Tübitak Uzman İşyeri Hekimi ve Beslenme Uzmanı Personel Alımı 2020

TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde; Personele psikolojik destek ve eğitim vermek, terapi programlarının psikolojik ve sosyal açıdan ihtiyaçlara cevap verecek şekilde etkin ilerlemesini takip ederek raporlayabilmek ve İşyeri Hekimi ile işbirliği içinde çalışmak üzere ve Personelin enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini belirlemek, personelin beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev almak, besin analizleri yapmak ve beslenme eğitim hizmetlerini planlamak ve İşyeri Hekimi ile işbirliği içinde çalışmak üzere personel istihdam edilecektir. Detaylar haberde...

Tübitak Uzman İşyeri Hekimi ve Beslenme Uzmanı Personel Alımı 2020
17 Aralık 2019 Salı 00:19

Tübitak Uzman İşyeri Hekimi ve Beslenme Uzmanı Personel Alımı 2020

Tübitak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde görevlendirilmek üzere Şoför memur teknisyen ve koruma Personeli Alımı Yapacak, Tübitak Bilgem memur işçi personel alımı Tübitak Bilgem İş başvurusu Detaylar haberde...

İDARİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde; Personelin enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini belirlemek, personelin beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev almak, besin analizleri yapmak ve beslenme eğitim hizmetlerini planlamak ve İşyeri Hekimi ile işbirliği içinde çalışmak üzere personel istihdam edilecektir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Beslenme ve Diyetetik bölümünü bitirmiş olmak.
1.2.2- Beslenme ve diyetisyenlik alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde; Personele psikolojik destek ve eğitim vermek, terapi programlarının psikolojik ve sosyal açıdan ihtiyaçlara cevap verecek şekilde etkin ilerlemesini takip ederek raporlayabilmek ve İşyeri Hekimi ile işbirliği içinde çalışmak üzere personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2- Rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışmanlık alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır). Tecrübe yılı başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar için İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 06/01/2020 tarihi saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Her bir referans kodu için; alanında doktora mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
f) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığı’nın internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Tunus Cad. No:80, 06100 Kavaklıdere-ANKARA
İletişim:
Tel: 0 312 298 17 21 / 298 17 19
Faks: 0 312 427 6817

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber