YTB Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Alımı 2020

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2020, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 2 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

YTB Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Alımı 2020
01 Ocak 2020 Çarşamba 09:44

YTB Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Alımı 2020

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2020, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 2 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı
I. GENEL BİLGİLER
• 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 2 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.
• Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ile sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı, 26.01.2020 tarihinde saat 10.30-12.30 arası, yazılı sınav ise 08.02.2020 tarihinde saat 14.00-16.00 arası Ankara’da yapılacak olup sınav yerleri daha sonra duyurulacaktır.
• Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 31.12.2019 saat 09.00 ve 14.01.2020 saat 18.00 arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)
• Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Bu ilanda belirtilmeyen hususlar, 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
• İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.
Adres : Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi
Mevlâna Bulvarı No: 145 06520 Balgat/Ankara/Türkiye
E-posta : [email protected]
İnternet Sitesi : kariyer.ytb.gov.tr
www.ytb.gov.tr
Telefon : +90 312 218 41 55/56/67/88
2/6
II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI
• Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları
gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
(Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik
başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir.
Bu adayların denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini başvurunun
son günü mesai bitimine kadar Başkanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe
kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adayların eleme sınavına alınmaları
mümkün değildir.)


Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler

ç) Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe,
Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca, Rusça ve Yunanca dil
seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;
▪ İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en
az (B) düzeyinde puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,
▪ İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça,
Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce,
İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca, Rusça ve Yunanca olmak kaydıyla en az
üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması,
▪ İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından
düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.
• Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl, uluslararası geçerliliği olan
belgeler için ise 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında sınav ilk
başvuru tarihi esas alınacaktır.
III. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR
Uzman Yardımcısı alınacak öğrenim dalları ve kadro adedi, aşağıdaki tabloda gösterilmiş
olup Başkanlık tabloda belirtilen kadro adetlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 

Tablo-2: Fakülte/Bölümlere göre Sınav Grupları ve Kadro Sayıları

IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI
• Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri
şunlardır:
a) İş talep formu
b) T.C. kimlik numarası beyanı
c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği
(Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi)
ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
sayılan yurt dışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge
d) Adli sicil beyanı
e) Yazılı özgeçmiş
f) Vesikalık fotoğraf
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer
hizmet belgesi
h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan
V. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI
(1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.
(2) Eleme Sınavı
a) Başvuruların incelenmesi neticesinde başvurusu geçerli sayılan adaylar eleme
sınavına katılacaktır.
b) Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular
bütün adaylar için ortak olacaktır.
c) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden
değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:
− Tablo-2’deki 1. Grup’ta belirtilen fakülte veya bölüm mezunu adaylara eleme
sınavında aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır:
▪ Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)
▪ Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)
▪ Başkanlık görev alanı
▪ Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası
kuruluşlar, yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi,
uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar)

▪ Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası
hukuk ve insan hakları)
▪ Sosyoloji (Genel sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar
sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı)
− Tablo-2’deki 2. Grup’ta belirtilen fakülte veya bölüm mezunu adaylara eleme
sınavında aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır:
▪ Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)
▪ Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)
▪ Başkanlık görev alanı
▪ İletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve
iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve teknoloji
ç) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen sınav alanlarında parantez içinde
ifade edilen alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.
d) Her bir grup için eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az
olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama
yapılacak kadro sayısının yirmi katı aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar
dâhil) başarılı kabul edilecek ve bu adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.
Gruplardan birinden yeter sayıda adayın yazılı sınava katılmaya hak kazanamaması
halinde kalan kontenjan diğer grup için kullanılabilir.
(3) Yazılı Sınav
a) Yazılı sınav, ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde
belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm
üretebilme, fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil
yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.
b) Her bir grup için yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az
olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama
yapılacak kadro sayısının dört katı aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar
dâhil) sözlü sınava çağrılır. Gruplardan birinden yeter sayıda adayın sözlü sınava
katılmaya hak kazanamaması halinde kalan kontenjan diğer grup için kullanılabilir.
(4) Sözlü Sınav
Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde
gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,
a) Bu ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen
konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden her bir grup için ayrı ayrı değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle
gerçekleştirilir. Sözlü sınavda geçer not, 100 puan üzerinden 70’tir. Gruplardan birinden
yeter sayıda adayın sözlü sınavda başarılı olamaması halinde kalan kontenjan diğer grup
için kullanılabilir.
VI. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
• Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav
notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday
sıralamada üstte yer alır.
• Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi
Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber