Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
10 Ocak 2018 Çarşamba 09:40

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 10 Ocak 2017 tarihli ve 30297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) ve (26) numaralı bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“21) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurum tarafından verilen izni,”

“26) Şehir: Belediye veya Büyükşehir belediyesine ait belediye sınırları ile mücavir alanların tamamını,”

“31) Onaylı kimlik kartı: Sertifikalı firma bünyesinde bulunan kişilere faaliyetleri esnasında üzerlerinde bulundurmak üzere dağıtım şirketlerince verilen resimli tanıtıcı belgeyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sertifika türleri aşağıdaki gibidir:

a) Yapım ve hizmet sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı iç tesisat ve servis hatları dışındaki, doğal gaz piyasasında yer alan tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren ve Kurum tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir,

b) İç tesisat ve servis hatları sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı servis hatları ve iç tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yapım, denetim, servis, bakım-onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren, dağıtım şirketleri ile yetki belgesi sahibi resmi veya özel şirketler tarafından düzenlenen ve ilgili dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sertifika ve yetki belgesi başvuruları
Madde 9 –
Yapım ve hizmet sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; EK-1’de yer alan “Sertifika Başvuru Dilekçesi”, EK-2’de yer alan “Taahhütname” ve EK-3’te belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunur.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; EK-7’de yer alan “Sertifika Başvuru Dilekçesi”, Ek-8’de yer alan “Taahhütname” ve EK-9’da belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte dağıtım lisansı sahibi şirkete ya da yetki belgesi sahibi şirketlere başvuruda bulunur.

Kuruma yapılacak sertifika başvurularına altmış gün içinde cevap verilir. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen sertifika başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklara ilişkin birden fazla olarak yapılabilecek bildirimlere ait her bir tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, bildirilen eksiklik ve yanlışlıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

Sertifika başvurusunun inceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için gereksinim duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek/tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. Bu süreçte Kurumca talep edilen bilgi/belgelerin altmış gün içinde Kuruma ibraz edilmemesi halinde sertifika başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişiler ise; EK-13’te yer alan “Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapım ve hizmet sertifikası başvurularına ilişkin Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda sertifika başvurusunun uygun bulunması halinde başvuru sahibine sertifika verilir; aksi halde başvuru reddedilir ve başvuru esnasında Kurum hesabına yatırılan ve içinde bulunulan yıl için geçerli olacak şekilde belirlenmiş sertifika alma bedeli, başvuru sahibine başvuru evrakı ile birlikte iade edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Yapım ve hizmet sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili mevzuatta düzenlenenlerin yanı sıra diğer hak ve yükümlülükleri şunlardır:

a) Sertifika sahipleri, sertifikalarında belirtilen faaliyet konuları ve kategorileri dışında doğal gaz piyasasında hiçbir yapım ve hizmet faaliyetinde bulunamaz.

b) Sertifika sahipleri Kurum tarafından denetlenebilir veya denetlettirilebilir. Sertifika sahibi, yerinde denetim esnasında denetimde bulunanlara her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

c) Sertifika sahipleri, Kurumun, mevzuattan kaynaklanan denetleme ve araştırma gibi görevlerini yerine getirebilmesi için, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek ya da talep edilmesi halinde göndermek zorundadır.

ç) Sertifika sahipleri Kuruma ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişikliği Kuruma onbeş gün içinde yazılı olarak bildirir.

d) Sertifika sahipleri, makul ve basiretli bir tacir gibi davranarak faaliyetlerini gerçekleştirir.

e) Sertifika sahipleri, sertifikanın sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, sertifikanın sona erme tarihinden veya iptal kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sertifikayı Kuruma iade eder.

f) Sertifika sahipleri, sertifikanın iptalinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul tarafından hizmetin aksamaması amacıyla alınacak her türlü karara uymak zorundadır.

g) Sertifika sahibi ayrılmış olan personelin yerine yeni personel istihdam edinceye kadar ayrılan mühendisin mesleğine ilişkin kategoride faaliyete devam edemez.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili mevzuatta düzenlenenlerin yanı sıra diğer hak ve yükümlülükleri şunlardır:

a) Sertifika sahipleri, sertifikalarında belirtilen faaliyet konuları dışında doğal gaz piyasasında hiçbir yapım ve hizmet faaliyetinde bulunamaz.

b) İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri sertifika aldıkları yetki belgesi sahibi ya da dağıtım lisansı sahibi şirketlerce denetlenir. Ancak gerekmesi halinde her zaman Kurum tarafından da denetlenebilir. Sertifika sahibi, yerinde denetim esnasında denetimde bulunanlara her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

c) Sertifika sahipleri, sertifika aldıkları şirketin, mevzuattan kaynaklanan denetleme ve araştırma gibi görevlerini yerine getirebilmesi için, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek ya da talep edilmesi halinde göndermek zorundadır.

ç) Sertifika sahiplerinin, sertifikalarını almış oldukları şirketin yetki belgesinin Kurum tarafından yürürlükten kaldırılması durumunda, aynı hak ve yükümlülüklerle Kurum tarafından belirlenen başka bir yetki belgesi sahibi tarafından sertifikaları yenilenir. Sertifikalarını dağıtım lisansı sahibinden alan gerçek veya tüzel kişilerin sertifikaları da ilgili dağıtım lisansının süresinin sona ermesi, iptali veya Kurul onayı ile sona erdirilmesi halinde Kurum tarafından belirlenen dağıtım lisansı sahibi tarafından yenilenir.

d) Sertifika sahipleri yetki belgesi ya da dağıtım lisansı sahibi şirkete ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişikliği sertifika aldıkları şirkete onbeş gün içinde yazılı olarak bildirir.

e) Sertifika sahipleri, makul ve basiretli bir tacir gibi davranarak faaliyetlerini gerçekleştirir.

f) Sertifika sahipleri, sertifikanın sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, sertifikanın sona erme tarihinden veya iptal kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sertifikayı aldığı şirkete iade eder.

g) Sertifika sahipleri, sertifikanın iptalinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul tarafından hizmetin aksamaması amacıyla alınacak her türlü karara uymak zorundadır.

ğ) Sertifika sahipleri, doğal gazla ilgili faaliyetlerinde, tesisatçı ve çelik/polietilen boru kaynakçısı kadrolarında, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde MYK onaylı mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış personel ya da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okulları ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup ilgili bölüm, alan ve dallarda ustalık belgesi/diploma sahibi personel çalıştırmak zorundadır.

h) Sertifika sahibi, ayrılmış olan makina mühendisinin yerine yeni personel istihdam edinceye kadar faaliyete devam edemez. Aynı şekilde, ayrılmış olan mesleki yeterlilik belgesi sahibinin, kaynakçı veya tesisatçının yerine yeni personel istihdam edinceye kadar ayrılan personele ilişkin faaliyet konusunda faaliyette bulunamaz. Yeni personel istihdam edildiğinde, faaliyetine devam etme izin talebini içeren başvuru dilekçesi ve ekinde yeni istihdam edilen personele ait dağıtım şirketince onaylı belge suretleri ve Ek 9’un 7 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile dağıtım şirketine başvuruda bulunur. Başvuru en geç beş gün içerisinde neticelendirilir.

ı) Sertifikalı firma bünyesinde çalışan personel, kendilerine dağıtım şirketi tarafından verilen onaylı kimlik kartını faaliyetleri esnasında bulundurmak ve talep edilmesi durumunda göstermekle yükümlüdürler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Yetki belgesi sahibi, sertifika vermiş olduğu gerçek ve tüzel kişilerin, kendilerine sertifika verilmesine esas şartları devam ettirip ettirmediklerine yönelik kontrolleri, sertifika tadil/vize/yenileme başvuru tarihlerinden ayrı olarak kendisince uygun gördüğü zaman periyodlarında gerçekleştirmekle yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sertifika sahiplerinin, Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları ve bir sonraki yıl için geçerli olacak sertifika alma, yenileme, tadil, suret çıkartma ve sertifika vize bedelleri, her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur. Sertifika alma, yenileme, suret çıkartma, tadil ve vize bedeli başvuru esnasında ve peşin olarak ödenir. Yenileme başvurusu kapsamında, faaliyet konuları ve kategorilerinin ilave edilmesinin/çıkartılmasının ve/veya ticaret unvanının değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda, yenileme bedeline ilave olarak herhangi bir bedel ödenmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sertifikaların Tadili, Vizesi, Yenilenmesi, Sona Ermesi ve İptali”
MADDE 10 –
Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Sertifikalar;

a) Sertifika sahibinin sertifikasında değişiklik yapılması için öne sürdüğü gerekçelerin uygun bulunması,

b) İlgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların tadil gerektirmesi,

c) Sertifika sahibinin uyması gereken mevzuatta gerçekleşen değişiklikler doğrultusunda sertifika hükümlerinde değişiklik yapılmasının zorunlu hale gelmesi,

durumlarında tadil edilebilir.

Yapım ve hizmet sertifikalarının tadil işlemleri Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı, iç tesisat ve servis hatları sertifikalarının tadil işlemleri ise sertifikanın alınmış olduğu dağıtım şirketi ya da yetki belgesi sahibi şirket tarafından sonuçlandırılır.

Sertifikada bulunmayan bir faaliyet konusu veya kategoride faaliyet gösterilmek istenilmesi, sertifikada mevcut bulunan bir faaliyet konusunun çıkartılmak istenilmesi ya da ticaret unvanı değişikliği hallerinde sertifika tadili için,

a) Yapım ve hizmet sertifikası tadil başvurusunda bulunacak kişiler, Ek-4’te yer alan “Sertifika Tadil Başvuru Dilekçesi” ile birlikte ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma,

b) İç tesisat ve servis hatları sertifikası tadil başvurusunda bulunacak kişiler, EK-10’da yer alan “Sertifika Tadil Başvuru Dilekçesi” ile birlikte ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle sertifika almış oldukları dağıtım şirketine ya da yetki belgesi sahibi şirkete,

başvurmakla yükümlüdürler.

İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen sertifika tadil başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile sertifika tadil bedeli iade edilir.

Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum veya dağıtım şirketi/yetki belgesi sahibi tarafından resen yapılan tadillerden sertifika tadil bedeli alınmaz.

Sertifika sahibinin, başka bir kişi ile, tüm aktif ve pasifleri ile birleşmesi durumunda, hükmi şahsiyeti sona erecek olan tüzel kişinin sertifika sahibi olması halinde, sahip olduğu sertifika, devralan kişi adına tadil edilinceye kadar yapım ve hizmet faaliyetinde bulunulamaz. Devralan kişinin, üçüncü fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri Kuruma sunmasının akabinde sertifikanın tadil edilmesi sonrasında faaliyete başlanılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

“Sertifikaların vizesi
Madde 15/A –
Vize süresi, sertifika yürürlük ve yapılan her yeni vize başlangıç tarihinden itibaren, yapım ve hizmet sertifikası için iki yıl, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için bir yıldır.

Yapım ve hizmet sertifikası sahipleri; EK-5’te yer alan “Sertifika Vize Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunur. Yapılan vize başvuruları Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından en geç altmış gün içinde değerlendirilir.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri; EK-11’de yer alan “Sertifika Vize Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeler ile birlikte sertifikalarını almış oldukları dağıtım şirketine ya da yetki belgesi sahibi şirkete başvuruda bulunur. Yapılan vize başvuruları en geç on beş gün içinde değerlendirilir.

İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen vize başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile vize bedeli iade edilir.

Vize yaptırmayan sertifika sahibi, faaliyetine vize yaptırıncaya kadar devam edemez, yeni müşteriler ile sözleşme yapamaz ve dağıtım şirketine yeni müracaat dosyası sunamaz. Vizesiz faaliyette bulunan sertifika sahipleri hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Sertifikalar, sertifika sahibinin talebi üzerine sertifika süresinin bitiminden başlamak üzere en az on, en fazla otuz yıllık süre için yenilenebilir.

Yapım ve hizmet sertifikası sahipleri yenileme için, sertifika süresinin sona ermesinden en fazla yüzseksen, en az kırkbeş gün önce Kuruma, Ek-6’da yer alan “Sertifika Yenileme Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ekleyerek yazılı başvuruda bulunurlar. Sertifika yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, sertifikanın yenilenmesi hakkındaki yazılı başvurunun yapıldığı tarihi izleyen kırkbeş gün içinde Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nca sonuçlandırılır.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri yenileme için, sertifika süresinin sona ermesinden en fazla yüzyirmi, en az otuz gün önce sertifikalarını aldıkları dağıtım şirketine ya da yetki belgesi sahibi şirkete, Ek-12’de yer alan “Sertifika Yenileme Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ekleyerek yazılı başvuruda bulunurlar. Sertifika yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, sertifikanın yenilenmesi hakkındaki yazılı başvurunun yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde başvurunun yapıldığı şirket tarafından sonuçlandırılır.

Yenileme başvurusu ile ilgili olarak tespit edilen eksiklik veya yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde yenileme başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile yenileme bedeli iade edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Yapım ve hizmet sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yetki belgesi sahibi şirketler ile dağıtım lisansı sahibi şirketler, Kurum tarafından denetlenebilir ya da denetlettirilebilir. İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi gerçek veya tüzel kişiler ise sertifika aldıkları yetki belgesi sahibi ya da dağıtım lisansı sahibi şirketlerce denetlenir. Ancak gerekmesi halinde her zaman Kurum tarafından da denetlenebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Bu Yönetmelik uyarınca sertifika sahipleri ile Kurum veya dağıtım şirketi/yetki belgesi sahibi arasında yapılacak karşılıklı tüm bildirimler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, yapım ve hizmet sertifikası sahibinin veya yetki belgesi sahibinin adres değişikliğini Kuruma, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibinin adres değişikliğini ilgili dağıtım şirketi/yetki belgesi sahibine, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içinde bildirmesi zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1, Geçici 2, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8 ve Geçici 9 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici maddeler eklenmiştir.

“Vize işlemleri
Geçici Madde 10 –
Yapım ve hizmet sertifikalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan vize işlemlerinin geçerlilik tarihleri, sertifikaya derç edilmiş olan vize geçerlilik tarihine kadar aynen devam eder.”

“Onaylı kimlik kartı işlemleri
Geçici Madde 11 –
Onaylı kimlik kartı ile ilgili uygulama 01/07/2018 tarihinden itibaren başlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-7, Ek-8, Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12 ve Ek-13 eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Ekleri için TIKLAYINIZ.


Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.


10 Ocak 2017 tarihli ve 30297 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.