İçişleri Bakanlığı Personel Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı - 23 Ocak 2018

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 23 Ocak 2018 tarihli ve 30310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı Personel Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı - 23 Ocak 2018
23 Ocak 2018 Salı 10:20

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 23 Ocak 2018 tarihli ve 30310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin, 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına “müessese ve işletmeler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanlığının” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya “İçişleri uzman ve yardımcıları,” ibaresinden önce gelmek üzere “İç denetçi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı” ibaresi “yazılı ve sözlü sınavı” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ı) bendine “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) İl yazı işleri müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bu dallarda eğitim yapan, yükseköğretim kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokullardan mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ilçe nüfus müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,

b) İl planlama ve koordinasyon müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Ekonomi, maliye, hukuk, idari bilimler, işletme ve istatistik konularında en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ilçe nüfus müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,

c) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ilçe nüfus müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) İl yazı işleri müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü ve 112 acil çağrı merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ilçe nüfus müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

d) İlçe yazı işleri ve ilçe nüfus müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl şoför, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, mimar, diyetisyen, istatistikçi, restoratör, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya çözümleyici kadrosunda olmak üzere fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı, lise mezunları için ise en az yedi yıl toplam hizmet süresi bulunmak,

f) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl süre ile çalışmış olmak,

g) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

ğ) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, diyetisyen, istatistikçi, mimar, restoratör, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya çözümleyici olarak en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,

h) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, hemşire, laborant,  avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar ya da şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

ı) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar ya da şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

i) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifikaya sahip olmak,

j) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Memur kadrosuna atanacaklar hariç olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

k) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı önlisans programlarının birisinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav ilanında yer alan sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen bölümlerin birinden mezun olmak,”

“1) En az iki yıl süreli meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,”

“1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında protokol yapmak ve bu çerçevede görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavının gerçekleştirilmesini sağlamak, gerekli bilgi ve dokümanları vermek, sınav kurullarının aynı usul ve esaslara göre işlemesini sağlamak, ilgili mevzuata göre sınavlarda sorulacak soruların konu başlıklarını belirlemek veya hazırlatılmasını sağlayarak Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığı ile valiliklere bildirilmesini sağlamak gibi benzeri iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(8) Bakanlıkça belirlenmeyen unvanlı kadrolar için sınav açılamaz. Her ne sebeple olursa olsun unvanlı boş kadrolar ile kadro sayıları ilan edildikten sonra değiştirilemez.

(9) Bakanlıkça görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının süreci ile ilgili sınav takvimi bildirilmesi durumunda; Bakanlık merkez birimleri ile valiliklerin sınav takvim sürecine göre iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur.

(10) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları ile ilgili duyurular ve diğer hususlar Bakanlığın ve/veya valiliklerin resmi internet sitelerinde ilan edilir.

(11) Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sınava başvuru şekli ve adayların seçimi

MADDE 14/A – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına başvurular ilanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda yapılır.

(2) Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde ise il yazı işleri müdürlüğünce şartları taşıdığı belirlenen adaylar görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavına alınırlar.

(3) Adaylar görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı başvuru formunda yazılı beyanlarına ilişkin belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler. Beyanlarının doğruluğunu belgeleyemeyen adayların müracaatları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin madde başlığı ile birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına müracaatta bulunamayacak ve sınava katılamayacak personel”

“Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav başvuru tarihi ve/veya sınav tarihinde aşağıdaki bentlerde belirtilen durumda olanlar, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına müracaatta bulunamaz ve sınava katılamazlar.”

“(2) İlan edilen unvanlı kadrolarla aynı unvanlı kadrolarda veya aynı düzeydeki ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda halen görev yapmakta olanların, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilmez.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için bu Yönetmelikte aranılan fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı bakımından söz konusu fakülte veya bölümlerden mezun olmayıp bu alanlarda yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmış olanlar görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamazlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Yazılı sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilir.

(4) Yazılı sınav, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı sınava tabi tutulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16/A maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendine “düzeyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(50 puan)” ibaresi, (b) bendine “gücü” ibaresinden sonra gelmek üzere, (c) bendine “uygunluğu” ibaresinden sonra gelmek üzere, (ç) bendine “inandırıcılığı” ibaresinden sonra gelmek üzere, (d) bendine “yeteneği” ibaresinden sonra gelmek üzere ve (e) bendine “açıklığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “(10 puan)” ibareleri eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yazılı sınavdan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, sözlü sınava alınır.”

“(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolardan Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen kadrolar için Bakanlıkça oluşturulan sınav kurulu, taşra teşkilatında ilan edilen kadrolar için ise valiliklerce oluşturulan sınav kurulları tarafından sözlü sınavlar gerçekleştirilir.”

“(3) Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

(4) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Unvan değişikliği sınavı; Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde ise il yazı işleri müdürlüğü başvuruda bulunan adayların bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder.”

“(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında bu Yönetmeliğin 16 ncı, sözlü sınavında ise 16/A madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık onayı ile taşra teşkilatında valinin onayı ile sınav kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulları başkan dahil beş üyeden oluşur.”

“(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması,  başarı listelerinin düzenlenmesi ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurullarının sekreterya hizmetleri; Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde il yazı işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

(7) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav kurulları ayrı oluşturulabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına “sınav sonuçlarına” ibaresinden önce gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasının sonunda yer alan “belirlenebilir.” ibaresi “belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden yazılı sınavda en az altmış, sözlü sınavda ise en az yetmiş puan almak şarttır.”

“Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık ve valiliklerin resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğüne, valiliklerde ise il yazı işleri müdürlüğüne; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçlarına yazılı itirazda bulunulabilir.

(2) Durumu uygun olmayan adaylara müracaatlarının reddedildiği, gerekçesi ile birlikte SMS ve e-posta ile bildirilir.

(3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar; adaya durumunun uygun olmadığının SMS ve e-posta ile bildirim tarihinden itibaren iki iş günü içinde yapılır. İtirazlar; itiraz dilekçesinin evrak kaydına girmesinden itibaren en geç iki iş günü içinde yeniden değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda durumunda değişiklik olmayan adaylara ikinci kez SMS ve e-posta ile itirazın reddedildiği gerekçesi ile birlikte tekrar bildirilir.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Bakanlığa yapılır. Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sınavı yapan kurumla görüşülerek en geç 20 gün içinde sonuçlandırılır.

(5) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde yapılır ve en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(6) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci kez itirazda bulunulamaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ancak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının başarı puanı ve tercih sıralamasına göre yapılması durumunda, o dönem için yapılacak atamalarda süre şartı aranmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına “bekleyen” ibaresinden önce “yedek olarak” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (m) bendinde yer alan “istekleri halinde” ibaresi ile (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna “atanabilirler” ibaresinden önce “istekleri halinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendinde yer alan unvanlar açısından bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.


23 Ocak 2018 tarihli ve 30310 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.