Sayıştay Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sayıştay Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak, Sayıştay Başkanlığı sözlü sınav ile oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen pozisyonlar için toplam 10 adet “Sözleşmeli Büro Personeli” alımı yapılacaktır.. Detaylar haberde...

Sayıştay Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
18 Aralık 2019 Çarşamba 20:25

Sayıştay Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sayıştay Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak, Sayıştay Başkanlığı sözlü sınav ile oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen pozisyonlar için toplam 10 adet “Sözleşmeli Büro Personeli” alımı yapılacaktır.. Detaylar haberde...

DUYURU T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen pozisyonlar için toplam 10 adet “Sözleşmeli Büro Personeli” alımı yapılacaktır.

İlgili ilan metni ve formları ekte olup, son başvuru 03 Ocak 2020 tarihinde mesai bitimidir.
Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
İlgililere önemle duyurulur.
EKLER:
1- İlan Metni (3 sayfa)
2- Başvuru Formu (1 sayfa)
Seyit Ahmet BAŞ
Başkan
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIMI
T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı
durumuna göre aşağıdaki Tablo 1’de dağılımı gösterilen pozisyonlar için toplam 10 adet
“Sözleşmeli Büro Personeli” alımı yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Başvurduğu pozisyonun için Tablo 1’deki öğrenim şartlarını taşımak,
c) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
d) 2018 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için
KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta
iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel
pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi
itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER
a) Başvuru Formu (Fotoğraflı),
b) KPSS Sonuç Belgesi,
c) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın
düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve
daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da
Kurum tarafından onaylı örneği).
d) Fotoğraflı özgeçmiş.
Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son
müracaat tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son
müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
Adaylar, öğrenim düzeyi ve KPSS puan türüne göre sadece bir pozisyon için
başvuruda bulunabilecektir.
İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe
ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 19 Aralık 2019 tarihinden 3 Ocak 2020 tarihi mesai
saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45
Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak
şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten
sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve usulüne uygun başvuruda bulunmayanların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
IV. BAŞVURALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARIN
DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve usulüne uygun
olarak başvuru yapan adaylardan, öğrenim düzeyi ve KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en
yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre ilan edilen
sözleşmeli büro personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday Başkanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilân
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını
elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve TARİHİ
Sözleşmeli Büro Personel Alımı Sınavı, “sözlü” olarak yapılacaktır.
Sözlü sınav; Genel Yetenek, Genel Kültür, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi konularından oluşur.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel kültürü ve genel yeteneği,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
hususlarında olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve
onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45
Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.
Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi www.sayistay.gov.tr kurumsal
internet sitesinde ilan edilecektir. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce
yapılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak şarttır.
Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında öğrenim düzeyi ve KPSS
puana türüne göre ilan edilen pozisyonlar için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan
başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.
Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet
tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
Sözlü sınav sonucunda öğrenim düzeyi ve KPSS puana türüne göre ilan edilen
pozisyonlar için ayrı ayrı başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan
adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi
tutulmayacaktır.
Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. DİĞER HUSUSLAR
Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay
Başkanlığı’na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak
duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

Başkanlığımızda göreve başlayacak sözleşmeli büro personeline 01/07/2019-31/12/2019
tarihleri arasında geçerli olan ve Tablo 2’de öğrenim düzeyine göre gösterilen aylık brüt
sözleşme ücretleri ile en az aylık brüt 920,75 TL ek ödemede bulunulacaktır. (Aylık brüt ücret
tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga
vergisi kesilmektedir.)

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber