Şahinbey Belediye müfettiş yardımcısı alacak - İş ilanları ve iş başvurusu 2021

Şahinbey Belediyesi personel alımı 2021 Şahinbey Belediyesi memur alımı, işçi alımı zabıta alımı ve bir çok personel alımları yapamaya devam ediyor Şahinbey Belediyesi iş ilanları ve iş başvurusu 2021

Şahinbey Belediye müfettiş yardımcısı alacak - İş ilanları ve iş başvurusu 2021
Kamusaati
Kamusaati
28 Şubat 2021 Pazar 13:12

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığı MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI


Şahinbey  Belediyesi  Teftiş  Kurulu  Müdürlüğüne,  Giriş  Sınavı  ile,  açık  bulunan  GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1- SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Sınav  yazılı   (çoktan   seçmeli   test   usulü)   ve  sözlü  olmak  üzere  iki   aşamalı   olarak yapılacaktır.   Yazılı   sınav   10/04/2021   tarihinde   Cumartesi   günü   saat:   10:00’da   Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılacaktır.

2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak,
b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c)  1/01/2021  tarihi  itibariyle  35  yaşını  doldurmamış  olmak,  (01/01/1986  tarihi  ve  daha sonra doğanlar)
ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  görevini  yapmış  veya  erteletmiş  ya  da  askerlikle  ilişiği bulunmamak,
e) ÖSYM tarafından; 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucunda P- 48 puan türünden 80 ve daha yukarı puan almış olmak,
f) Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak,
g) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.

3 - SINAV BAŞVURUSU
Başvurular 01  Mart-19  Mart  2021  tarihleri  arasında,  mesai  saatleri  içerisinde,  Şahinbey Belediyesi  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğüne  şahsen  yapılacak,  şehir  dışından  yapılan başvurularda  ise  Posta  ile  müracaatlar  kabul  edilecektir.  (Postadan  kaynaklanan  gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
a)   Başvuru   Formu   (Yukarıda   belirtilen   adresten   veya   www.sahinbey.bel.tr   internet adresinden temin edinilebilir.)
b) Yüksek öğrenim diplomasının veya bitirme belgesinin aslı, kurumca onaylanmış örneği ya da noterden tasdikli örneği, (e-Devlet  üzerinden alınmış ‘Yükseköğretim Mezun Belgesi’ de geçerli kabul edilecektir.)
c) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı, ç) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
d) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Yazılı sınava belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 60 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 60 kişiden fazla olması  halinde,  puanı  en  yüksek  olan  adaydan  başlamak  üzere  ilk  60  aday  giriş  sınavına alınacaktır. (60. sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu  aday  veya  adaylar  da  yazılı  sınava  alınacaktır.)  Yazılı  sınava  katılabilme  şartlarını  taşıyan adaylar   22.03.2021   tarihinde   yukarıda   belirtilen   www.sahinbey.bel.tr   internet   adresinde duyurulacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerini bu adres üzerinden erişebilecektir.

6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ
Sınava  katılma  başvurusu  kabul  edilen  adaylara,  sınava  girişte  kullanılmak  üzere  sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların fotoğraflı  sınav  giriş  belgelerini  sınav  günü  sınav  salonundan  alacaklardır.  Giriş  sınavına  bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

7-SINAV KONULARI
1- Hukuk Grubu (%20)
Anayasa Hukuku Genel Esasları, İdare Hukuku Genel Esasları ağırlıklı, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku Genel Esasları ve Memur Suçları, Medeni  Hukuk Genel  Esasları  ve ayni  haklar,  Borçlar Hukuku  Genel  Esasları,  Ticaret  Hukuku Genel  Esasları,  Ceza  Muhakemesi  Hukuku  Genel  Esasları,  Kamu  Mali  Yönetimi  Mevzuatı, 10.12.2003  tarihli  ve  5018  sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu  ile  bağlı  mevzuatı, İhale Mevzuatı Genel Esasları, İmar Mevzuatı  Genel Esasları, İş Hukuku, 31.05.2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı.
2- İktisat Grubu (%20)
İktisat  Teorisi,  Makro  ve  Mikro  İktisat,  Ekonomi  Politikası,  Para  Teorisi  ve  Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.
3- Maliye Grubu (%20)
Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi Genel Esasları.
4- Muhasebe Grubu (%20)
Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi. 5- Belediye Mevzuatı Grubu (%20)
03.07.2005  tarihli  ve  5393  sayılı  Belediye  Kanunu,  10.07.2004  tarihli  ve  5216  sayılı Büyükşehir  Belediyesi  Kanunu,  29.05.1981  tarihli  ve  2464  sayılı  Belediye  Gelirleri  Kanunu, 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve ilgili mevzuat.

8 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yazılı  sınavda  her  sınav  grubunun  tam  puanı  100’dür.  Sınavın  kazanılması  için  sınav yapılan  her  gruptan,  en  az  70  puan  alınması  ve  grupların  not  ortalamasının  75  puandan  az olmaması  şarttır.  Ortalamada  75  ve  yukarı  puan  alan  adaylar  en  yüksek  puan  alan  adaydan başlamak  üzere  sıralamaya  tabi  tutulur.  İlan  edilen  boş  pozisyonun  dört  katı  aday  yazılı  sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin  sözlü  sınava  çağrılır.  Yazılı  sınavı  kazanan  adayları,  başarı  sırasını  ve  sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediyenin yukarıda belirtilen adresinde bulunan ilan panosu ile internet sitesinde ilan olunur.

9- SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI
Yazılı  sınavı  kazanan  adaylara;  duyurulan  gün,  saat  ve  yerde  sözlü  sınav  yapılır.  Sözlü sınavda  adayların  yazılı  sınav  konuları  ve  genel  kültür  konularındaki  bilgilerinin  yoklanması yanında temsil,  zekâ, kavrama,  muhakeme ve konuşma  yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri  de  göz  önünde  bulundurulur.  Her  aday  için,  giriş  sınavı  kurulu  başkan  ve  üyeleri tarafından, 100 tam puan üzerinden not verilir. Sınav kurulunca verilen notların ortalaması sözlü sınav notudur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 75 puan almak gerekir.

10- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Yazılı  ve  sözlü  sınav  sonuçlarına  itiraz,  sınav  sonuçlarının  açıklanmasından  itibaren başlamak üzere beş iş günü içinde bir dilekçeyle şahsen Sınav Kuruluna yapılabilir.

11- GİRİŞ SINAVI NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Giriş sınavı  notunun eşitliği halinde,  yazılı  sınav notu yüksek olan  aday başarı  sıralamasında öncelik kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav sonuçları başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asıl   ve   yedek   olacak   şekilde   Şahinbey   Belediyesi   web   sayfasında   (www.sahinbey.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak bildirim de yapılacaktır.

12- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA
Sınavda  başarı  gösterenler  başarı  sırasıyla  boş  olan  Müfettiş  Yardımcısı  kadrolarına atanırlar.
Sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün  içerisinde  atanmak  üzere  müracaat  etmezlerse  haklarını  kaybederler  ve  yerlerine  yedek adayların ataması yapılır.
İlan Olunur.    

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

  


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.