Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı Personel Alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı yapacak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş başvurusu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. Derecede boş bulunan 5 (beş) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır Detaylar haberde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı Personel Alımı
03 Aralık 2019 Salı 01:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı Personel Alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı yapacak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş başvurusu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. Derecede boş bulunan 5 (beş) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır Detaylar haberde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. Derecede boş bulunan 5 (beş) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır.
Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.)
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 70 (Yetmiş) ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 (Yüz) aday içerisinde bulunmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun şekilde başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100. aday ile eşit puana sahip aday/adaylar da sınava çağrılacaktır)
d) 01/01/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular)
e) Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz olmak,
f) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir)
g) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)
h) Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
i) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,
2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla başvurularını sınav duyurusunun Remi Gazete’de yayımlanmasını takip eden günden başlayarak, en geç 16/12/2019 tarihi Cuma günü mesai saati sonuna kadar;
“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı (A Blok, 6. Kat) Hakkı
Turayliç Caddesi No: 5, Posta Kodu: 06338, Emek Çankaya / Ankara / TÜRKİYE”
Adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak
başvurularda 16/12/2019 tarihi Cuma günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış
olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer nedenlerle süresi içinde Başkanlığa
iletilmeyen veya ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.
Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazananların listesi Bakanlık internet sayfasında
(https://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilir.
Adaylar yazılı sınav için yapacakları başvurularında;
a) Aday başvuru formu,
b) KPSS sonuç belgesi (Geçerlilik süresi ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve kontrolleri
yapılacaktır.),
c) Yüksek Öğrenim Kurum diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da onaylı sureti,
d) Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
e) Kimlik belgesi sureti ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
ekleyeceklerdir. Aday başvuru formu Bakanlık internet sayfasında yayımlanan ilana ekli
olarak bulunmaktadır. Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan
sorumludurlar. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak
talep edemezler. Belgelerin sahte veya hileli olduğunun anlaşılması halinde aday hakkında gerekli
yasal süreç başlatılacaktır.
3 - SINAV TARİHİ VE YERİ:
Giriş Sınavı önce çoktan seçmeli test usulünde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki
aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır.
Sınavın yazılı bölümü, 29/12/2019 tarihinde Pazar günü saat 10:00’da “Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Binası Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad.
150. Sokak Etlik/Ankara” adresinde yapılacak olup, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar
18/12/2019 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının (https://www.uab.gov.tr/duyurular)
internet sayfasından isim, soy isim ve KPSS puanları ile birlikte ilan edilecek, adaylar giriş
belgelerini bu sayfadan temin edeceklerdir. Bunun haricinde adaylara yazılı giriş sınavına dair
herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar yazılı sınava, (https://www.uab.gov.tr/duyurular) sayfasından temin edecekleri
giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan nüfus
cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.
Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav
tarihi ve yeri Bakanlık internet sayfasında (https://www.uab.gov.tr/duyurular) duyurulacaktır.
4- YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli olarak yapılacaktır. Yazılı
sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe sınav grupları için soru değeri dörder puan
olmak üzere yirmi beşer soru, Yabancı Dil sınav grubu için soru değeri beşer puan olmak üzere
20 (yirmi) olacak şekilde toplam 120 soru sorulacaktır. Yazılı sınav süresi toplam 150 dakikadır.
Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.
1. HUKUK
a) Anayasa Hukuku,
b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat,
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet Aleyhine İşlenen Suçlar),
ç) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),
d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
e) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku),
f) Deniz Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi, Türk
Boğazlarının Hukuki Statüsü ve Hukuki Düzenlemeleri, Navlun Sözleşmeleri, Yolcu Taşıma
Sözleşmeleri),
g) İş Hukuku (Genel Esaslar, Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmeleri),
h) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar),
2. İKTİSAT
a) Mikro İktisat,
b) Makro İktisat,
c) Uluslararası İktisat,
ç) İşletme İktisadı,
3. MALİYE
a) Maliye Politikası,
b) Kamu Gelir ve Giderleri,
c) Bütçe,
ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları,
4. MUHASEBE:
a) Genel Muhasebe,
b) Bilanço Analiz ve Teknikleri,
c) Ticari Hesap,
5. YABANCI DİL:
- İngilizce,
5) DEĞERLENDİRME:
Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli
olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak
kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda
tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav
gruplarından alınan puanlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da 70’den az olmaması
gerekir. Yabancı dil notu ortalamaya dahil edilmeyecek, tercih nedeni sayılacaktır. Giriş sınavı
puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının
eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, giriş sınav puanı ile birlikte yazılı sınav
puanlarının da eşit olması halinde, başvuru yaptığı KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik
kazanır. Giriş sınavından 70 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında
kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.
Sözlü sınava, yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere 20 aday davet
edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet
edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav tarihi ve yeri
(https://www.uab.gov.tr/duyurular) adresinden duyurulacaktır.
Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zekâ, intikal sürati, ifade
kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni,
ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere
açıklığı gibi şahsi vasıfları değerlendirilecektir.
Sözlü sınavı başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 10 tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’den az olmaması gerekir.
Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav puanının 70’den az
olmaması gerekir.
Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asıl ve asıl sayısı kadar yedek
adayların listesi, Bakanlık internet sayfasından (https://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek
ve giriş sınavında başarılı olan adaylara sonuç Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından iadeli
taahhütlü posta ile bildirilecektir.
6) DİĞER HUSUSLAR:
Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler (https://www.uab.gov.tr/duyurular)
adresinden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının (0312) 203 10 84-
(0312) 203 18 81 numaralı telefonlarından alınabilir.
Adaylar, sınav sorularına veya sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, yazılı sınav
sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 (Yedi) günü içinde UAB Döner Sermaye
İşletme Dairesi Başkanlığı’nın T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR53 0001 2009
4520 0044 0002 64 numaralı hesabına 100 TL (Yüz Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan
banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile T.C
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve
banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber