Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Günlük gazetede Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayımlandı. Resmi Gazete'de bulunan yönetmelikte yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yan dal programları, öğrenim süreleri ve toplam krediler, akademik takvim, ders ekleme ve bırakma, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, başarı notunun hesaplanmasına dair tüm detaylar anlatıldı.

Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
01 Nisan 2018 Pazar 12:54

Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 1 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de açıklandı. İçeriğinde yatay ve dikey geçiş, çift anadal ve yan dal programları, öğrenim süreleri ve toplam krediler, akademik takvim, ders ekleme ve bırakma, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, başarı notunun hesaplanmasına dair tüm detaylar yer aldı.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykoz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programları ile İngilizce hazırlık programına öğrenci kabul, kayıt, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykoz Üniversitesindeki örgün ve uzaktan öğretim, önlisans ve lisans programları ile yaz öğretimi ve İngilizce hazırlık programlarında uygulanan eğitim ve öğretim süreçleri ile öğrenci kabul, kayıt, başarı ve mezuniyet koşullarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: Beykoz Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

b) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitede iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

ç) Danışma kurulu: Senato tarafından Üniversite, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve/veya bölüm/programlar bazında oluşturulan kurulları,

d) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

e) EÖBS: Beykoz Üniversitesi eğitim-öğretim bilgi sistemini,

f) Fakülte: Beykoz Üniversitesinin fakültelerini,

g) GNO: Tüm yarıyıllar itibariyle genel not ortalamasını,

ğ) Meslek yüksekokulu: Beykoz Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

h) Mütevelli Heyeti: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Beykoz Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

i) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Program: Beykoz Üniversitesi önlisans ve lisans diploma programlarını,

l) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,

n) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

o) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Beykoz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) Yönetim kurulu: Beykoz Üniversitesine bağlı akademik birim yönetim kurulunu,

t) Yüksekokul: Beykoz Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabul ve Kayıt

Kontenjan

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bünyesinde bulunan önlisans ve lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile YÖK tarafından belirlenir.

Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler

MADDE 6 – (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen takvime uygun olarak Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. 

(2) Öğrencilerin kesin kayıtları, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ile varsa Üniversite tarafından istenilen belgelerin asılları veya Üniversite tarafından onaylı örnekleri ile yapılır.

(3) Kesin kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan, bu şartları sonradan kaybeden, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Özel yetenek sınavı ile yerleştirilen öğrenciler

MADDE 7 – (1) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran aday öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre ilgili oldukları programlara kabul edilirler. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri 6 ncı madde hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Yatay geçiş öğrencileri

MADDE 8 – (1) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin lisans veya önlisans bölüm veya programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Dikey geçiş öğrencileri

MADDE 9 – (1) ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri,  19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurt dışından yabancı veya Türk uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul ve kayıt işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yurt içi veya yurt dışı değişim programları

MADDE 11 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder. Öğrenci değişim programları, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Çift anadal ve yan dal programları öğrencileri

MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yan dal programları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenci

MADDE 13 – (1) Yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerin kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Misafir öğrenci

MADDE 14 – (1) En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yönetmeliğin devamı için TIKLAYINIZ...


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber