TC.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Uzmanlığı Bakanlığına Bağlı Enerji ve Tabi kaynaklar Genel Müdürlüğü toplam (30) adet Uzman Yardımcısı kadrosuna Tam Zamanlı çalıştırılmak üzere, Lisan mezunu Personeli sözleşmeli personel alımı yapılacaktır Detaylar Haberde...

TC.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI PERSONEL ALIMI İLANI
29 Aralık 2019 Pazar 19:03

 TC.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Uzmanlığı Bakanlığına Bağlı Enerji ve Tabi kaynaklar Genel Müdürlüğü  toplam (30) adet Uzman Yardımcısı kadrosuna Tam Zamanlı çalıştırılmak üzere, Lisan mezunu  Personeli sözleşmeli personel alımı yapılacaktır Detaylar Haberde...

Bakanlığın merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere;Grup No Puan Türü Öğrenim Dalları Kontenjan Sayısı Sınava Katılacak Aday Sayısı1.Grup KPSSP 1Makine Mühendisliği 8322.GrupKPSSP 34Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları4163.Grup KPSSP 29 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi4164.Grup KPSSP 1Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği3125.Grup KPSSP 1Nükleer Enerji Mühendisliği3126.Grup KPSSP 4 Hukuk 3127.Grup KPSSP 1 İnşaat Mühendisliği148.Grup KPSSP 1Endüstri Mühendisliği149.GrupKPSSP 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği 1410.Grup KPSSP 1Meteoroloji Mühendisi1411.Grup KPSSP 14İktisat, Ekonomi14 Olmak üzere 8 ve 9. dereceden toplam 30 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.-Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.-Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER  - Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA)  görevlendirilmek üzere;

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI  

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 75 veya üzeri puan almış olmak,   - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak, - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
- 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1985 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar), - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,  - Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,  - Süresi içinde başvurmuş bulunmak.   
III- SINAV BAŞVURUSU 

Başvurular, 20/01/2020 tarihinde başlayıp 31/01/2020 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir.  Adayların,  a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu, (kendi el yazısı veya bilgisayar ortamında doldurulabilir.) b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, c) Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),  d) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak kendi el yazısı veya bilgisayar ortamında düzenlenebilir.)  İle birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir. - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

IV- SINAV TARİHİ VE YERİ 

  - Giriş sınavı, 24 Şubat – 06 Mart 2020 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. - Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

    V – SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME

- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. - Sözlü sınav adayların; a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz  Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.   


 VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

  - Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.  - Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.  Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir. - Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir. - Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. - Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. - Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” resmi internet adresinde duyurulacaktır

IV- SINAV TARİHİ VE YERİ  

- Giriş sınavı, 24 Şubat – 06 Mart 2020 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. - Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.   

V – SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME 

- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. - Sözlü sınav adayların; a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz  Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.


 VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

- Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.  - Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.  Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir. - Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir. - Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. - Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. - Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. 

BİLGİ ALMAK İÇİN

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir. 

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 212 64 20 / 7501-7306 / (0312) 222 41 59   
Duyurulur.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber