Yargıtay Başkanlığı 95 Sözleşmeli Personel Alımı

Yargıtay Başkanlığı Personel Alımı yapacak, Yargıtay Başkanlığı iş başvurusu, Yargıtay Başkanlığı Zabıt katibi alımı, Yargıtay Başkanlığı hizmetli personel alımı, Yargıtay Başkanlığı sıhhi tesisatcı personel alımı, Elektrikçi Personel Alımı, asasörcü personel alımı, soğutma ve iklimlendirme, mobilyacı personel alımı toplamda 95 personel alımı yapacak Detaylar haberde...

Yargıtay Başkanlığı 95 Sözleşmeli Personel Alımı
29 Kasım 2019 Cuma 18:31

Yargıtay Başkanlığı 95 Sözleşmeli Personel Alımı

Yargıtay Başkanlığı Personel Alımı yapacak, Yargıtay Başkanlığı iş başvurusu, Yargıtay Başkanlığı Zabıt katibi alımı, Yargıtay Başkanlığı hizmetli personel alımı, Yargıtay Başkanlığı sıhhi tesisatcı personel alımı, Elektrikçi Personel Alımı, asasörcü personel alımı, soğutma ve iklimlendirme, mobilyacı personel alımı toplamda 95 personel alımı yapacak Detaylar haberde...

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu
Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik
4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2.
maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanları
esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre
personel alınacaktır.
I-POZİSYONLAR

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
a) Başvuru tarihi : Başvurular, 09/12/2019 tarihinde başlayıp, 13/12/2019 tarihi mesai bitimi
itibariyle (saat 17.00'de) sona erecektir.
b) Başvuru şekli: Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi
üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular
dikkate alınmayacaktır.

III- BAŞVURU ŞARTLARI :
A- GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
c) Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen
(Sıhhi Tesisat, Elektrik, Asansör, Soğutma ve İklimlendirme, Mobilya ve Dekorasyon )
pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 13/12/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş
olmak. (Doğum tarihi 13/12/1984 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)
d) 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan
türünden, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için
KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
g) Sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren
bir yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.
B- ÖZEL ŞARTLAR ve DİĞER HUSUSLAR;
1-SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a. Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer
lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası
istenmeyecektir.)
b. Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu
verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya örgün eğitim sırasında
bilgisayar eğitimi aldığını ve bu dersten başarılı olduğunu belgelemek. (Bu belgeler başvuru
tarihleri (09/12/2019 - 13/12/2019) arasında Başkanlığımıza elden teslim edilecek veya
03124160290 nolu fakx’a gönderilecektir. Bu tarihler arasında belgesini göndermeyenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c. Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

d. Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr internet adresinden
duyurulacaktır.
e. Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla
kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç
dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.
f. Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan
kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam
bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan
kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde
yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)
g. KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla
kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile
yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas
alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon
sayısının 10 katı aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden
fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
h. Sözlü sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati,
temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve
inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.
i. Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü
sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi
belirlenecektir.
2-SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) POZİSYONUNDA İSTİHDAM
EDİLEBİLMEK İÇİN;

a. KPSS puanları esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen pozisyon
sayısının 10 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
b. Sözlü sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati,
temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve
inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.
c. Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınav puanının % 50’si esas alınarak,
yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.

3-SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN (Sıhhı Tesisat, Elektrik, Asansör, Soğutma Ve İklimlendirme,
Mobilya ve Dekorasyon) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;
a. Sıhhi Tesisat Teknisyeni için; Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının
Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,
b. Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni için; Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri ve İklimlendirme Sistemleri dallarından mezun olmak,
c. Elektrik Teknisyeni için; Meslek Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının
Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Endüstriyel Bakım Onarım dallarından mezun olmak,
d. Asansör Teknisyeni için; Meslek Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının
Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım dalından mezun olmak.
e. Mobilya Teknisyeni; Meslek Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının İç Mekan
ve Mobilya Teknolojisi dalından mezun olmak.
f. Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen
pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday uygulama sınavına çağrılacak olup, son sırada
aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul
edilecektir.
g. Uygulama sınavı, Meslek ile ilgili teknik ve pratik bilgiyi ölçer nitelikte yapılacaktır.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
h. Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar, sözlü sınava alınacaktır.
i. Sözlü sınavı: Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade
yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni,
ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.
j. Adayların aldığı KPSS puanının % 30’u, uygulama sınavı puanının %35’i, sözlü sınavı
puanının % 35‘i esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.
C- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR
a. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden teslim
etmeleri gerekmektedir.
b. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en
az 70 olması gerekmektedir.
c. Sonuçlar www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır
d. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai
başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır.

e. Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların
atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri
iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

NOT:
a. Yukarıda belirtilen ücretler, 01/07/2019 -31/12/2019 tarihleri arasında geçerli olan brüt ücretler olup,
bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler
yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir.
İLETİŞİM:
Tel : 0 312 416 00 87
0 312 416 00 81

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber