Türkiye Taş kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 45 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Türkiye Taş kömürü Personel Alımı Türkiyetaş kömürü kurumu iş başvurusu memur işçi alımı, Türkiye Taş kömürü Maden mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi Alımı, TTK Taşra Teşkilatının Üretim ve Elektro Mekanik İşletme Müdürlüklerinin Mekanize Kazı Projelerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacak Detaylar Haberde...

Türkiye Taş kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 45 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
13 Kasım 2019 Çarşamba 22:12

Türkiye Taş kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 45 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Türkiye Taş kömürü Personel Alımı Türkiyetaş kömürü kurumu iş başvurusu memur işçi alımı, Türkiye Taş kömürü Maden mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi Alımı, TTK Taşra Teşkilatının Üretim ve Elektro Mekanik İşletme Müdürlüklerinin Mekanize Kazı Projelerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacak Detaylar Haberde...

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATININ ÜRETİM VE ELK.MEK.İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNİN MEKANİZE KAZI PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI GİRİŞ SINAV DUYURUSU
TTK Taşra Teşkilatının Üretim ve Elektro.Mekanik İşletme Müdürlüklerinin Mekanize Kazı Projelerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacaktır. Yazılı ve Sözlü Sınav sonucuna göre istihdam edilecek personel kontenjanı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, http://www.taskomuru.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde atamaları yapılacaktır.
GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi olan 13/12/2019 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:
1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden, Makine, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
3- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
Şartları aranır.
GİRİŞ SINAVI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar Türkiye Taşkömürü Kurumu Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden (http://www.taskomuru.gov.tr) temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemelidirler;
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Özgeçmiş,
d) 3 adet vesikalık fotoğraf,
e) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
f) Varsa Yabancı Dil Bilgisi Seviyesini gösteren belge
BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ
1- Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 13.12.2019 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.
2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 ZONGULDAK / TÜRKİYE" adresinden veya Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (http://www.taskomuru.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
3- Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 13.12.2019 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.
4- Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.
5-Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TTK Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.
SINAVIN ŞEKLİ
Sınav; yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK POZİSYON BİLGİLERİ

Kamu saati sayfamızı sosyla medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

YAZILI SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav giriş yerleri Yazılı Sınavdan en az 10 (on) gün önce Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.
2-Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, adlarına düzenlenmiş Sınav Giriş Belgelerini TTK Genel Müdürlüğü İnternet adresinden (http://www.taskomuru.gov.tr) temin edeceklerdir.
3-Adaylar sınava girişte, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.
4-Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır.
YAZILI SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Bülent Ecevit Üniversitesi - 12/01/2020 Saat: 10:00
YAZILI SINAV KONULARI
1-Yazılı Sınavda her branş için ayrı ayrı olmak üzere 50 (elli) mesleki branş sorusu sorulacaktır.
2-Yazılı Sınavda her soru için sadece biri doğru olan 5 (beş) şıklı hazırlanmak sureti ile çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır. Soruların puan değeri eşit olacaktır.
3-Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
4-Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde TTK Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyurulur.
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI
1-Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en
yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 4(DÖRT) katı kadar aday, son sıradaki adayla aynı
puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.
2- Sözlü sınav, TTK Genel Müdürlüğü Yayla Misafirhanesinde yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların
isimleri ile sözlü sınav tarihleri, yeri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde (http://www.taskomuru.gov.tr) ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
SÖZLÜ SINAV KONULARI
a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için 50 (elli), (b) ila (e) bentlerinin tamamı için 50 (elli) puan olmak üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden
değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin 100 (yüz) tam puan
üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az
70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.
DEĞERLENDİRME VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİNİN DUYURULMASI
1- Sınav Komisyonu Adayların, yazılı sınav notu ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması esas alarak nihai başarı listesini hazırlar.
Sınav komisyonu Giriş Sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde
sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması
durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
2- Nihai Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve http://www.taskomuru.gov.tr internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı
olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.
3- Sınav Komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü sınavın yapıldığı son günü takiben 7 (yedi ) iş günü içerisinde açıklanır.
4- Giriş Sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda
başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer
almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav
Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ve sözlü sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz
sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 Merkez /ZONGULDAK
İRTİBAT İÇİN PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Kadro Tayin ve Ek Ödemeler Servis Şefi Yaşar KIZILKAYA
Telefon: 0 (372) 259 43 22-259 43 18

Kamu saati sayfamızı sosyla medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber