sınav ve belge ücretlerini yatırmaları şarttır. Akışkan Gücü mühendis yetkilendirme ve belgelendirme konusunda verilecek eğitim, belgelendirme sınavı ve belge ücretleri Oyk tarafından belirlenir.

Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Kurulu
MADDE 7 –
(1) Bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında Oyk’nın karar alma sürecini hazırlayan, görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirilmesini yapan, Oyk kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.         

(2) Kurul, Oyk kararı ile bir Oyk üyesinin başkanlığında Akışkan Gücü Mühendis Yetki Belgesi alma koşullarına ve 10 yıl deneyime sahip Oda üyeleri ile uzmanlar ve akademisyenler arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul Odanın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda Oyk yeni üyenin atamasını yapar.          

(3) Oyk tarafından kurul oluşumunda şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukardaki koşullara uyulması kaydıyla uzmanlar ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması hususu gözetilir.

(4) Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Kurulunun görevleri;

a) Bu Yönetmelik ile ilgili düzenlemeler ve faaliyetler ile ilgili Oyk’ya görüş ve öneriler sunmak,

b) Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme kriterlerini ve başvuru esaslarını belirlemek,

c) Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Şartnamesi oluşturmak,

ç) Sınav Değerlendirme kriterlerini belirlemek,

d) Sınav soru bankasını oluşturmak ve güncellemek,

e) Belge gözetim yöntem ve kriterlerini belirlemek,

f) Yeniden belgelendirme yöntem ve kriterlerini belirlemek,

g) Akışkan Gücü alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek,

ğ) Yetki Belgesi sınav değerlendiricilerinin belirlenmesine yönelik Oyk’ya önerilerde bulunmak,

h) Mühendis belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve Oyk’ya görüş bildirmek,

ı) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

Akışkan gücü mühendis belgelendirme sınav değerlendiricileri
MADDE 8 –
(1) Belgelendirme Kurulunca önerilen ve Oyk’nın atayacağı Sınav Değerlendiricileri; Akışkan Gücü mühendis yetki belgesine sahip kişilerden oluşur. Bu kişiler alanında en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır.

Akışkan gücü mühendis belgelendirme sınavları
MADDE 9 –
(1) Akışkan Gücü Mühendis belgelendirme sınavları Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir.

(2) Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Sınavları teorik ve uygulamalı sınav olarak gerçekleştirilir.

(3) Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme sınavları için başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Sınavlar sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

Akışkan gücü mühendis yetkilendirme eğitimleri için başvuruda istenecekler
MADDE 10 –
(1) Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) 1 adet fotoğraf,

b) Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

c) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,

ç) Eğitim katılım bedelini ödediğine ilişkin makbuz.

Eğitim
MADDE 11 –
(1) Hidrolik ve pnömatik mühendis yetkilendirme eğitimi içeriği şunlardır:

a) Hidrolik mühendis yetkilendirme eğitimi konuları şunlardır:

1) MMO Ana Yönetmeliği ve Yönetmelikleri, Oda Çalışma İlkeleri, 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu,

2) Hidroliğin Temel Prensipleri,

3) Hidrolik Pompalar ve Motorlar,

4) Yön Denetim Valfleri,

5) Basınç Denetim Valfleri,

6) Akış Denetim Valfleri,

7) Oransal ve Servo Valfler,

8) Lojik Valfler,

9) Akış Bölücüler, Karşı Denge Valfleri ve Fren Valfleri,

10) Hidrolik Akümülatörler,

11) Hidrolik Aksesuarlar,

12) Hidrolik Akışkanlar,

13) Hidrolik Filtrasyon,

14) Hidrolik Sistemlerde Soğutma,

15) Hidrolik Devreler ve Hidrolik Sistem Hesapları,

16) Açık ve Kapalı Hidrolik Devreler,

17) İletim Hatları ve Bağlantı Elemanları,

18) Endüstriyel Elektronik,

19) Hidrolik Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği,

20) Uygulama.

b) Pnömatik mühendis yetkilendirme eğitimi konuları şunlardır:

1) MMO Ana Yönetmeliği ve Yönetmelikleri, Oda Çalışma İlkeleri, 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu,

2) Pnömatiğin Temel Prensipleri,

3) Basınçlı Havanın Üretilmesi,

4) Basınçlı Havanın Dağıtılması,

5) Basınçlı Havanın Şartlandırılması,

6) Basınçlı Havanın Denetlenmesi,

7) Pnömatik Çalışma Elemanları,

8) Pnömatik Devre Şemaları,

9) Pnömatik Sistemlerde Sızdırmazlık,

10) Vakum Tekniği,

11) Pnömatik Devre Uygulamaları,

12) Kaskad Devre Uygulamaları,

13) Pnömatik Uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliği.

(2) Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Kurulu önerisi ve Oyk onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

Diğer konular
MADDE 12 –
(1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda TMMOB Kanunu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve diğer Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Akışkan Gücü konularında Oda tarafından düzenlenen kurslara katılanlar ile adı geçen hizmetleri yürütenler gerekli belgeleri sağlayarak Belgelendirme Kuruluna başvururlar. Kurulun uygun görmesi halinde kurs ve sınavlara katılmaksızın belge alırlar. Kazanılmış haktan dolayı verilecek yetki belgesi ücretleri Oyk tarafından belirlenir. Bu madde Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihi itibariyle 1 yıl sonra yürürlükten kalkar.

Yürürlük
MADDE 13 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Ekleri için tıklayınız
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı TC Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber