Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
23 Ekim 2017 Pazartesi 12:00

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 23 Ekim 2017 tarihli ve 30219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YAPILI ÇEVRE UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezini (Ya-Çem),

c) Müdür: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde disiplinler arası çalışma olanaklarını sağlamak üzere yapılı çevre ve sosyal, ekonomik, kültürel, fiziksel ve çevresel sorunlar ile ilgili eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, uygulamalara yönelik stratejiler belirlemek, bilim alanları arasında teknik bilginin paylaşılmasına olanak veren araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler düzenleyerek yapılı çevre ve sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmak ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda yapılı çevre ve sosyal, ekonomik, kültürel, fiziksel ve çevresel sorunları ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapmak, bilişim teknolojileri geliştirmek,

b) Amacına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yolunda yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak bilimsel proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunmak,

c) Yapılı çevre ve sürdürülebilirliği konusunda değişik sektörlere yönelik bilinçlendirici eğitim ve sertifika programları düzenlemek,

ç) Yapılı çevre ve sürdürülebilirliği ile ilgili alanlarda yapılacak araştırmalara hizmet verecek laboratuvar, kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak,

d) Amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık hizmetleri vermek,

e) Yapılan çalışmaları paylaşmak üzere konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışmaları düzenlemek, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür, en fazla üç dönem müdürlük yapabilir.

(2) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,

f) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Müdüre yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden iki öğretim elemanı Müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile birlikte beş öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün önereceği üye sayısının iki katı aday arasından, Rektör tarafından görevlendirilir. Üyeler gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, aynı yöntemle Müdür tarafından önerilen adaylar arasından kalan süreyi doldurmak üzere görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en geç üç ayda bir toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programı konusunda kararlar almak,

b) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezde görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak,

f) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlük tarafından uygun görülen, Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden ve/veya konu ile ilgili uzman üç kişiden oluşur. Danışma Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerine görüş ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali İşlerle İlgili Hükümler

Merkez gelirleri
MADDE 14 –
(1) Merkez gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden aktarılacak ödenek,

b) Proje gelirleri,

c) Danışmanlık ve hizmet bedelleri,

ç) Bağışlar.

Gelir ve giderlerin yönetimi
MADDE 15 –
(1) Merkez gelir ve giderlerinin yönetimi, Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde Üniversite Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü tarafından yürürlükteki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Ancak, Rektör bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını Müdüre devredebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 17 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının dördüncü bendine göre görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 18 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

23 Ekim 2017 tarihli ve 30219 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.