Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 personel alımı yapacak memur alımı ve kamu personel alım ilanları

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personel alımı ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü iş ilanları memur alımı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 personel alımı yapacak memur alımı ve kamu personel alım ilanları
20 Aralık 2020 Pazar 00:25

D U Y U R U
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILACAK 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları
için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,
III – SINAV YERİ VE TARİHİ:
1) Giriş sınavının yazılı bölümü, 06.02.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara’da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır. 2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 (ON) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır. 3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin http://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti olan 100 TL(YüzTürkLirası) sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile ödeyeceklerdir.
4) Adaylar sınava gelirken Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.
5) Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.
6) Adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.
7) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
IV – SINAV BAŞVURUSU:
1) Başvurular, 21.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru sırasında istenilen belgeler:
- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da E-devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)
- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
- Bir adet vesikalık fotoğraf,
- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,
- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.
V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
1) Yazılı sınav konuları; A) Tüm Teknik Personel İçin Ortak Alan Soruları 15 SORU a) TİGEM’in Ana Statüsü b) 657 sayılı DMK c) 399 sayılı KHK d) TİGEM Organizasyon Şeması e) İnkılap Tarihi B) Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları 20 SORU a) Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri b) Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri c) Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri d) Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri e) Tarım ve Çevre İlişkileri C) Mühendis (Tarla-Bahçe-Bitki Koruma) Alan Soruları 45 SORU
a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti
b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti
c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti
d) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele
e) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri
f) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti
g) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti
h) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri
ı) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.
D) Mühendis (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları 45 SORU
a) Sulama İle İlgili Temel Konular
b) Sulama Sistemleri
c) Drenaj
d) Arazi Islahı ve Tesviye
e) Derin Kuyular
E) Mühendis (Tarımsal Mekanizasyon) Alan Soruları 45 SORU
a) Toprak İşleme Aletleri
b) Ekim Makinaları
c) Gübreleme Makinaları
d) Mücadele Makinaları
e) Çayır Mera Makinaları
f) Hayvancılık Makinaları
g) Hasat Harman Makinaları
h) Tesisler
F) Veteriner Hekim-Zootekni Ortak Alan Soruları 20 SORU
a) Mevzuata Tabi Zoonoz Hastalıkları
b) Hayvan Yetiştirme
c) Hayvan Besleme
d) Türkiye Hayvancılığının Sorunları
G) Veteriner Hekim Alan Soruları 45 SORU
a) Bakteriyel ve Viral Hastalıklar
b) Non Enfeksiyöz İç Hastalıkları
c) Neonatal Buzağı Hastalıkları
d) Protozooloji ve Hermintoloji Hastalıkları
e) Doğum ve Jinekoloji
f) Besleme ve Beslenme Hastalıkları
g) Genel Zootekni Konuları
h) Dölerme ve Suni Tohumlama
ı) Ayak Hastalıkları
j) Meme Hastalıkları ve Sağlığı
k) Farmakoloji
l) Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı (Aşılamalar ve Biyogüvenlik, Ahır Hijyeni)
H) Mühendis (Zootekni) Ortak Alan Soruları 45 SORU
a) Türkiye Hayvancılığı
b) Hayvan Yetiştirme İlkeleri
c) Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
d) Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması
e) Küçükbaş Hayvan Yetiştirme
f) Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,
g) Hayvan Islahı
h) Ruminant Besleme
ı) Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama
j) Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme
k) Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunma
H) Veteriner Sağlık Teknisyeni Alan Soruları 65 SORU
a) Enfeksiyon Hastalıkları
b) Aşılar ve Aşı programı
c) Suni Tohumlama
d) Doğum ve Doğum Bilgisi
e) Hayvan Yetiştiriciliği Genel ilkeler
I) Tekniker (Elektrik) Alan Soruları 65 SORU
1)AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları 18 SORU
a) Kurulu güç Hesapları
b) Akım trafosu özellikleri, kullanımı ve hesapları,
c) AG panosunda (bara,TMŞ. ölçüm cihazları vs) malzeme seçimi ve bağlantı şekilleri
d) Kompanzasyon yapılma nedeninin sorgulanması
e) Kompanzasyon hesapları
f) Kompanzasyon panosunda kondansatör, reaktör ve kontaktör seçimi,
g) Kompanzasyon panosunda seçilecek sigorta tipi ve değerinin tespiti
h) Reaktif güç kontrol rölesi ve kullanımı
ı) Elektrik sayacı çeşitleri ve bağlantıları
i)Elektrik sayaçları için sayaç çarpanı hesapları
j) Aktif güç, reaktif güç, görünür güç hesapları ve ilişkileri
2) İç Tesisat Yönetmeliği ve Dağıtım Panoları 17 SORU
a) Tek fazlı ve üç fazlı devrelerde gerilim düşümü hesabı
b) İç Tesisat Yönetmeliğine göre kolon hatları, priz linye ve sortileri
Aydınlatma linye ve sortileri ile bunların tesis edilmesi
c) Kablo ısınma, kısa devre ve kesit hesapları
d) Kaçak akım röleleri ve kullanım amaçları
e) Topraklama tesis edilmesi ve ölçülmesi
f) Kablo tipleri ve kullanım alanları
g) Diversite, talep faktörü, talep gücü bilgisi ölçme ve değerlendirme
h) Konut ve sanayi tesislerinde kullanılan otomatik sigortaların açma karakteristiğine göre seçimi
3) Asenkron Motorlara Yol Verme ve Motor Kumanda Teknikleri 17 SORU
a) AC motorlarda devir sayısı değiştirme yöntemleri
b) Yıldız üçgen yol verme güç ve kumanda devresinin çizimi
c) Yıldız üçgen yol vermede şebeke akımı, motor akımı hesabı, termik röle, kontaktör ve ana TMŞ seçimi
d) Frekans inverteri bağlantıları
e) Frekans inventeri hız kontrol yöntemleri (V/F kontrol)
f) Soft starter ile yol verme
g) Gerilim koruma rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme
h) Faz sırası rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme
ı) Zaman rölesi ve tipleri bilgisi ölçme ve değerlendirme
4) Yüksek Gerilim Hatları 13 SORU
a) Yapıldığı malzemeye göre direk çeşitleri, görevleri ve özellikleri
b) Projede kullanım yerlerine göre direk çeşitleri
c) İzolatör özellikleri ve kullanım yerleri ölçme değerlendirme
d) OG gerilim ve akım trafosu kullanma nedeni ölçme değerlendirme
e) OG gerilim trafolarının ölçüm sınıflarına göre kullanımı
f) Bakım onarım çalışmalarında iş güvenliği bilgisi ölçme değerlendirme
g) Dağıtım trafoları güç hesabı, özellikleri, bakımı ve parçaları
İ) Teknisyen (Elektrik) Alan Soruları 65 SORU
1)AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları 18 SORU
a) Kurulu güç Hesapları
b) Akım trafosu özellikleri, kullanımı ve hesapları,
c) AG panosunda (bara,TMŞ. ölçüm cihazları vs) malzeme seçimi ve bağlantı şekilleri
d) Kompanzasyon yapılma nedeninin sorgulanması
e) Kompanzasyon hesapları
f) Kompanzasyon panosunda kondansatör, reaktör ve kontaktör seçimi,
g) Kompanzasyon panosunda seçilecek sigorta tipi ve değerinin tespiti
h) Reaktif güç kontrol rölesi ve kullanımı
ı) Elektrik sayacı çeşitleri ve bağlantıları
i)Elektrik sayaçları için sayaç çarpanı hesapları
j) Aktif güç, reaktif güç, görünür güç hesapları ve ilişkileri
2) İç Tesisat Yönetmeliği ve Dağıtım Panoları 17 SORU
a) Tek fazlı ve üç fazlı devrelerde gerilim düşümü hesabı
b) İç Tesisat Yönetmeliğine göre kolon hatları, priz linye ve sortileri
Aydınlatma linye ve sortileri ile bunların tesis edilmesi
c) Kablo ısınma, kısa devre ve kesit hesapları
d) Kaçak akım röleleri ve kullanım amaçları
e) Topraklama tesis edilmesi ve ölçülmesi
f) Kablo tipleri ve kullanım alanları
g) Diversite, talep faktörü, talep gücü bilgisi ölçme ve değerlendirme
h) Konut ve sanayi tesislerinde kullanılan otomatik sigortaların açma karakteristiğine göre seçimi
3) Asenkron Motorlara Yol Verme ve Motor Kumanda Teknikleri 17 SORU
a) AC motorlarda devir sayısı değiştirme yöntemleri
b) Yıldız üçgen yol verme güç ve kumanda devresinin çizimi
c) Yıldız üçgen yol vermede şebeke akımı, motor akımı hesabı, termik röle, kontaktör ve ana TMŞ seçimi
d) Frekans inverteri bağlantıları
e) Frekans inventeri hız kontrol yöntemleri (V/F kontrol)
f) Soft starter ile yol verme
g) Gerilim koruma rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme
h) Faz sırası rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme
ı) Zaman rölesi ve tipleri bilgisi ölçme ve değerlendirme
4) Yüksek Gerilim Hatları 13 SORU
a) Yapıldığı malzemeye göre direk çeşitleri, görevleri ve özellikleri
b) Projede kullanım yerlerine göre direk çeşitleri
c) İzolatör özellikleri ve kullanım yerleri ölçme değerlendirme
d) OG gerilim ve akım trafosu kullanma nedeni ölçme değerlendirme
e) OG gerilim trafolarının ölçüm sınıflarına göre kullanımı
f) Bakım onarım çalışmalarında iş güvenliği bilgisi ölçme değerlendirme
g) Dağıtım trafoları güç hesabı, özellikleri, bakımı ve parçaları
J) Tekniker (Radyoloji) Alan Soruları 65 SORU
a) Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri
b) Radyoloji Fiziği
c) Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji
d) Anatomiye Giriş
e) Fizyolojiye Giriş
f) Temel İngilizce
g) Bilgisayara Giriş
h) Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
ı) Radyolojik Anatomi
j) Radyoterapi
k) Temel İlkyardım
K) Tekniker (İnşaat) Alan Soruları 65 SORU
a) Yapı Teknolojisi
b) Mekanik ve Statik
c) Proje ve Etüt Uygulaması
d) Yapı Malzemeleri
e) Beton Teknolojisi
f ) Şantiye Organizasyonu
L) Tekniker (Ziraat) Alan Soruları 65 SORU
a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti
b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti
c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti
d) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri
e) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti
f) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti
g) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri
h) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.
M) Teknisyen (Ziraat) Alan Soruları 65 SORU
a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti
b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti
c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti
d) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri
e) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti
f) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti
g) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri
h) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet,
konularını kapsar.
2) Sözlü sınavda adaylar; a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi, d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı açısından değerlendirilir.
VI – DEĞERLENDİRME:
1) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gereklidir.
2) Yazılı Sınav MERKEZ tarafından optik okuyucu sistemi ile değerlendirilecektir. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Değerlendirmede sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecek, bu durum soru kitapçıklarının ön yüzünde belirtilecek ve sınavdan önce adaylara hatırlatılacaktır. Sınavda yer alacak soruların puanları eşit olacaktır. Puan hesaplamasında;


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber