Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2 Engelli İşçi Personel Alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2 Engelli İşçi alımı yapacak, taşra teşkilatında temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere “4857 sayılı İş Kanunu” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında engelli sürekli işçi personel alınacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumuna yapılacaktır. Detaylar Haberde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2 Engelli İşçi Personel Alımı
16 Aralık 2019 Pazartesi 20:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2 Engelli İşçi Personel Alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2 Engelli İşçi alımı yapacak, taşra teşkilatında temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere “4857 sayılı İş Kanunu” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında engelli sürekli işçi personel alınacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumuna yapılacaktır. Detaylar Haberde...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU
Bakanlığımız taşra teşkilatında temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere “4857 sayılı İş Kanunu” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında engelli sürekli işçi personel alınacaktır.
Başvurular Türkiye İş Kurumuna yapılacaktır.
I. Aşağıdaki çizelgede belirtilen yer ve öğrenim durumlarında belirtilen kontenjan sayısı kadar engelli sürekli işçi istihdam edilecektir.

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İşçi olarak alınacaklarda;
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) Engel Durumunu belirten Sağlık Kurulu Raporuna sahip olmak (%40 ve üzeri)
c) 18-40 yaş aralığında olmak (16/12/2001-16/12/1979 tarihleri arasında doğan kişiler)
ç) Orta öğretim mezunu olmak (lise ve dengi)
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
f) İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak,
g)Ataması yapılan işçi 3 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
ğ) Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
Müracaat edilecek il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
IV. KURA İŞEMLERİ İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Başvuru yapan adaylar;
a) Nüfus cüzdanı örneğini
b) Mezuniyet belgesi örneğini
c) Engel Durumunu belirten Sağlık Kurulu Raporunu (%40 ve üzeri)
d) Öncelik hakkına sahip olanların durumunu belirten belgeyi,
sınav ilanının yayınlandığı tarihten başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (A Blok, 3. Kat) Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, Posta Kodu: 06338, Emek Çankaya/Ankara/TÜRKİYE) teslim etmeleri gerekmektedir.(Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır) Teslim etmeyenler ve evraklarında eksiklik bulunanlar kuraya dahil edilmeyecektir.
IV. KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI
1) Ön İnceleme Komisyonu tarafından belgeleri incelendikten sonra kuraya girmeye hak kazanan adayların kura çekimi noter huzurunda yapılacak olup, kura çekim yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.
2) Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3) Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
4) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
5) Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (50 Puan), Bakanlık Teşkilatı/ Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (30), Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20) konularında sınav komisyonu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
3) Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirilme yapılacaktır.
4) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1) Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Komisyonu itiraz yapılabilir.
2) Yapılan itirazlar Sınav Komisyonuna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Sınav Komisyonunca karara bağlanır.
3)Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.
4) T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
1)Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
2)Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
3) İşe alınanlara deneme süresinden (60 gün) sonra ücret ve sosyal yardımlar gibi ödemelerde, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri uygulanacaktır.
4)Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.
5)Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.
IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber