Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Personel Alımı

Sakarya Üniversitesi Personel Alımı, Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere engelli, eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan sürekli işçi alımı yapılacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu İşkur üzerinden alınacaktır, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan temizlik görevlisi alımı, Engelli temizlik görevlisi alımı, Detaylar haberimizde...

Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Personel Alımı
20 Ocak 2020 Pazartesi 00:25

Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Personel Alımı 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü 9 daimi işçi Alımı Yapacak

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere engelli, eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan sürekli işçi alımı yapılacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 20.01.2020 tarihinde yayımlanacaktır.
İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 20.01.2020 - 24.01.2020 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında ve kamusaati.com web sayfamızda yayımlanacaktır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ – BAŞVURU ŞARTLARI
ARANILAN GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
6. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
7.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.
9. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
10. Engelli başvurusu için; Engelli sağlık kurulu raporunda en az %40 engelli olduğunu belgelemek.
(Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.)
2
11. Eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan başvurusu için;
Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı
veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler,
denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik
Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu
kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak
şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı
ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder.
ARANAN NİTELİKLER
Çalışma saatleri içinde amirlerinin belirlediği program dahilinde büro, sınıf, salon, koridorlar, duvarlar,
tavanlar, kapılar, halılar, yolluklar ve tüm zeminler ile bir arada bulunan bilumum mefruşat,
sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, kütüphaneler, dolaplar, etajerler, tuvalet, lavabo ile binaların
mıntıka çevre temizliği yapılacaktır. Bu konularda deneyimli personel tercih edilecektir.
ÇALIŞMA YERİ
1-Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimler
KURA İŞLEMLERİ
1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin
tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı
sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4
(Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle
gerçekleştirilecektir. Kura İşlemleri noter huzurunda 30.01.2020 tarihinde saat 10.00 da Sakarya
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)’nde yapılacaktır.
2- Kura sonucu belirlenen adaylar, Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında
(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde kurayı takip eden üç iş günü içerisinde
yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1-Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai
listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer
bilgilendirme işlemleri Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro
ilanları bölümünde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim
tarihi Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları
bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
3
3- Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve
belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ
1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa edecekleri görevlerle
ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından yapılacaktır.
2- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Sakarya Üniversitesi
resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca
yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde sınav kuruluna yazılı olarak
itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz
edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu,
adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Sürekli İşçi
Şube Müdürlüğü tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen
başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven
yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde
istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk
Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber