ÇAYKUR Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği - 8 Kasım 2018 Çarşamba

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği, bugünkü 8 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇAYKUR Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği - 8 Kasım 2018 Çarşamba
08 Kasım 2018 Perşembe 17:30

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği, bugünkü 8 Kasım 2018 tarihli ve 30589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATINDA
İSTİHDAM EDİLECEK MÜHENDİS, EKSPER VE TEKNİKER
POZİSYONLARINA AİT SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev alacak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsüne açıktan ilk defa atanacak Mühendis, Eksper ve Teknikerlerde aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatını oluşturan ünitelerde çalıştırılmak üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsündeki Mühendis, Eksper ve Tekniker pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde istihsal edilen yılı Genel Yatırım Finansman Kararnamesinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Çay İşletmeleri Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş sınavı: Adaylar için yapılacak yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

ç) Kanun Hükmünde Kararname: Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameyi,

d) KPSS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Puan türü: Genel Müdürlükçe belirlenip ilan edilen ilgili KPSS puan türlerini,

f) Sınav Komisyonu: Sözleşmeli personel sınav komisyonunu,

g) Taşra teşkilatı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı üniteleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Komisyonu ve Görevleri ile Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav Komisyonunun oluşumu
MADDE 5 –
(1) Sınav Komisyonu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; aralarında I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı yer almak kaydıyla,  mühendis/eksper teknik kökenli idareciler arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri aşağıdaki durumlarda sınav komisyonunda görev alamazlar:

a) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin katıldığı sınavda,

b) Kendisinin veya eşinin altsoy veya üstsoyunun katıldığı sınavda,

c) Kendisi veya eşi ile arasında evlatlık bağı bulunanın katıldığı sınavda,

ç) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların katıldığı sınavda,

d) Nişanlısının katıldığı sınavda,

e) Kendisi veya eşinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiklerinin katıldıkları sınavda.

Sınav Komisyonunun görevleri
MADDE 6 –
(1) Sınav Komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı
MADDE 7 –
(1) 2 nci maddede kapsamı belirtilen pozisyonlara giriş sınavı ile atama yapılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

(2) Giriş sınavının yazılı kısmı, uygun görülen zamanlarda boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birine yaptırılır. Sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

(3) Sınav Komisyonunca gerçekleştirilecek sözlü sınav ise Komisyonun uygun göreceği yerde yapılır.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 8 –
(1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, belirlenen puan türü ve asgari puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, sınav tarihi, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar; sınav komisyonunca, sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Genel Müdürlüğün ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 9 –
(1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin/Yüksekokulların veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibariyle mezun olunan programa göre geçerlilik süresi dolmamış ve giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan ilgili KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 10 –
(1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda yer alan adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından ve Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Bir adet vesikalık fotoğraf.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. İkinci fıkrada belirtilen belgelerin fotokopisi, aslı ibraz edilmek şartıyla Genel Müdürlükçe onaylanarak da kabul edilebilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen adrese ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen giriş sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11 –
(1) Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular Personel Dairesi Başkanlığınca incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre ilgili puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının on katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Mezun olunan programa göre belirlenen puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

(3) Başvuru şartlarını taşımayanlara ait başvuru belgeleri, talep halinde giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde sahiplerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları
MADDE 12 –
(1) Giriş sınavının yazılı kısım sorularının tamamı giriş sınavı duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.

(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınava çağrı
MADDE 13 –
(1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katına kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

Sözlü sınav
MADDE 14 –
(1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı
MADDE 15 –
(1) Sınav Komisyonu; KPSS’nin ilgili puan türündeki notu, yazılı sınav notu ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirleyerek başarı listesini Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

(2) Başarı listesi, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 –
(1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç, adaya yazılı olarak bildirilir.

(2) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanma ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 –
(1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv formu,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Dört adet vesikalık fotoğraf,

ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

d) Sağlık durumu beyan formu (Ek-1),

e) Mal bildirimi,

f) Etik sözleşmesi.

Sözleşmeli personel pozisyonuna atanma
MADDE 18 –
(1) Giriş sınavında başarılı olan adayların, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olan adayların atamaları yapılır.

(3) Atamaları yapılan sözleşmeli mühendis, eksper ve teknikerlerin görevlerine başlamalarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48, 62 ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Giriş sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren cari yılsonuna kadar başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından ihtiyaç duyulması halinde atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 19 –
(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 –
(1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu ve cari yılda uygulanacak Yatırım Finansman Kararnamesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 23 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Eki için tıklayınız.
 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

8 Kasım 2018 Tarihli ve 30589 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.