Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliği

Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliği, bugünkü 1 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliği
01 Temmuz 2016 Cuma 09:07

Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliği, bugünkü 1 Temmuz 2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29759

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

IŞIK TEMELLİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(ITAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ITAM) görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ITAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini (ITAM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkez; ışık temelli teknolojiler hakkında farkındalığın artmasına yönelik eğitsel ve kapasite geliştirme aktiviteleri düzenlemeyi, Temel Bilimler ve Mühendislik programlarına uygun araştırma alanları içeren ışık temelli Ar-Ge çalışmaları ile komünikasyon, sağlık, enerji, eğitim ve tarım alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi, bu alanlardaki küresel problemlere çözümler sunabilmeyi, fiber-optik ve haberleşme konusunda donanımlı eleman yetiştirmeyi, bu sayede Ufuk 2020 hedeflerine erişmeyi, Türkiye’deki ve özellikle Üniversitedeki bu alandaki bilimsel çalışmaları hızlandırmayı ve disiplinler arası çalışmaları yaygınlaştıracak zeminler oluşturmayı, ilgili alanlarda ulusal/uluslararası işbirliklerini artırmayı ve bu alanlardaki teorik bilgileri uygulamalı hale dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) ITAM, Fen ve Mühendislik programlarına uygun araştırma alanları içeren ışık ve ışık temelli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirir. Merkez, dört ana çalışma alanında Ar-Ge faaliyetlerini yürütür. Bunlar: Fiber-optik, Komünikasyon Teknolojileri, Optik Sensör Teknolojileri, Optoelektronik Modelleme Uygulamaları ve Spektroskopi Teknolojileridir. Merkez, çalışma alanlarına giren konularla ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yapar:
a) Ulusal/Uluslararası düzeyde Fiber-optik, Komünikasyon, Optoelektronik ve Spektroskopi alanlarında araştırma-geliştirme çalışması yapmak,
b) Fiber-optik, Komünikasyon, Optoelektronik ve Spektroskopi gibi alanlarda donanımlı eleman yetiştirmek,
c) Lisansüstü öğrencilere eğitim ve sanayide kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak Ar- Ge çalışmaları yaptırmak,
ç) İlgili alanlarda ulusal/uluslararası projeler hazırlamak,
d) Öğrencilerin ve araştırma personelinin bu projelerle desteklenmesini sağlamak,
e) İleri teknolojik konularında Türk yükseköğretim ve eğitim kurumları arasında öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı hareketliliğine zemin hazırlamak,
f) Uluslararası hale gelmek için yurt dışındaki üniversiteler ile Üniversite arasında öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı hareketliliğini sağlamak,
g) Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında disiplinler arası çalışma sinerjisini artırmak ve disiplinler arası çalışmaları zenginleştirmek,
ğ) İlgili alanlarda küresel farkındalık oluşturmak üzere bilimsel etkinlik, konferans ve seminerler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitenin Fiber-Optik, Optoelektronik Sensör Teknolojileri ve Spektroskopi alanlarında tecrübeye sahip, ileri Optoelektronik üretim deneyimine sahip profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından dört yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak amacıyla Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı dört yıl için görevlendirilir ve görev süresi biten Müdür ile birlikte Müdür Yardımcısının da görev süresi biter. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Aksi halde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
c) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
e) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporu vermek.

Yönetim kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ve Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Müdür; ihtiyaç duyulduğunda, Yönetim Kurulu onayı ile Üniversite dışından da üye önerebilir.
(2) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.
(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden Müdür Yardımcısı veya bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.
(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak,
b) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,
c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek,
ç) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak,
d) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri alanında araştırma ve uygulamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri; istekleri halinde, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak üzere, en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.
(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda Müdür yardımcılarından biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri, sektör işbirlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,
c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları, sektör işbirliklerini değerlendirmek,
ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında üretim sektörünün ihtiyaçlarını tartışmak ve yeni proje önerilerinde bulunmak,
d) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler
MADDE 15 –
(1) Müdür, Rektörün onayı ile Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin protokolleri imzalamaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
loading...

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber