Tübitak Bilgem 1 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Tübitak personel Alımı 2020, Tübitak Bilgem 1 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak, Merkezimiz Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı’na bağlı Mali İzleme Biriminde, Yasal mevzuat ve Kurumun işleyişi çerçevesinde finansal tablo kontrolü ve değerlendirmesi yapabilecek personel istihdam edilecektir. Detaylar Haberde...

Tübitak Bilgem 1 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak
07 Ocak 2020 Salı 00:53

Tübitak Bilgem 1 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Tübitak personel Alımı 2020, Tübitak Bilgem 1 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak, Merkezimiz Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı’na bağlı Mali İzleme Biriminde, Yasal mevzuat ve Kurumun işleyişi çerçevesinde finansal tablo kontrolü ve değerlendirmesi yapabilecek personel istihdam edilecektir. Detaylar Haberde...

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI
İlan No: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2019-2
1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2019-2.1
Uzman/Uzman Yardımcısı Personeli pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Merkezimiz Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı’na bağlı Mali İzleme Biriminde, Yasal mevzuat ve Kurumun işleyişi çerçevesinde finansal tablo kontrolü ve değerlendirmesi yapabilecek personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık (örgün) lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Ekonometri, İktisat veya İşletme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.
1.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 Finansal konulara ilişkin raporlamalar konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Süreç analizi yapmak ve iyileştirme önerileri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Microsoft Office uygulamalarına hâkim olmak.
 İstatistik, Matematik ve Analitik becerilere sahip olmak.
 Mali konularda bilgi sahibi olmak.
 ERP programına konusunda tecrübe sahibi olmak.
2
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya
tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar
ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı
aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve
ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak:
i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +
Tecrübe Yılı
15
+
10.000
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması
≥ 3,00
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları,
Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi
ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitimöğretim
yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da
belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların
sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının
%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının
%40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile
yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si
ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış
olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik
süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl
alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce
aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4
yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona
bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve
üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için
başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi
almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan
İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş
Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş
oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve
referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi
yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 23/01/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması
gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş
başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda
bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4
d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en
yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel
sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu
adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f)
maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak
sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata
çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması
durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak
Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında
tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün
(f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca
değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana
göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda
belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru
geçersiz sayılacaktır.
 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı),
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu
olan internet çıktısı),
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve
telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla
ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce
olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
 Alanında deneyimli olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet
Dökümü,
 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında
(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648 10 00 –3542-3820-3517-3548

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

v


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber