Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı Yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 5 Engelli Personel Alımı Yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı Yapacak
14 Ekim 2019 Pazartesi 02:20

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı Yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı insan kaynakları personeli alımı, Mutemet Alımı, Satın Alma Görevlisi alımı, Telefon santral operatörü branşlarına 5 Engelli Personel Alımı Yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı Yapacak

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 5 Engelli Personel Alımı Yapacak" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı Yapacak 14 Ekim 2019 Pazartesi 02:20 0 A + A - Yazdır Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı Yapacak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 5 Engelli Personel Alımı Yapacak TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞITÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKU R) ARACILIĞIYLASÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANIALIM YAPILACAK ENGELLİ PERSONELİNNİTELİKLERİ İLE GENEL VE ÖZEL ŞARTLARITürkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığıİstanbul yerleşkesinde çalıştırılmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımlarına yer verilen statülerde sürekli işçi alımı yapılacaktır
I.GENEL ŞARTLAR
1.Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6.Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
7.Engellilerin, engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
8.EKPSS puanına sahip olmak.
II. ÖZEL ŞARTLAR
1.İdari Personel kadrosu;İnsan Kaynakları Personelimeslek pozisyonu için tercihen insan kaynakları alanında bilgisi-becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
2.İdari Personel kadrosu;Mutemet meslek pozisyonu için tercihen mutemetlikkonusunda bilgisi-becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
3.İdari Personel kadrosu;Satın Alma Görevlisimeslek pozisyonu için tercihen satın almakonusunda bilgisi-becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
4.İdari Personel kadrosu;Telefon Santral Operatörümeslek pozisyonu için tercihen telefon santral operatörükonusunda bilgisive becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
5.Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veyaalanlarda da çalıştırılabilir.
6.Adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ
Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 14.10.2019-18.10.2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
IV. SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Başkanlığımıza bildirilen nihai listede yer alanadaylar sözlü sınava alınacaktır.
2-Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmî web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) insan kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.
3-Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim edenadayların evrakları,Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
4-Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınaviçin hazır olmaları gerekmektedir.Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)
5-Sınava girmeye hak kazanan adaylarTürkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmî web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) insan kaynakları bölümünde yayımlanacak ve ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1-Adayın başarı puanı; EKPSS puanının (%70) yüzde yetmişi ve sözlü sınavın (%30) yüzde otuzu baz alınarak belirlenecektir.Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılmasıve sözlü sınava girecek adayların sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade ve muhakeme gücü,
c)Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
d)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e)Genel kültürü ve genel yeteneği (alanı ile ilgili genel yeteneği-tecrübesi),
f)Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğrenemeye açıklığı konularındansorulan sorular esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanın tespit edilecektir.(sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınmış olması şarttır.)
2-Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmî web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) insan kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar sınav sonuçlarına,sonuçların açıklanmasından itibaren 5 işgünü içerisindegerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine postaveya kargo ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçeile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
1-Göreve başlamaya hak kazanan adayların, belirtilecek tarihlerde istenilecek belgeler Başkanlığımıza elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.
2-Göreve başlayan işçilere27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesi uyarınca pozisyonu için belirlenen ücretödenecektir. (mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir.)3-Göreve başlamak üzere belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmayan, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasıolumlu sonuçlanmayan, göreve başladıktan sonra deneme süresi içinde görevden ayrılan veya hakkından feragat eden asıl adayların yerine mezkûr mevzuathükümleri gereğince yedek listeden sırasıyla atama yapılacaktır.
VIIII. DİĞER HUSUSLAR
1.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
2.Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
3.Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle, belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
4. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ayolup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
5. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
6. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin“ Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’ uncu maddesine göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehvenyapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızcayasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğini de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.İlanen duyurulurKamu Saati


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber