Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 8 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
08 Temmuz 2016 Cuma 09:44

Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 8 Temmuz 2016 tarihli ve 29764 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

8 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29764

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve  hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma ve çalışma grupları: Merkezde oluşturulan danışma ve çalışma gruplarını,
b) Merkez  (GÜKAUM): Gazi  Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, kadının toplumsal, iktisadi ve siyasal alanda güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması çerçevesinde kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak; bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişimi güçlendirmek, danışmanlık hizmetleri sunmak, projeler geliştirmek, yapmak ve yaptırmak, yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak ve desteklemektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, kuruluş amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumsal statüsünü iyileştirmeye, toplumda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yapmak, yaptırmak,
b) Ulusal ya da uluslararası alanda kadın çalışmaları ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, proje çalışmaları yapmak, yaptırmak ve desteklemek,
c) Kadının toplumsal statüsü konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişimi güçlendirmek, işbirliği oluşturmak, çalışmalara katkıda bulunmak,
ç) Kadın hakları, kadının toplumsal statüsü ve sorunları, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, konferanslar, seminerler, kongreler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak,
d) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim programlarında kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ders ve seminerlerin düzenlenmesini, tez yazılmasını teşvik etmek; bu konularda düzenlenecek faaliyetlere öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımını özendirmek,
e) Kadın çalışmalarına ilişkin süreli yayınlar yapmak, yapılmasını teşvik etmek, yayınlara katılmak, desteklemek; konu ile ilgili kitaplık ve arşiv oluşturmak,
f) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları alanında danışmanlık hizmetleri vermek,
g) Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve sorunlarının çözümüne ilişkin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile özel kişilerden gelecek talepleri değerlendirerek araştırma, inceleme, proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
ğ) Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu ve çalışma grupları.

Merkez Müdürü
MADDE 8 –
(1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Merkez  çalışmalarında  yardımcı  olmak üzere  Üniversite  öğretim üyesi  veya elemanları arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcılığı görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.
(3) Merkezi temsil eden Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların yürütülmesinden faaliyetlerin gözetim ve denetiminden sorumludur.
(4) Merkez Müdürünün görevi başında  bulunmadığı  zamanlarda  müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Müdür Yardımcıları, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarında Kurulun sekreterliği müdür yardımcılarından birisi tarafından yapılır.
(5) Merkez Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur ve Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektörü bilgilendirir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak,
c) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
d) Yönetim Kurulu için üye seçiminde Rektöre öneride bulunmak,
e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,
f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
g) Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(l) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile Üniversitede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim üye veya elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevinden ayrılır ya da görevi sürdüremeyecek olursa yeni üye atanır.
(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az iki kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya katılmayan üye görevinden ayrılmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkez Müdürünün önerisi doğrultusunda Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak ve çalışmalarını düzenlemek,
c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlamak,
ç) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu ve çalışma grupları
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu ve çalışma grupları, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirli ve uzmanlık isteyen konularla ilgili sürekli veya geçici olarak oluşturulan, Merkezin çalışmalarına katkıda bulunan organlarıdır.
(2) İstişari nitelikte olan ve Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
(3) Çalışma grupları, yapılacak çalışmanın niteliğine göre Üniversite içindeki öğretim üye veya elemanlarından veya merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri, çalışma usulleri ve görev içerikleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Merkez Müdürü çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler. Görevinden ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez personeli
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber