Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği

26 Ağustos 2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazete, 'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği' yayımlandı. Günlük gazetedeki yönetmelikte kurumda çalışacak olan personellerin görev ve yetkilerine de yer verildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği
26 Ağustos 2017 Cumartesi 10:05

26 Ağustos 2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazete, 'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği' yayımlandı. 

Yönetmelikte kurumda çalışacak olan personellere ve bu personellerin görev ve yetkilerine de yer verildi.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İLE
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün akademik ve yönetim birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma esasları ile Enstitü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve diğer eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ile alt birimlerinin yönetime ait fonksiyonlarını, görevlerini ve hizmete ilişkin diğer hususları ile Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim, sınavlar, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı faaliyetlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Ana bilim dalı: Enstitüde lisansüstü eğitim programı bulunan ve programın yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimi,
d) Ana bilim dalı başkanı: Enstitüde görevli ana bilim dalı başkanlarını,
e) Bakan: İçişleri Bakanını,
f) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
g) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,
ğ) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,
h) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,
ı) Bütünleşik doktora: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora programını,
i) Değerlendirme komisyonu: İlgili Ana Bilim Dalı Başkanları ve Müdürün görevlendireceği öğretim elemanları ile gerektiği takdirde Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Kısım Amirliği’nden bir temsilci (değerlendirmede oy hakkı yoktur, ancak ihtiyaç olduğunda adaylarla ilgili görüşlerine başvurulacaktır) olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyonu,
j) Doktora yeterlik sınavı: Öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasını amaçlayan sınavı,
k) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
l) Enstitü: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü,
m) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
n) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından, Enstitü Kurulu kararıyla üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
o) Fakülte: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakültesini,
ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
p) Müdür: Enstitü Müdürünü,
r) Öğrenci: Enstitüde eğitim ve öğretim gören öğrencileri,
s) Öğretim elemanı: Enstitüde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,
ş) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanını,
t) Öğretim üyeleri: Akademide görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,
u) Öğretim yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarını,
ü) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
v) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,
y) Teşkilat: Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez, taşra teşkilatlarını,
z) Yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) gibi sınavlar ile ÖSYM’nin belirlediği yabancı dil sınavları eş değerlikleri tablosundaki diğer sınavları,
aa) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,
bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Enstitü Organ ve Birimleri ile Enstitü Faaliyet Alanları

Enstitünün organları

MADDE 4 – (1) Enstitü aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur:
a) Enstitü Müdürü,
b) Enstitü Müdür Yardımcıları,
c) İdari Kısım Amirliği,
ç) Enstitü Sekreterliği,
1) Enstitü Sekreteri.
2) Eğitim ve Öğretim Şube Müdürü.
3) Öğrenci İşleri Şube Müdürü.
d) Ana Bilim Dalı Başkanlıkları,
1) Suç Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı.
2) Güvenlik Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı.
3) Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı.
4) Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Ana Bilim Dalı Başkanlığı.
5) Deniz Emniyeti ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı.
e) Kurullar,
1) Enstitü Kurulu.
2) Enstitü Yönetim Kurulu.

Enstitü faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Enstitünün faaliyet alanları şunlardır:
a) Teşkilatın ihtiyaç duyduğu alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim yapmak.
b) Akademi için öğretim elemanı yetiştirmek.
c) Teşkilatın ihtiyaç alanlarına yönelik yönetici adayı personel yetiştirilmesi için kurs, sertifika ve diğer eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasını Akademi Araştırma ve Eğitim Merkezleri Müdürlüğü ile koordine içinde planlamak ve yürütmek.
ç) Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
d) Akademik danışmanlık hizmetleri yapmak.
e) Bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.
f) Başkanlığın emirleri doğrultusunda diğer akademik çalışmaları yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM
Enstitü Müdürü ve Müdüre Doğrudan Bağlı Birimlerin Görev ve Yetkileri

Enstitü müdürü

MADDE 6 – (1) Müdür, akademide görevli öğretim elemanı veya Jandarma Hizmetleri ya da Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personel arasından Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile üç yıllığına atanır. Süresi biten Müdür tekrardan atanabilir.
(2) Müdür, Enstitünün idari ve akademik tüm faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Başkana karşı sorumludur.
(3) Müdür;
a) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, bu kurulların kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
b) Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Enstitünün ödenek, kadro ve malzeme ihtiyaçlarını Akademi bütçesine dâhil edilmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Başkana sunmak,
ç) Lisansüstü eğitim-öğretim ve bununla ilgili faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları Başkanın onayı ve iznine bağlı olarak yapmak,
d) Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde disiplin amiri olarak gözetim ve denetim görevini yapmak,
e) Akademik ve idari personelin görevlendirme ve izin işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
ile görevli ve sorumludur.

Enstitü müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1)  Enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile en çok iki Enstitü Müdür Yardımcısı atanır.
(2) Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı görev bölümüne göre, eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcıdırlar.
(3) Müdür yardımcıları;
a) Yetki verildiğinde Müdürü, toplantı, seminer gibi yerlerde temsil etmek,
b) Enstitünün eğitim-öğretim, idari ve akademik tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Enstitü birimleri arasında koordine sağlamak,
c) Disiplin, moral, eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha verimli ve daha iyi seviyeye çıkarılması konusunda araştırmalar yaparak Müdüre teklifte bulunmak,
ç) Enstitünün diğer akademik birimlerle faaliyetlerini koordine etmek ve planlamak,
d) Lisansüstü eğitimlerde Enstitü ve Akademi dışından öğretim elemanı ihtiyaçlarını ana bilim dalı başkanlıkları ile koordine etmek,
e) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
ile görevli ve sorumludur.

İdari kısım amiri

MADDE 8 – (1) İdari kısım amiri;
a) Enstitüye gelen ve giden evrakın kayıt ve takibini yaparak, dosyalanmasını ve muhafazasını sağlamak,
b) Enstitüde bulunması gerekli evrakın arşiv işlemlerini yerine getirmek,
c) Enstitüye gelen evrakları Müdüre arz etmek, arz sonrası işlemi yapılacak evrakların kendi sorumluluğunda olanlarının işlemini yapmak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile Teşkilat birimlerinden gelen yönetmelik, genelge, tamim, duyuru ve buna benzer personele tebliği gereken evrakın ilgili personele tebligat görevini yürütmek,
d) Enstitü personelinin izin, istirahat ve nöbet durumunu takip etmek, personelin özlük işlemlerini yürütmek,
e) Enstitünün her türlü idari, lojistik ve mali iş ve işlemlerini Akademinin ilgili birimleri ile koordine halinde yürütmek,
f) Müdürün vereceği emirleri ilgili birimlere yazmak ve duyurmak,
g) Enstitünün günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet bültenlerini ve planlarını yaptırmak,
ğ) Enstitü bünyesinde idari teşkilatlanması olmayan veya ataması bulunmayan birimlerin idari işlemlerini ve yazışmalarını yapmak,
h) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
ile görevli ve sorumludur.

Enstitü sekreterliği

MADDE 9 – (1) Enstitü Sekreterliği genel olarak, Enstitünün eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin özlük işlemlerinin takibinden sorumludur.

Enstitü sekreteri

MADDE 10 – (1) Enstitü Sekreteri, en az yüksek lisans derecesine sahip Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfından subaylar arasından atanır. Enstitü Sekreteri;
a) Oy hakkı olmaksızın Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak,
b) Enstitünün protokol, ziyaret ve tören gibi faaliyetlerini yürütmek,
c) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını sağlamak,
ç) Öğrenci işlemlerinin takibini sağlamak,
d) Enstitü brifinginin hazırlanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,
e) Enstitü tarafından çıkarılan yayınların planlanmasını ve takibini sağlamak,
f) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
ile görevli ve sorumludur.

Eğitim ve öğretim şube müdürü

MADDE 11 – (1) Eğitim ve öğretim şube müdürü;
a) Yetki verildiğinde Enstitü Sekreterini toplantı, seminer ve benzeri yerlerde temsil etmek,
b) Müdür ve Enstitü Sekreteri tarafından kendisine tevdi edilen görevlerle ilgili yazışmaları yürütmek,
c) Enstitünün yıllık eğitim ve öğretim planları ile gerekli rapor ve brifinglerini hazırlamak,
ç) Enstitü Kurulu ile Enstitü Yönetim Kurulunda raportörlük işlerini yürütmek ve kurulların kararlarının kayıt altına alınmasını ve arşiv işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
d) Eğitim-öğretimle ilgili kayıt ve istatistikleri düzenlemek,
e) Enstitünün akademik takvimini hazırlamak,
f) Her ders dönemi başlangıcında ders verecek öğretim elemanları için onay almak,
g) Haftalık ders programını hazırlayarak ilgililere duyurmak,
ğ) Öğretim elemanlarının günlük derslere devam çizelgesini hazırlamak,
h) Enstitü örün sayfasının içeriğinin güncel tutulmasını sağlamak,
ı) Enstitü tarafından çıkarılacak her türlü akademik yayına yönelik idari faaliyetleri yürütmek,
i) Enstitüde görevlendirilen öğretim elemanlarının ek ders işlemlerini takip etmek,
j) Enstitünün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
k) Enstitü ile ilgili basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
l) Enstitü sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevli ve sorumludur.

Öğrenci işleri şube müdürü

MADDE 12 – (1) Öğrenci işleri şube müdürü;
a) Enstitüye alınacak öğrencilerin kayıt ve kabul ile ilgili işlemlerini yapmak,
b) Öğrencilerin özlük işlemlerinin takibi, ilgili kayıtların tutulması, arşivlenmesi ve talepleri halinde şahsi belgelerin öğrencilere verilmesini sağlamak,
c) Enstitü üzerinden yurt içi ve yurt dışına lisansüstü eğitim maksadıyla gönderilen personelin öğrenim süreçlerini takip etmek, ilgili kayıtları tutmak, muhafaza etmek ve arşivlemek,
ç) Disiplin işlerinin ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
d) Öğrencilerin izin ve istirahat işlemlerini takip etmek,
e) Öğrenciler, öğretim elemanları ve personelin yurt dışı veya yurt içi öğrenci/öğretim elemanı/personel hareketliliğini takip ve koordine etmek,
f) İlişikleri kesilmesine karar verilen öğrencilere ilişkin işlemleri yerine getirmek,
g) Başarılı öğrencilerin diplomaları ile öğrenim belgelerini düzenlemek,
ğ) Öğrencilerle ilgili istatistikleri düzenlemek,
h) Yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili sınav, not kayıt, arşiv vb. işlemleri yapmak, öğrencilerin tezlerinin/projelerinin ve bitirme raporlarının biçimsel açıdan kontrolünü yaparak uygunluğunu sağlamak,
ı) Öğrencilerin hazırlayacağı tezlerle ilgili yazışma ve arşiv işlemlerini yürütmek,
i) Enstitü Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak,
ile görevli ve sorumludur.

Yönetmeliğin tamamı için TIKLAYINIZ

26 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete için TIKLAYINIZ


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber