Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik - 25 Ekim 2018 Perşembe

Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 25 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik - 25 Ekim 2018 Perşembe
25 Ekim 2018 Perşembe 16:30

Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 25 Ekim 2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU
SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK
USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin adı “Kadastro Güncelleme Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kadastrosu veya tapulaması yapılmış yerlerde, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasında uyulacak usul ve esasları ve 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre sayısallaştırma çalışmaları yapılacak köy ve mahalle birimlerinde, bu Yönetmeliğe göre işlemlere tabi tutulması gereken parsellerin çalışmaları ile 3402 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamındaki çalışmaların birlikte yapılmasının sağlanmasını kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, 4 üncü fıkrası ve 47 nci maddesinin (M) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (o) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (r) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Geçerli sınır: Paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırı veya paftası ile teknik belgelerinde hata bulunması halinde hatanın pafta tersimatı ve/veya hesaplama hatasından kaynaklanıyor ise, bu hataları giderildikten sonra teknik belgelerine göre oluşturulan sınırı,”

“o) Kadastro güncelleme alanı: Paftaların, bu Yönetmelik kapsamında uygulamaya tâbi tutulacak olan en az bir mevki veya ada bazındaki bölümünü veya en az dış sınırları teknik belgeleriyle uyumlu sabit ve/veya geçerli sınırla çevrili parsel grubundan oluşan bölümünü,

ö) Kadastro güncelleme ekibi: 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulan ekibi,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme alanının belirlenmesi
MADDE 5 –
(1) 2 nci maddede sayılan hususlardan birinin varlığı halinde, kadastro güncelleme alanı; kadastro müdürlüğünce resen veya talep üzerine belirlenir ve bu şekilde belirlenen alanlar listelenir.

(2) Tapulama veya kadastrodan sonra idari sınırlarda meydana gelen değişiklikler, listelerin hazırlanması sırasında dikkate alınır ve sicillerin bunlara göre oluşturulması sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme alanının programa alınması
MADDE 6 –
(1) Kadastro müdürlüğünce hazırlanan listeler, bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Listelerde yer alan kadastro güncelleme alanları, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde onaylanır.

(3) Onaylanan kadastro güncelleme alanları, kadastro müdürlüğünce bu Yönetmelik kapsamında çalışma yapılmak üzere yıllık iş programına alınır. 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kısmen veya tamamen sayısallaştırma çalışmaları yapılacak köy veya mahalle birimleri ise, bu köy veya mahalle birimlerinde 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmasına tabi tutulması gereken parsellerin bu Yönetmeliğe göre yapılacak çalışmalarıyla birlikte yapılmak üzere yıllık iş programına alınır.

(4) 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kısmen veya tamamen sayısallaştırma çalışmaları yapılmak üzere iş programına alınan köy ve mahalle birimlerinde, çalışmalar esnasında; parsellerin tamamının, 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında işleme tabi tutulması gerekmesi halinde, 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işleme tabi tutulur. 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışması yapılmasına gerek bulunan parseller ise bu Yönetmelik esaslarına göre işleme tabi tutulur, sonuçları bilgilendirme ve askı ilanlarıyla birlikte duyurulur, askı ilan cetvellerinin düşünceler sütununda "3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabi tutulmuştur." ibaresi yazılır.

(5) Bu Yönetmeliğe göre kısmen veya tamamen çalışma yapılmak üzere iş programına alınan köy ve mahalle birimlerinde, çalışmalar esnasında; parsellerin bir kısmının, 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında işleme tabi tutulmasının gerekmesi halinde, Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işleme tabi tutulur ve sonuçları bu Yönetmeliğe göre yapılacak bilgilendirme ve askı ilanlarıyla birlikte duyurulur ve ilan cetvellerinin düşünceler sütununda "3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre sayısallaştırma çalışmalarına tabi tutulmuştur." ibaresi yazılır.

(6) 3402 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası gereğince yapılacak ihaleli çalışmalarda da aynı işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme alanının ilanı ve belirtme yapılması
MADDE 7 –
(1) Kadastro güncelleme alanı, kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanmadan en az on beş gün önceden çalışma alanında, kadastro bölgesi merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, varsa yerel gazete ile ilân edilir. Bu çalışmalara ilişkin Ek-1 ve Ek-1/a düzenlenir.

(2) Kadastro müdürlüğünce, çalışmalara başlanılacağı hususu; mahallin mülki amirine, mahalli hukuk ve kadastro mahkemelerine, ilgisi bulunması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığının ve Orman Genel Müdürlüğünün mahalli birimleri ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir. Ayrıca, çalışmalara başlanacağı bilgisi ile kadastro güncelleme alanı kapsamında kalan taşınmazların listesi tapu müdürlüğüne gönderilir.

(3) Kadastro müdürlüğünce fen klasörüne, tapu müdürlüğünce de ilgili taşınmazların kayıtlarına, "3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmasına tâbidir." şeklinde belirtme yapılır. 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında sayısallaştırma yapılmak üzere iş programına alınan parsellerin fen klasörüne ve kayıtlarına ise "3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında sayısallaştırma çalışmalarına tâbidir." şeklinde belirtme yapılır.

(4) Belirtme yapılan taşınmazlarda, belirtme tarihinden sonra meydana gelecek değişiklikler, tapu müdürlüğünce derhal kadastro müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kadastro müdürü, kadastro güncelleme alanında çalışmalara başlamadan önce, uygulama yapılacak taşınmazlara ait tapu kayıtlarının çıkarılması için personel görevlendirir.

(2) Kadastro güncelleme alanındaki taşınmazların, tapu ve kat mülkiyeti kütüğü ile özel sicilindeki ili, ilçesi, mahallesi, köyü, mevki, pafta, ada ve parsel numarası, maliki ve payı, niteliği, yüzölçümü, edinme sebebi ve varsa muhdesat ile irtifak haklarını da içerecek şekilde kayıtları çıkarılır veya elektronik ortamda çıktısı alınır. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi “TAKBİS” ve tapu kütüğü arasında tespit edilen uyumsuzluklar listelenerek resen düzeltilmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Kadastro güncelleme alanında işe başlamadan önce;

a) Bu alan içerisinde kalan taşınmazlar hakkında mahalli hukuk mahkemelerinde, sınır veya yüzölçümüne ve bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalara yönelik devam eden davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesi,

b) Yine bu alan içerisinde kalan taşınmazlar hakkında mahalli kadastro mahkemelerinde görülmekte olan tüm davalı taşınmazların listesi,

kadastro müdürü tarafından yazıyla istenerek temin edilir.

(2) Mahalli mahkemelerce, kadastro müdürlüğü tarafından köy veya mahalle ismi bildirilmek suretiyle istenilen dava listeleri fiziki ya da elektronik ortamda kadastro müdürlüğü yetkili personelinin incelemesine açılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “uygulama” ibaresi “kadastro güncelleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme alanı kapsamındaki tescil edilmiş haritalar
MADDE 12 –
(1) Kadastro güncelleme alanı kapsamında kalan tapu sicilinde tescilli; imar, ıslah imar, arazi toplulaştırması, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlemesi, köy yerleşim haritaları, orman ve mera haritaları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan haritalardaki yapımdan kaynaklanan hataların düzeltilmesi, yapım sorumlusu idarece veya ilgili haritayı yapan idare temsilcisinin katılımı ile kadastro güncelleme alanı kapsamında hatanın mahiyeti dikkate alınarak ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve düzeltilir.

(2) Ancak, parselasyon niteliğinde olmayan ayırma, birleştirme, yola terk ve diğer değişiklik işlemleri sonucu oluşan sınırlar ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin uygulaması ve tesis kadastrosu sonucu oluşturulan sınırlarda, bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre işlem yapılır.

(3) Bu Yönetmelik gereğince tanzim edilecek olan iş bitim tutanağının düzenleninceye kadar, hatanın yapım sorumlusu idarece düzeltilmemesi veya ilgili haritayı yapan idare temsilcisinin katılmaması halinde, tapu ve kadastro mevzuatınca düzeltilmesi mümkün bulunanlar re’sen teknik mevzuata uygun hale getirilir, düzeltme yapılamayanlar için ise, kadastro güncelleme tutanağının “Değerlendirme ve/veya Edinme Sebebi” sütununda nedeni açıklanarak beyanlar hanesinde belirtilir. Ayrıca dava açılmayıp kesinleştirildiğinde sonucu, ilgili idareye bildirilir.

(4) Çalışma alanında orman tahdidi veya kadastrosu yapılarak kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmiş ya da edilmemiş olan orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde, 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on üçüncü ve on dördüncü fıkralarına göre işlem yapılır.

(5) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun yürürlüğe girdiği 28/2/1998 tarihinden önce kesinleşen kamu orta mallarına yönelik fenni hatalar, kadastro güncelleme ekibince düzeltilir.

(6) 4342 sayılı Kanun kapsamında mera komisyonlarınca ya da 4342 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca kadastro komisyonlarınca sınırlandırması yapılarak kesinleşmesi sonucu tapu sicilinde tescili yapılmış olan kamu orta mallarına ait haritalarda düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzlukları ise, ilgili kadastro müdürlüğünün yazılı talebi üzerine il/ilçe tarım ve orman müdürlüğünce görevlendirilecek ziraat mühendisi ile ilgili kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisi veya mühendisin iştirak ettirildiği kadastro güncelleme ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme ada ve mevki ilânı
MADDE 13 –
(1) Kadastro teknisyenleri, kadastro güncelleme alanını mevki veya ada durumlarına göre kısımlara ayırarak bir iş programı düzenler. Hangi mevki veya adada çalışmaya başlanacağını en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede Ek-2 düzenlenmek suretiyle ilân ettirir.

(2) İlânda; uygulama yapılacak mevki ve ada açık olarak gösterilir. Ayrıca, taşınmaz maliklerinin ilânda belirtilen günde taşınmazlarının başında hazır bulunarak, sınırlarını göstermeleri, gelmemeleri veya temsilci göndermemeleri halinde sınırlandırmanın gıyaplarında yapılacağı, itirazların kadastro güncelleme alanındaki faaliyetler sırasında yapılabileceği ve benzeri hususlar belirtilir. İlânın yapıldığına dair Ek–3 düzenlenir.

(3) İlânı yapılan mevki veya adada uygulama işlemleri ilân edilen günde ikmal edilmediği takdirde, ayrıca bir ilâna gerek kalmaksızın bunu takip eden günlerde de çalışmalara devam edilir. Kadastro güncelleme çalışmalarına üç aydan fazla ara verilmesi halinde bu ilân yenilenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kadastro güncelleme alanındaki haritalarda ada bölümlemesi yapılmışsa, ada ve parsel numaraları aynen kullanılır. Çalışmalar sırasında yeni oluşan ada ve parsellere takip eden numaralar verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Kadastro güncelleme ekibi, ilân edilen gün ve saatte, belirtilen adaya gider. Kadastro güncelleme alanına ait kayıt ve belgeler, zeminde mevcut olan sınırlar, kadastro haritaları, ilgililerince ibraz edilecek belgeler, ilgili hak sahipleri ile muhtar ve bilirkişilerin beyanları dikkate alınmak suretiyle mahalline uygulanır ve kadastro teknik mevzuatına göre taşınmazın sınırlandırması yapılır. Sınırlandırma çalışmalarında, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddelerde belirtilen harita ve belgelerden de yararlanılır.

(2) Taşınmazların; sabit, geçerli sayılabilecek ve deprem sonucu oluşan sınırları kadastro güncelleme ekibince zeminde belirlenerek sınırlandırmaları yapılır. Bu sınırlar esas alınarak diğer sınırlar mevcut bilgi ve belgelerine göre oluşturulur.

(3) 3402 sayılı Kanuna göre kadastroya tabi tutulmuş kadastro güncelleme alanı içerisinde; orman kadastrosu veya tahdidi yapılmış ya da henüz yapılmamış olan orman alanları ile 4342 sayılı Kanun kapsamındaki yerler dışında kalan, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tespit dışı bırakılmış olan yerlerin, 3402 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında sınırlandırılarak ayrı parsel numarası altında tespiti yapılır ve çalışmalarda 3402 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uygulanmaz.

(4) 3402 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tapulama veya kadastro çalışmalarına tabi tutulmuş olan kadastro güncelleme alanı içerisinde; tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmazlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde ve çalışma alanı içinde orman olduğu gerekçesiyle tespit harici bırakılan alanlarda, daha sonra kesinleşen orman kadastrosu sonucunda orman sınırı dışında kalan tapulu ve tapusuz taşınmazlar ise 3402 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında kadastro işlemine tabi tutulur. Bu alandaki tespit dışı bırakılmış olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin, 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre idari yoldan tescili de yapılabilir.

(5) Tapulama/kadastro sırasında fiilen zeminde mevcut olmasına rağmen sınırlandırması yapılmamış olan, kamuya ait yol, ark ve benzeri yerler kamu lehine terk edilerek sınırlandırılır ve oluşan bu yeni duruma göre ada ve parseller oluşturulur.

(6) Sınırlandırma ve tespitler sırasında ilgili taşınmaz maliklerinin zeminde fiili kullanıcı/kullanıcılarının yazılı muvafakati sağlandığı takdirde; dış sınırları çekişmesiz belirlenen bir alan içinde taşınmaz malikleri ve diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanım biçimine göre oluşturdukları sınırlar esas alınır ve tapulama veya kadastrodan sonra açılan ve tapu sicilinde terk işlemi yapılmamış olan kamuya ait yol, dere, ark ve benzeri yerlerin kamuya terki yapılır.

(7) Sınırlandırması yapılan her ada için Ek–6 düzenlenir, kadastro teknisyenleri, ada raporuna bağlı olarak kanaatlerini her parsel için düzenleyecekleri Ek–7’de belirtirler.

(8) Düzenlenen tutanaklar, muhtar ve bilirkişilerle varsa düşünce ve tanıklığına başvurulan kimselerle birlikte teknisyenlerce imzalanır. Ayrıca, açıklamanın bittiği yere muhtar ve bilirkişilerce kendi el yazıları ile "Okudum" ibaresi yazdırıldıktan sonra imza ettirilir.

(9) İlgililerince ibraz edilen belgeler, kadastro güncelleme tutanağına eklenir ve ilgilisine alındı belgesi verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Akit ve tescil işlemleri
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik kapsamında çalışmalara başladıktan sonra, kadastro güncelleme alanındaki her türlü akit ve tescil işlemleri taşınmaz malların o andaki tespit durumu, kadastro müdürlüğünden sorularak alınacak cevaba göre tapu müdürlükleri tarafından yapılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir.

(2) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu müdürlüğünce derhal tapu siciline işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da geçirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uygulama” ibaresi “Kadastro güncelleme” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sınırlandırma krokileri, arazide elektronik ortamda da tutulabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İntikal, taksim ve muhdesat
MADDE 18 –
(1) Bu çalışmalar sırasında; tapu kayıt sahibinin ve/veya sahiplerinin mirasçıları tarafından veraset belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi halinde mirasçılar adına tespit yapılabilir ve ibraz edilen bu belgeler kadastro güncelleme tutanağına eklenir.

(2) Tapuda kayıtlı parsel malikleri veya bunların mirasçıları arasında taksim yapıldığına yönelik noterden düzenlenmiş bir sözleşmenin ibrazı ya da tüm malik veya mirasçılarının ekip huzurunda rızalarını beyan etmeleri halinde, kadastro güncelleme tutanağına imzaları alınmak suretiyle taksime göre tespit yapılabilir. Taksim ve ifrazen taksim işlemlerinde 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara uyulur.

(3) Bu çalışmalar sırasında yeni muhdesat tespiti yapılmaz. Ancak, tapu kütüğünde tescilli muhdesatın zeminde mevcut olmaması halinde fiili durum göz önüne alınarak bu durum kadastro güncelleme tutanağında açıklanarak beyanlar hanesinde belirtme yapılır. Muhdesat sahibinin muvaffakatı halinde ise muhdesatın zeminde mevcut olmadığı ve terkinine muhdesat sahibinin muvaffakat ettiği kadastro güncelleme tutanağında açıklanarak muhdesatın terkini yapılır.

(4) Daha evvel tapuda tescilli olan muhdesatlara ilişkin olarak taşınmazın sahipliği ile muhdesat sahipliğinin aynı kişide birleşmesi durumunda kayıtlı muhdesat, kadastro güncelleme tutanağında açıklama yapılarak tutanağın cinsi sütununa yazılır ve tescil aşamasında beyanlar hanesindeki muhdesat terkin edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapı, tesisler ve maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 19 –
(1) Tapu kütüğünde tescilli bina ve tesislerin zeminde mevcut olmaması halinde, bu durum kadastro güncelleme tutanağında açıklanarak fiili duruma göre nitelik tespiti yapılır.

(2) Taşınmazlar üzerinde fiilen mevcut olup da cins değişikliği yapılmamış olan yapı ve tesisler ölçülerek, yalnızca ölçü krokisinde gösterilir, sınırlandırma krokisi ve paftasında gösterilmez. Ayrıca, imar mevzuatına göre yapı kullanma izni alınmamış binaların tapu sicilinde cins değişikliği yapılamaz. Bu durum kadastro güncelleme tutanağının “Değerlendirme ve/veya Edinme Sebebi” sütununda açıklanır ve cins değişikliği yapılması gereken taşınmazların listesi parsel maliklerini de gösterecek şekilde ilgili kuruluşlara bildirilir. Ayrıca, Fen klasörünün düşünceler sütununda da kurşun kalemle belirtilir.

(3) Tapuda tescilli olmayan yapı ve tesislerin bulunduğu parsellere ilişkin verilecek pafta örneği ve diğer teknik belgelerde yapı ve tesislerin tapuda tescilli olmadığı belirtilir.

(4) Taşınmazın tapuda kayıtlı yüzölçümü veya cinsinin, tescile esas belgelerine ve paftasına aykırı olarak hatalı tescil edilmesinden kaynaklı olduğu tespit edilen basit yazım hataları, taşınmazda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamadan doğan hata olmadığı, pafta-zemin uygunluğunun olduğu durumlarda, kadastro güncelleme tutanağında açıklama yapılarak düzeltilir.

(5) Tapuda kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, cinsiyeti, unvanı, hisse ve benzeri hususlarda kadastro çalışmalarından kaynaklı olduğu tespit edilen hata ve eksiklikler de, kadastro güncelleme tutanağında açıklama yapılarak düzeltilir ve eksikler tamamlanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Uygulama” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “uygulama” ibaresi “kadastro güncelleme” olarak değiştirilmiştir.

“Ölçü, geçici çizimler ve ölçü krokisi”

“(2) Yapılan ölçü sonucu elde edilen nokta koordinatları, kadastro teknik mevzuatına göre üretilir ve oluşturulacak ada ölçü krokileri kadastro güncelleme ekibi tarafından imzalanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Sabit, geçerli, geçerli sayılabilecek ve/veya deprem sonrası oluşan sınırlarla çevrili bir alan içinde kalıpta sınırları belirlenemeyen parseller topluluğu, bir bütün olarak ele alınarak yüzölçümü hesaplanır. Hesaplanan yüzölçümü ile bu alandaki parsellerin tapuda kayıtlı veya kontrol sonucu bulunan yüzölçümleri toplamı karşılaştırılır. Aradaki fark, parsellerin yüzölçümleri ile orantılı olarak dağıtılır ve çalışmalara ilişkin Ek-4 düzenlenir. Dağıtım sonucu bulunan yüzölçümlerine göre yeni sınırlar; parsellerin kullanım şekli, yapı ve tesislerin durumları da dikkate alınarak oluşturulur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Pafta çizimleri tamamlanan parsellerin yeni yüzölçümleri sayısal olarak hesaplanır. Tescilli yüzölçümleriyle karşılaştırmak için Ek–5 tanzim edilir.

(2) Ayrıca, bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalarda oluşan yeni parseller de Ek-5’te gösterilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme ada raporunun düzenlenmesi
MADDE 25–
(1) Kadastro güncelleme ekibi tarafından, sınırlandırma ve ölçü krokilerinden faydalanılarak her ada için Ek–6 düzenlenir ve bu Yönetmelik kapsamında çalışmalara tâbi tutulan ada ve parsel sınırlarının hangi esaslara göre belirlendiği açıklanır ve imzalanır. Ek-6 kontrol elemanlarınca kontrol edildikten sonra imzalanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Kadastro teknisyenleri, muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile kanaate varamadıkları takdirde, nedeni tutanakta açıkça gösterilmek şartı ile diğer kimselerin de bilgi ve tanıklığına başvurabilirler. Muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile sınırlandırma yapılamaması halinde, sınırlandırmaların kayıt ve belgelere dayandırılması, sebeplerinin kadastro güncelleme tutanağında açıklanması gerekir. Muhtar ve bilirkişilerin muhalif olmaları durumunda muhalefet şerhi yazılarak imzaları alınır. Kadastro güncelleme tutanağını imzalamaktan kaçınmaları durumunda ise bu husus tutanağın uygun bir yerinde belirtilerek diğer hazır bulunanlarca imzalanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme tutanakları ve kapsamı
MADDE 27 –
(1) Kadastro güncelleme ada raporundaki bilgilerden faydalanılarak her parsel için kadastro güncelleme tutanağı düzenlenir ve kadastro güncelleme ekibi tarafından imzalanır. Kadastro güncelleme ada raporunun aslı, adanın bir numaralı parselinin kadastro güncelleme tutanağına eklenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmalarda Ek-7 kullanılır.

(3)15 inci madde kapsamında yeni oluşan, 18 inci madde kapsamında işleme tabi tutulan ve 19 uncu madde kapsamında düzeltme yapılan parsellerin dışında kalan parsellerin kadastro güncelleme tutanaklarının mülkiyet sütununa "Tapu kütüğünde olduğu gibidir." ibaresi yazılır.

(4) Aynı ibare, cins değişikliği yapılmayan parseller için de uygulanır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Uygulama” ibareleri “Bu Yönetmelik kapsamında çalışmalar” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan diğer çalışmalarla ilgili davaların varlığının tespiti durumunda davalı olarak tespit yapılır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Komisyonca; bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara konu parselin tutanağının tanzim edildiği tarihten çalışmaların bitirildiğine ilişkin tutanak düzenleninceye kadar, ilgilisi, vekili veya kanuni temsilcisi tarafından yapılacak itirazlara konu tutanaklar ile teknisyenler arasında ya da teknisyenler ile kontrol elemanları arasında görüş ayrılığına konu edilen tutanaklar veya kadastro müdürlüğünce yapılacak denetimler sırasında hatalı uygulama yapıldığı tespit edilen parsellere ait tutanaklar, intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro güncelleme ekibinin kadastro güncelleme alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar incelenerek sonuçlandırılır ve Ek-13 düzenlenir. Sonuçları askı ilânında gösterilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Uygulama” ibaresi “Kadastro güncelleme” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kadastro güncelleme tutanaklarının imzalanması”

“(3) Çalışmalar tamamlandığında sonuçları, askı ilan cetveli formatında pafta örnekleri ile birlikte 15 gün boyunca kadastro müdürlüğünde, taşınmaz malların bulunduğu köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca, belediye teşkilatı varsa belediye başkanının göstereceği yerde bilgilendirme ilanı ile duyurulur.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalarda, görevli kontrol elemanları tarafından çalışmaların her aşamasında kontrol edilir, tespit edilecek hata ve eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

(2) Ayrıca, bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar sonucu oluşan paftalar ve dayanağı teknik belgeler ile tutanaklar, askı ilânına alınmadan önce müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısı ve kontrol mühendisi, kadastro üyesi ile çalışmalarda görevli diğer kontrol elemanları tarafından kontrol edilerek, ilâna alınmasında hukuki ve teknik yönden bir sakınca bulunmadığına dair (Ek–12) düzenlenir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Kadastro güncelleme alanı içinde uygulamaya tâbi tutulacak taşınmaz kalmadığına, sınırlandırma, ölçü ve tutanak tanzimi işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bir tutanak düzenlenerek, kadastro güncelleme ekibince imzalanır.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme askı ilan cetvellerinin kapsamı
MADDE 33 –
(1) 3402 sayılı Kanunun 22 nci, ek 1 inci maddeleri ile kadastro yönüyle çalışılan parsellerin, düşünceler sütununda gerekli açıklama yapılarak birlikte askı ilanı yapılır. Kadastro güncelleme askı ilan cetvelinde Ek–8’de taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, sokak veya mevkii, beyanlar hanesi ile pafta, ada, parsel numarası, malik ismi, baba adı ve hissesi ile vasfı, yüzölçümü, irtifak hakkı alanı, emlak vergisi değeri, kadastro harcı tutarı ve oranı, mülkiyetten gayri ayni haklar, şerhler, beyanlar, rehinler, ikametgâh adresi ve ilândan önceki itirazların sonucu yer alır. Askı ilan cetvelleri pafta, ada, parsel numaraları, vasfı ve yüzölçümlerin eski ve yeni bilgileri gösterir şekilde düzenlenir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “uygulama” ibaresi “kadastro güncelleme” olarak değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme askı ilânı”

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen tutanaklara göre kadastro güncelleme askı ilan cetvelleri düzenlenir. Bu cetvellerde 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi, ek 1 inci maddesi ile kadastro yönüyle çalışma yapılanlar birlikte askı ilanına alınır. Bu cetveller ve pafta örnekleri; kadastro müdürlüğünde, köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca, belediye teşkilatı varsa sadece ilân cetvelinin bir örneği belediye başkanının göstereceği yerde 30 gün süre ile ilân edilir. İlânın yapıldığına dair Ek–9 düzenlenir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uygulamalara” ibaresi “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Uygulama” ibaresi “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar” olarak değiştirilmiştir.

“Çalışmaların kesinleşmesi”

“(2) Tutanakları kesinleşen taşınmazlar ile davalı olan taşınmazlar için ayrı ayrı olmak üzere Ek-10 ve Ek-11 düzenlenir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Paftanın bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara tabi tutulan bölümü özel mürekkeple tarandıktan sonra taralı kısmın içine, "Bu bölüm yerine, 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları sonucu ...... no’lu pafta veya paftalar açılmıştır."; tamamı bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara tabi tutulan paftaya ise "Bu pafta, 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları sonucu .......... no’lu paftanın veya paftaların düzenlenmesi nedeniyle geçersizdir." şeklinde belirtme yapılarak kontrol mühendisince imzalanır ve kadastro müdürü tarafından onaylanır.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan paftaların altına, "Bu pafta, 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları sonucu .......no’lu paftanın veya paftaların veya bu paftaların işaretli bölümünün yerine geçerli olmak üzere düzenlenmiştir.” şeklinde belirtme yapılır ve bu haritalar, kontrol mühendisince imzalanır, kadastro müdürü tarafından tarih yazılarak onaylanır.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin bir ila dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kesinleşen ve mahkemesine gönderilmesi nedeniyle suretleri alıkonulan davalı taşınmazlara ait tutanaklar ve ekleri, ada ve parsel sırasına göre bir klasör dosya içerisine konulmak suretiyle bu klasör ile birlikte, kesinleşen ve davalı olan parseller için düzenlenen listeler ve yeni tapu kütükleri kadastro müdürlüğünce ilgili tapu müdürlüğüne devir ve teslim edilir.

(2) Köy veya mahallenin tamamında bu Yönetmelik kapsamında çalışma yapılması halinde, varsa idari taksimatta yapılmış olan değişiklikler de dikkate alınarak kadastro müdürlüğünce yeni tapu kütüklerine tescilleri yapılır. Yeni tapu kütüğü düzenlenen yerlerde, kadastro müdürlüğünce gönderilen yazı tapu müdürlüğünce yevmiye alınmak suretiyle, eki listelere göre eski kütük sayfaları irtibat sağlanarak kapatılır.

(3) Yeni tapu kütüğü düzenlenmeyen yerlerde; kadastro müdürlüğünün yazısı, tapu müdürlüğünce yevmiye defterine kaydedilerek, tapu sicilinde gerekli düzeltme ve tescilleri yapılır. Daha önce ilgili parselin tapu kütüğü sayfasının beyanlar sütununda yapılan "3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesi kapsamında güncelleme çalışmasına tâbidir." belirtmesi aynı yevmiye numarasıyla terkin edilir.

(4) Çalışma öncesi davalı olan taşınmazlar ile askı ilânı süresi içinde dava açılan taşınmazların tapu kütük sayfalarının beyanlar hanesine, davanın görülmekte olduğu mahkemenin adı ve dosya numarası yazılır.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Sayısal bilgiler; Genel Müdürlük bilgi sistemi standartlarına uygun olarak veya bu bilgi sistemine dönüştürülebilecek formatta olmak üzere il, ilçe, köy veya mahalle esasına göre bilgisayar kayıtları, kadastro güncelleme ada rapor çıktıları, paftaları ile kadastro müdürlüğünce, bu Yönetmelik kapsamında çalışma yapılan parsellerin tapu sicilindeki düzeltme ve tescillerini gösteren listeler ise tapu müdürlüğünce, arşiv ve devir işlerine dair ilgili mevzuat hükümlerine göre Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalardan düzeltme yönüyle olanlardan nedeniyle harç tahakkuk ettirilmez.

(2) Bu çalışmalar sırasında yapılan taksim, ifrazen taksim, intikal ve cins değişikliği işlemleri nedeniyle tahakkuk ve tahsili gerekecek vergi, resim, harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsili için ise; işlem, ada/parsel, yüzölçümü ve maliklerini gösterir liste maliye kuruluşuna bildirilir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uygulama çalışmalarında” ibaresi “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan kadastro güncelleme çalışmalarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar sırasında talebe bağlı hizmetlerin karşılanması

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara tâbi parsellerle ilgili talebe bağlı hizmetler, teknik yönden bir sakınca bulunmaması halinde kadastro teknik mevzuatınca karşılanır ve ilgilisine verilecek belgelerde "3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabi olduğu" hususu belirtilir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8, Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12 ve Ek-13 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğe Ek-1’den sonra gelmek üzere ekteki Ek-1/a eklenmiştir.

MADDE 45 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 46 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için TIKLAYINIZ
 

Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

25 Ekim 2018 Tarihli ve 30576 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.