Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
10 Ocak 2018 Çarşamba 15:17

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 10 Ocak 2017 tarihli ve 30297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretici grubu, organik tarım faaliyetini ancak tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar altında yapabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müteşebbis bu belge/belgeleri sözleşme aşamasında yetkilendirilmiş kuruluşa verir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı için Bakanlıktan izin ve belge alınmasını takiben organik tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyileştiricileri için müteşebbis tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa başvurularak sertifika alınır.”

“g) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik eklerinde tanımlanmayan ancak bu Yönetmeliğin Ek-1’inde bulunan organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi ve ithalatı için müteşebbis tarafından Bakanlıktan izin alınmasını takiben yetkilendirilmiş kuruluşa başvurularak sertifika alınır. Bu ürünlerin piyasaya arzı için alınan sertifikaya istinaden Bakanlık tarafından belge düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi için organik olarak üretilen hayvanların bulunamaması halinde her yıl mevcut sürüde bulunan yetişkin büyükbaş hayvanların maksimum %10’u, domuz ve küçükbaş hayvanların maksimum % 20’si 4 numaralı alt bent hariç doğum yapmamış dişi olarak, il müdürlüğünün onayı ile konvansiyonel hayvancılık yapılan işletmelerden getirilebilir. Getirilen hayvanlara geçiş süreci uygulanır. Bu oranlar aşağıdaki durumlarda il müdürlüğünün onayı ile  %40’a kadar artırılabilir:

1) Müteşebbisin yazılı taahhüdü ile sürü büyüklüğünün artırılmasının garanti edilmesi halinde.

2) Irk değiştiriliyorsa.

3) Yeni bir hayvansal üretim geliştiriliyorsa.

4) Çiftlikteki hayvan ırkı yok olma tehlikesi altındaysa.

5) Sağlık ya da afet nedenleriyle yüksek hayvan ölümleri oluyorsa.”

 MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “Organik etlik piliç yetiştiriciliğinde yavaş gelişen genotiplerin kullanılması durumunda asgari kesim yaşı 72 gündür.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Su ürünleri yetiştiriciliğinde aşağıdaki nedenlerden dolayı yüksek ölümlerin olması ve organik olarak yetiştirilen su ürünleri bulunmaması halinde, organik olmayan su ürünleri ile stok yenilenebilir veya yeniden oluşturulabilir. Bu durumda, su ürünleri stoğu, üretim döngüsünün en az son üçte ikisini organik su ürünleri yetiştiriciliğinde geçirir.

-  Doğal afet,

-  Kötü iklim koşulları,

-  Müteşebbisin sorumlu tutulamayacağı su ürünleri hastalıkları, su kalitesi/miktarındaki ani değişiklikler veya üretim tesisinde meydana gelen arıza veya tahribat.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 

“1) Ürünün kime ait olduğu belirtilir.”

 “4) Ürün etiketinde “Organik” ibaresi yer alır.”

 “6) Bu Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği, ithal edilen ürünlerde ise bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrol edilerek yeniden sertifikalandırıldığı belirtilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“h) Vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan organik ürünler için müstahsil makbuzu düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Organik tarım faaliyetinin risk analizine göre bulunan kritik kontrol noktalarını dikkate alarak bir kontrol planı hazırlar. Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin yoğunluğunu belirler. Kontrol planı bu Yönetmelikte belirtilen kontrol sayısı/gün dikkate alınarak hazırlanır. Kontrolörün bir günde kontrol etmesi gereken müteşebbis sayısının takibi yetkilendirilmiş kuruluş sorumluluğundadır.

b) Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. Kontrol ziyaretlerinin en az % 10’u habersiz yapılır. Üretimi ruhsata bağlı bitkisel ürünleri üreten müteşebbislerin kontrolü tebliğ ile belirlenir.”

“Kontrolör yaptığı kontrol işlemi sonucunda bir kontrol raporu hazırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 “a) Yetkilendirilmiş kuruluşlar teknik ve idari bakımdan görevini yerine getirebilecek imkânlara sahip olur. Yetkilendirilmiş kuruluşun yetki kapsamı sertifikasyon ise en az bir sertifiker, kontrol ise en az bir kontrolör, kontrol ve sertifikasyon ise en az bir kontrolör ve bir sertifiker istihdam eder. Yetkilendirilen kontrolör ve sertifiker sayısı; müteşebbis sayısı ve üretim alanları için yeterli olur. Bir kontrolör bir günde en fazla dört müteşebbisi kontrol eder. Üretici grubu olması halinde bu sayı en fazla altı ile sınırlıdır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Yürürlükteki organik tarım mevzuatına uygun faaliyette bulunacaklarına dair bu Yönetmeliğin Ek-14’üne uygun noter onaylı taahhütname.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’de kayıtlı bilgilerdeki her türlü güncellemeler ile sözleşmesi iptal edilen müteşebbise ait silme işlemlerini on beş gün içerisinde yapar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gerekli hallerde büro denetimleri Bakanlık ve il müdürlükleri ile birlikte veya il müdürlüklerince yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Kontrolörlük ve sertifikerlik başvurularında aranılacak şartlar, yetki, çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Başvuruda aranılacak şartlar ve istenilen belgeler:

1)  Ziraat, veteriner, su ürünleri ve gıda mühendisliği fakültelerinin birinden veya deniz bilimleri fakültesi balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümünden mezun olmak.

2)  Aşağıdaki deneyim belgelerinden birine sahip olmak:

- Yetkilendirilmiş kuruluş bünyesinde sigortalı olarak veya Bakanlıkta/il müdürlüğünde organik tarım konusunda en az bir yıllık bilgi ve deneyim sahibi olduğunu gösterir belge.

- Bakanlıkça açılacak veya açtırılacak kurslardan kontrolörlük eğitimi aldığına, yetkilendirilmiş kuruluş bünyesinde sigortalı olarak çalıştığı en az üç ay süresince kontrolörle arazide en az on iş günü ve yirmi müteşebbis kontrolüne katıldığına ve ilgili il müdürlüğü personelinin bu kontrollerin en az beşine eşlik ettiğine ilişkin belge.

- Bakanlık tarafından daha önce kontrolör veya sertifiker olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair belge.

3) İlk kez sertifiker yetkisi verilecek olanlar için en az bir yıl kontrolörlük yaptığına dair belge.

4) T.C. kimlik numarası beyanı.

5) Noter onaylı imza beyannamesi.

6) Yetkilendirilmiş kuruluş ile yapılan noter onaylı sözleşme.

7) Lisansına uygun meslek odası üyelik kaydı.

8) Kuruluş adına kayıtlı sosyal güvenlik kurumu kaydı.

9) Son bir yıl içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

b) Yetki;

1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar,  çalıştırmak istediği kontrolör ve sertifiker için yukarıda belirtilen belgeleri başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa sunar. Bakanlıkça değerlendirilerek kontrolörlük veya sertifikerlik yetkisi verilir.

2) Kontrolör ve sertifiker yalnız bir yetkilendirilmiş kuruluş adına çalışır.

3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar çalıştıracakları kontrolör ve sertifiker için Bakanlıktan yetki alır. Yetkilendirilen kontrolör ve sertifiker Bakanlık tarafından kimlik verilerek kayıt altına alınır.

c) Çalışma şekil ve esasları;

1) Bakanlıktan alınan yetki belgesiyle tam zamanlı olarak çalışırlar.

2) Kontrolör yaptığı kontrole ilişkin kontrol formu ve kontrol raporu düzenleyerek imzalar ve yetkilendirilmiş kuruluşa teslim eder.

3) Sertifiker, bu Yönetmeliğe göre kontrol edilerek hazırlanan kontrol formu ve kontrol raporu doğrultusunda sertifikasyon faaliyetini yürütür.

4) Kontrolör ve sertifikerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde Bakanlık tarafından verilen yetki komite kararı ile iptal edilir. İptal tarihi itibarıyla 1 yıl süre geçmeden yeniden yetki verilmez. Yetki iptali uygulanacak kontrolör ve/veya sertifikerin kuruluştan ayrılmış olmaları halinde de komite kararını takiben 1 yıl süre geçmeden yeniden yetkilendirilme yapılmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Organik Tarım Komitesi; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanı ve ilgili daire başkanlığından üç üye, Hukuk Müşavirliğinden bir üye ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 

2) Komite Müsteşar onayı ile oluşturulur. Komiteye Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya ilgili Daire Başkanı başkanlık eder.”

“3) Komite, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

4) Kararlar, toplantı tarihinden itibaren 30 gün içinde toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanarak Müsteşar onayına sunulur ve onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2, Ek-6 ve Ek-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin;

a) 18 inci maddesi 31/12/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 6 ncı ve 12 nci maddeleri 1/4/2018 tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için TIKLAYINIZ.

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.


10 Ocak 2017 tarihli ve 30297 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.