Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Adıyaman Üniversitesi'ne dair lisansüstü yönetmeliği 6 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik günlük gazetede 'Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' başlığı ile yayımlandı.

Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
06 Mayıs 2018 Pazar 09:44

6 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yayınlandı. İçeriği haberimizde...

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında dönemleri, yaz dönemini, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve ilgili enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimleri,

d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: İlgili enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını,

e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında anabilim/anasanatdalı başkanının başkanlığında, ilgili anabilim/anasanat dalındaki tüm öğretim üyelerinden; birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencilere ders ve tez aşamalarında rehberlik etmek üzere Üniversitede görevli olup, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Dönem: Pazar ve resmi tatil günleri ile dönem sonu sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününden oluşan, her lisansüstü akademik yılı için başlangıç ve bitiş tarihleri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen, güz ve bahar olarak adlandırılan eğitim-öğretim süresini,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ı) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

i) Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim yapılan Üniversiteye bağlı birimleri,

j) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve üç öğretim üyesindan oluşan kurulu,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Kredi sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemi veya AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

n) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik eğitimini,

o) MEBÖD: Meslekî Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavını,

ö) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

p) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim yapmak üzere, enstitüye kayıtlı ola tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisini, 

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

s) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

ş) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

t) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

u) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

ü) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders aşamasında hazırladığı, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı metinden oluşan çalışmayı,

v) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

y) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

z) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek amacıyla en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

bb) Uzaktan öğretim: Öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretimi,

cc) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın uzmanlaştığı bilimsel alanlar ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı teorik dersi,

çç) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,  

dd) Yabancı Dil Sınavı: YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası herhangi bir yabancı dil sınavını,

ee) Yaz dönemi: Güz ve bahar dönemleri dışında yapılan eğitim-öğretim süresini,

ff) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

gg) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvurularla İlgili Genel Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları, lisansüstü programlara kabul için adaylarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstitü yönetim kurulunun onayı ile Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlük tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya noter/resmî kurum onaylı örneği kabul edilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci alımına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Ancak anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla asgari lisans not ortalaması şartı konulabilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü 9 uncu maddedeki esaslara göre yapılır.

b) Yabancı dille öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında, adayların yüksek lisans için yabancı dil sınavından en az 70 veya eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Ancak, yabancı dil eğitimi yapan anabilim dallarında, adayların yüksek lisans için yabancı dil sınavından en az 80 veya eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde, ALES’ten alınan notun %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı esas alınarak genel başarı notu hesaplanır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES notu yüksek olanlara öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik bozulmadığı takdirde kura ile belirlenir. Adayın not ortalaması 100’lük sistemde verilmemiş sadece 4’lük veya başka bir sisteme göre verilmiş ise YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınır.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına girebilmek için genel başarı notu en az 65 olması gerekir. Genel başarı notu, ALES şartının arandığı durumlarda ilgili ALES notunun %60’ının ve lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamından elde edilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES puanının dikkate alınmadığı durumlarda, ilgili adayların lisans mezuniyet not ortalaması genel başarı notu olarak dikkate alınır.

d) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına başvuran adayların kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve MEBÖD sınav notunun %20’sinin toplamına göre en az 65 puan alan adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda (c) bendi hükümleri uygulanır. 

e) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları zorunludur. Başvurusu kabul edilmiş olan adayların, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak MEBÖD’e girmeleri gerekir.

f) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yüksek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve MEBÖD notunun %50’sinin toplamına göre yapılır.

(2) Doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on dönem süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

b) Lisans mezunu adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünden en az 80 puan almaları gerekir.

c) Adayların anadilleri dışında yabancı dil sınavından en az 55 puan; yabancı dil eğitimi veren anabilim/anasanat dalına başvurularında ikinci bir yabancı dil sınavından 55 puan almış olmaları gerekir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

d) Hazırlık sınıfları hariç on dönem süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

e) Değerlendirmede ALES’ten alınan notun %50’si, lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i veya yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans  mezuniyet not ortalamasının %35’i ve yabancı dil sınav notunun %15’i esas alınacaktır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik durumunda  birinci fıkranın (c) bendi esas alınır.

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya sayısal puan türünde en az 55 ALES puan almış olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir Temel tıp puanı, TUS’ta  temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

g) Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı başarı notu en az 70 puan olmalıdır. Başarı notu ilgili ALES ya da temel tıp puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’inin ve yabancı dil sınav notunun %15’inin toplamından elde edilir.

ğ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda ALES koşulu aranmaz.

h) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması  yabancı dil puanının %15’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i, MEBÖD notunun %50’sinin toplamından oluşan genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde MEBÖD ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik durumunda kura çekilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sınavlarını yapmak için, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşacak şekilde değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonucunu sonraki ilk iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirir.

(4) Yabancı uyruklu adaylar için 9 uncu maddede belirtilen şartlara göre öğrenci alımı yapılır.

(5) Lisansüstü eğitim programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen öğrencilere eksikliklerini tamamlamak amacıyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir: 

a) Lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar. 

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından kararlaştırılarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye sunulur. Bilimsel hazırlık dersleri öncelikle öğrencinin yerleştiği bilim dalına uygun olarak belirlenir. Bilim dalındaki ders sayısının yeterli bulunmaması durumunda alınacak dersler, öğrencinin talebi ve danışmanın onayıyla öğrencinin kayıtlı olduğu bilim dalına yakın diğer bilim dallarından seçilir. Bu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın görüşü de alınarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik en çok iki ders alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar, aldığı ders lisans programına aitse 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine, lisanüstü programa aitse bu Yönetmeliğe göre belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri ile lisansüstü programdan alınacak derslerin toplam kredisi, öğrencinin bilim dalı dikkate alınarak ilgili anabilim dalı kurulunda belirlenir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki dönemdir. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir alanda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili enstitünün onayıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim değildir. Başvurular akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(2) Özel öğrenciler sadece asıl öğrenciler için açılan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilirler.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrencilerin bir dönemde en fazla kaç ders alabileceği anabilim/anasanat dalı kurul kararıyla belirlenir.

(5) Özel öğrenciler, tespit edilen öğrenim ücretini ödemek ve istenilen belgeleri vermek zorundadır.

(6) Özel öğrenciler de asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(7) Özel öğrencilere diploma ya da unvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(8) Özel öğrenciler, asıl öğrencilik hakkını kazanmaları durumunda, yazılı talepleri ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci statüsünde son üç yılda aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, ilgili programda almaları gereken dersler yerine saydırabilirler.

(9) Özel öğrencilik süresi iki dönem ile sınırlıdır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık programında geçirilen süre hariç en az bir dönemi başarılı olarak tamamlamış olan öğrenciler 5 inci maddedeki esaslara göre kabul edilirler.

(2) Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her dönem için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe ilan edilir.

(3) Yatay geçişe müracaat, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili enstitüye yapılır.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrenciler, önceden aldıkları dersler dikkate alınarak, genel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir. Bu öğrencilerin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir.

(5) Yüksek lisans programına tez aşamasında, doktora programına da yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılamaz.

(6) Bilimsel hazırlık sınıfına ve tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapılamaz.

(7) Kayıtlı öğrencisi olan lisansüstü programlara yatay geçiş yapılabilir.

(8) Disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunamaz. 

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvuruda lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi  veya eşdeğer kurumlardan alacakları belgeyi ilgili enstitüye vermeleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

(3) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar için ALES’e veya bu sınav için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlara girme şartı aranmaz. Fakat Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylar için ALES’e girme şartı aranır.

(4) Lisans derecesiyle veya yüksek lisans derecesiyle lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(5) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesi, lisans diplomasının not ortalamasına göre yapılır. Eşitlik hallerinde kura çekilir.  

(6) Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, lisans diploma notunun %40’ı esas alınır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine bozulmazsa kura çekilir.

(7) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillere göre, yabancı dil sınavından en az 55 puan almaları gerekir. Başvurulacak programların niteliklerine göre ilgili enstitü, yabancı dil sınavından alınması gereken asgarî puanı yükseltebilir.

(8) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların doktora programına yerleştirilmesi lisans ve yüksek lisans diplomasının not ortalamasının %60’ı, yabancı dil puanının %40’ı esas alınarak yapılır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine bozulmazsa kura çekilir

(9) Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların doktora programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı ve yüksek lisans diploma notunun (lisans derecesiyle başvuran adaylarda lisans diploma notunun) %40’ı esas alınır. Eşitlik halinde ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine bozulmazsa kura çekilir  

(10) Kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu adayların lisansüstü programı yürütebileceği düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadığı ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda bilimsel yeterliğe sahip olmayan yabancı uyruklu adaylara ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Yönetmeliğin devamı için TIKLAYINIZ


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber