Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ Alımı SINAVI DUYURUSU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memur işçi personel alımı iş başvurusu ve başvuru formu nereden nasıl yapılır işte tüm detaylar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ Alımı SINAVI DUYURUSU
04 Kasım 2020 Çarşamba 00:07

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığında istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi ĠĢlem Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim Personeli Ġstihdamına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca SözleĢmeli Personel pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıĢtırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla, aĢağıda pozisyonu/unvanı ve brüt ücreti belirtilen toplam OnbeĢ (15) adet SözleĢmeli BiliĢim personeli alınacaktır.

Kurum, tavan ücretin altında sözleĢme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. KPSS ve Yabancı Dil Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı KPSS Puanı: Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik uyarınca lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından kamu kurum ve kuruluĢlarınca belirlenen puan türünden alınan geçerli puanı, Yabancı Dil Puanı: Ġngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puanı ifade eder.
2
BaĢvuru yapacak adayların 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında aldıkları (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmiĢi ile baĢvuru süresinin son günü itibariyle son 5 (beĢ) yıl içerisinde yabancı dil sınavlarından almıĢ oldukları (Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi) puanın yüzde otuzunun toplamı esas alınacaktır. (KPSS puanı olmayan ve belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilir)
Genel ve özel Ģartları sağlayan adaylardan, sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan baĢlamak üzere sözleĢmeli biliĢim personeli pozisyonlarının, belirtilen her unvan için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayların eĢit puanlı olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) Sınava çağrılacak adayların listesi sınavın yeri ve tarihi www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel Ģartları taĢımak. b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. c) (b) bendinde belirtilenler dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece Bürüt SözleĢme Ücret Tavanının 2 katı ücret pozisyonları için baĢvurabilirler) ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliĢtirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;
- Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık,
- Ücret tavanı 3 (üç) ve 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beĢ) yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; biliĢim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleĢmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle iĢçi statüsünde biliĢim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
3
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
B- ÖZEL ŞARTLAR
Tüm Adaylar İçin Ortak Özel Şartlar a) “Deneyim sahibi olmak” veya “tecrübe sahibi olmak” ibaresi geçen yerlerde, bahsi geçen konuda kamu veya özel bir kuruluĢta maddede istenilen süreyle, eğer süre belirtilmemiĢse en az 1 (bir) yıl çalıĢtığını gösteren, çalıĢılan unvan ve çalıĢma konusunu içerir referans mektubu veya benzeri bir çalıĢma belgesinin ibrazı gereklidir. b) Teknik dokümantasyon okuma ve yazıĢma yapabilecek derecede Ġngilizce bilmek, c) Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyet sonrası süreler dikkate alınacaktır. ç) Ġstenilen sertifikalar sınavla alınmıĢ olmalıdır. d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiĢ veya askerlik çağına gelmiĢ ise askerlik hizmetini yapmıĢ veya ertelenmiĢ veya yedek sınıfına geçirilmiĢ olmak, e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. (BaĢvuru sırasında beyan esas alınacaktır.) f) Yapılacak inceleme ve soruĢturma sonunda BiliĢim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak.
1- YAZILIM GELİŞTİRME TAKIM LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)
1.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı projelerde en az 8 (Sekiz) yıl yazılım geliĢtirme tecrübesi bulunmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılında takım liderliği yapmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
1.2. Kullanıcı sayısı 5.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almıĢ olmak ve bunu belgelemek,
1.3. Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değiĢiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçlarının kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak ve bunu belgelemek,
1.4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliĢtirme ve alt yapının teknolojik geliĢmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4
1.5. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi sahibi olmak,
1.6. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1.7. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliĢtirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1.8. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
1.9. ORM konusunda bilgi sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1.10. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1.11. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1.12. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
1.13. GeliĢtirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
1.14. Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,
1.15. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1.16. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve Ġleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
1.17. Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliĢtirme konusunda bilgi sahibi olmak,
1.18. IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
1.19. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
1.20. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1.21. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluĢturabilmek,
1.22. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda SinglePage Application geliĢtirme ve yönetme konusunda bilgi sahibi olmak,
1.23. Tercihen mobile yazılım geliĢtirme konusunda bilgi sahibi olmak,
1.24. Tercihen coğrafi bilgi sistemi yazılımları geliĢtirme konusunda bilgi sahibi olmak
1.25. Tercihen PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olmak,
1.26. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1.27. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak.
5
2. VERİ TABANI YÖNETİM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)
2.1. En az 5.000 kullanıcısı bulunan, anlık en az 200 transaction’a sahip veritabanı yönetim sistemlerinde en az 8 (sekiz) yıl veritabanı yöneticiliği yapmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
2.2. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
2.3. Linux iĢletim sistemleri üzerinde PostgreSQL veritabanı kurmak ve yönetebilmek,
2.4. Transact-SQL (SQL Server) ve PL/pgSQL (PostgreSQL) dillerinden ikisinde de tecrübe sahip olmak. Procedure, Function, Trigger yazabilmek,
2.5. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,
2.6. Veri tabanı üzerinde çalıĢan SOL cümleciklerini analiz ederek, performans ve kaynak kullanımında optimizasyon yapabilecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2.7. Veri tabanı yedekleme ve yedekten geri dönme (restore) stratejileri oluĢturmak konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2.8. Rutin bakım prosedürleri ve planlanmıĢ görevlerin oluĢturulması ve sonucunun takip edilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2.9. Veri güvenliği bilgisine sahip olmak, veri güvenliği konularında politikalar oluĢturmak ve izlemek konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2.10. Replication, loadbalancing, failovercluster oluĢturulması, izlenmesi ve kontrol edilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2.11. ĠĢ zekâsı ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,
2.12. Veritabanı sürüm yükseltme veya güncellemelerinin uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2.13. Veritabanı modelleme ve ER diyagramı oluĢturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2.14. Veritabanı üzerinde yapılan iĢlemin belirlenen seviyede loglanması ve izlenmesini sağlayacak yapıları oluĢturma konularında bilgi sahibi olmak,
2.15. Coğrafi veri yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
3. SİSTEM VE NETWORK TAKIM LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)
3.1. Büyük ölçekli veri merkezlerinde sistem ve ağ mimarileri tasarımı, sistem ve ağ güvenliği konularında en az 8 (sekiz) yıllık tecrübe sahibi olmak,
3.2. Mesleki tecrübenin en az 3 (üç) yıllık bölümünde, Büyük ölçekli veri merkezlerinde sistem ve ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında görev aldığını belgelemek,
6
3.3. Mesleki tecrübenin en az 3 (üç) yıllık bölümünde, güvenlik duvarı (Firewall), Anti-virüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 (beĢyüz) farklı lokasyonda toplam en az 5000 (beĢbin) kullanıcıya hizmet veren bir Bilgi ĠĢlem Merkezinde Network Güvenliği veya Sistem Güvenliği konusunda yönetici (administrator) olarak çalıĢtığını belgelemek.
3.4. Güvenlik duvarları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sistemlerin yapılandırma ve yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübesi olduğunu belgelemek.
3.5. Saldırı tespit ve engelleme sistemleri (IDS & IPS) hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sistemlerin yapılandırma ve yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.
3.6. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
3.7. Veri iletiĢim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlanması, bağlantılarının yaptırılması, konfigürasyon yapılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,
3.8. LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
3.9. Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
3.10. ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,
3.11. Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
3.12. ISO 27001 sertifikasının baĢarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.
3.13. Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, CertificationAutorithy konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
3.14. Microsoft veya Linux iĢletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme, log tutma ve log inceleme ile sınıflandırma tecrübelerine sahip olmak,
3.15. IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, applicationpool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,
3.16. Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 veya üzeri sertifikasına sahip olmak,
3.17. CEH Sertifikasına sahip olmak,
3.18. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak,
3.19. Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,
3.20. Tercihen;
7
• Project Management Professional (PMP) Sertifikasına sahip olmak. • ITILv3 Sertifikasına sahip olmak,
4. KIDEMLİ CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)
4.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 1000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip CBS projelerinde en az 5 (beĢ) yıl süre ile yazılım geliĢtirme uzmanı olarak görev yapmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
4.2. Python dili ile uygulama geliĢtirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.3. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanlarından en az biri üzerinde coğrafi veri yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.4. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.5. Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taĢınması ve saklanması için tanımlanan veri formatları hakkında (SHP, GeoJSON,KML,SpatialLite) bilgi sahibi olmak,
4.6. Ticari veya açık kaynak kodlu cross platformlar üzerinde çalıĢabilen bir coğrafi sunucunun kurulum ve yönetimini yapmak ve bu coğrafi sunucu üzerinden coğrafi veri kaynağına bağlanarak istenilen iletiĢim standartlarında yüksek performansda veri sunmak konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.7. WMS, WFS, WMTS vb. gibi OGC tarafından yayınlanmıĢ veri transferi standartları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.8. Mikro Servis Mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
4.9. GML, CityGML gibi OGC tarafından yayınlanmıĢ veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,
4.10. Ġstemci taraflı web tabanlı coğrafi veri sunum kütüphanelerden (OpenLayers ve Leaflet) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.11. Vektör veri üzerinde yapılan temel coğrafi analizler konusunda tecrübe sahibi olmak,
4.12. Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,
4.13. Tematik harita ve/veya yoğunluk haritaları hazırlayabilecek bilgi sahibi olmak,
4.14. SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servisleri ile coğrafi veri transferi ve vektör tabanlı coğrafi analizleri yapabilecek tecrübe sahibi olmak,
4.15. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi sahibi olmak,
8
4.16. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.17. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) ve veritabanı düzeyinde sunulan coğrafi fonksiyonların kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,
4.18. Yazılım geliĢtirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
4.19. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.20. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,
4.21. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluĢturabilmek,
4.22. MVC, MVVM Pattern'leri hakkında bilgi sahibi olmak,
4.23. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.24. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak.
4.25. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive modüler yapıda SinglePage Application geliĢtirme bilgisi olmak,
5. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)
5.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 3000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 5 (BeĢ) yıl yazılım geliĢtirme uzmanı olarak görev yapmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
5.2. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.3. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.4. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliĢtirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.5. Mikro Servis Mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.6. ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
5.7. GeliĢtirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
5.8. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.9. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.10. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Storedprocedure, function ve trigger yazabilmek,
9
5.11. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi sahibi olmak,
5.12. Yazılım geliĢtirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
5.13. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.14. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluĢturabilmek,
5.15. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.16. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak.
5.17. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responve modüler yapıda SinglePage Application geliĢtirme bilgisi olmak,
6. LİNUX SUNUCU UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)
6.1. Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos iĢletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi konusunda en az 5 (beĢ) yıllık tecrübe sahibi olmak,
6.2. Shell Scripting kodlama konularında bilgi sahibi olmak,
6.3. DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, Apache, Nginx ve repo konularında bilgi sahibi olmak,
6.4. SAN konfigürasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,
6.5. Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaĢtırma konularında bilgi sahibi olmak,
6.6. LVM oluĢturmak, yapılandırma ve değiĢikliklerini yapabilmek, disk geniĢletme ve daraltma iĢlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak,
6.7. Vmware ve RHEV sanallaĢtırma platformu yönetimi konularına tecrübe sahibi olmak,
6.8. Yüksek eriĢilebilirlik, ĠĢ Sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
6.9. CCNA Routing and Switching, CCNA Data Center, CCNA Wireless ve CCNA Security sertifikalarından en az birisine sahip olmak,
6.10. Tercihen ITIL Service Operation hakkında bilgi sahibi olmak,
6.11. Red Hat CertifiedSystem Administrator (RHCSA), Red Hat CertifiedEngineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat CertifiedVirtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
6.12. Tercihen sanallaĢtırma teknolojileri konusunda üreticiden 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmıĢ sertifikaya sahip olmak.
10
7. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)
7.1. Büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az beĢ (5) yıl çalıĢmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
7.2. Yerel alan ağ (LAN), geniĢ alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.lX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.3. LAN, WAN & Wireless, Routing, Switching, DHCP konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
7.4. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
7.5. Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.6. Loadbalancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.7. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.8. Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
7.9. DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
7.10. Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 3 (üç) yıl çalıĢmıĢ olmak,
7.11. CEH (CertifiedEthical Hacker) sertifikasına sahip olmak.
7.12. Penetrasyon / sızma testi, zafiyet tarama sistemleri ve Ģifreleme konuları hakkında bilgi sahibi olmak,
7.13. Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)
8.1. Orta ve büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az beĢ (5) yıl çalıĢmıĢ̧ olmak ve bunu belgelemek,
8.2. MS Windows Server 2012, Linux iĢletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek
8.3. Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda tecrübeye sahip olmak
8.4. Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda tecrübeye sahip olmak, Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahip olmak,
8.5. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaĢtırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,
8.6. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
11
8.7. Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 iĢletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
8.8. IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, applicationpool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek
8.9. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,
8.10. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8.11. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 veya üzeri sertifikasına sahip olmak
8.12. Tercihen aĢağıdaki sertifikalara sahip olmak;
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise DevicesandApps • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint
9. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI(6 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
9.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 1000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 3 (Üç) yıl yazılım geliĢtirme uzmanı olarak görev yapmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
9.2. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9.3. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliĢtirme konularında tecrübe sahibi olmak,
9.4. ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
9.5. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) hakkında tecrübe sahibi olmak ve procedure, function ve trigger yazabilmek,
9.6. GeliĢtirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
9.7. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi sahibi olmak,
9.8. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında tecrübe sahibi olmak,
12
9.9. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9.10. Yazılım geliĢtirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
9.11. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9.12. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9.13. UML hakkında bilgi sahibi olmak ve diyagram oluĢturabilmek,
9.14. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9.15. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak.
9.16. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda SinglePage Application geliĢtirme bilgisi bulunmak,
10. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
10.1. En az 3 yıl mobil uygulama geliĢtirme projelerinde çalıĢmıĢ olmak ve bunu belgelemek,
10.2. IOS, Android platformlarından, bu platformlara özel dilleri (Objective-C, Swift, Java) kullanarak native mobile uygulama geliĢtirme tecrübesi olmak,
10.3. HTML, CSS, JavaScript konularında tecrübe sahibi olmak,
10.4. Web servis ve REST API'ler hakkında bilgi sahibi olmak ve veri alıĢveriĢi için bu teknolojileri kullanma tecrübesi olmak,
10.5. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,
10.6. Yazılım geliĢtirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
10.7. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10.8. Kullanıcı Deneyimi ve Mobile Design Patterns, Responsive Design Pattern hakkında bilgi sahibi olmak,
10.9. UML hakkında bilgi sahibi olmak ve diyagram oluĢturabilmek,
10.10. Tercihen Visual Studio üzerinde Xamarin kullanarak cross platform (IOS, Android, Windows) uygulama geliĢtirebilme bilgi ve tecrübesi olmak,
10.11. Tercihen ApacheCordova ile cross platform (IOS, Android, Windows) uygulama geliĢtirme konusunda bilgi ve tecrübesi olmak,
10.12. Tercihen harita tabanlı mobile uygulama geliĢtirme bilgi ve tecrübesi olmak,
10.13. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda SinglePage Application geliĢtirme tecrübesi bulunmak.
13
SINAVIN BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
1) BaĢvurular 02/11/2020 - 09/11/2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.
2) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için baĢvuru yapabilecektir.
B- İSTENİLEN BELGELER
1) Fotoğraflı öz geçmiĢ.
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği.
3) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği.
4) Genel Ģartlar baĢlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge.
a) Özel sektörde çalıĢılan süreler için SGK hizmeti dökümü.
b) Kamu kurumlarında çalıĢılan süreler için çalıĢtıkları kurumdan alınacak belge.
5) Genel Ģartlar baĢlığında belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
6) Özel Ģartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
7) KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı.
8) Ġngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge.
9) Nüfus cüzdan fotokopisi.
10) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
11) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına iliĢkin yazılı beyan.
C- SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
SINAVIN ŞEKLİ VE KONUSU Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleĢtirilecektir. Sınavda, adayın baĢvurduğu unvan/pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel Ģartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranıĢlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.
14
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiĢ) puan ve üzeri alan adaylar baĢarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan baĢlamak kaydıyla baĢarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eĢitliği halinde sırasıyla iĢ tecrübesi, programlama dili, yüksek lisans ve dil puanı dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınavı kazanan adayların gerekli Ģartları taĢımadığının sonradan anlaĢılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve baĢlamaması halinde atama yapılmak üzere; her pozisyon için asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
Sınav sonuçları (www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. DİĞER HUSUSLAR: Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen baĢvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. ĠĢ bu ilanda yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi ĠĢlem Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim Personeli Ġstihdamına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Web Adresi : www.tkgm.gov.tr e-posta : [email protected]


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber