Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 Devlet Memuru Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı, İş başvurusu, sahil güvenlik alımı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin Sahil Güvenlik Komutanlığına Bilgisayar mühendisi, Makine mühendisi, Uluslararası İlişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı, Tercüman, Mali İşler Uzmanı, Protokol Uzmanı, İstatikçi olarak topşamda 14 Devlet Memuru Alımı Yapacak, Detaylar haberde..

Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 Devlet Memuru Alımı Yapacak
18 Kasım 2019 Pazartesi 00:49

Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 Devlet Memuru Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı, İş başvurusu, sahil güvenlik alımı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin Sahil Güvenlik Komutanlığına Bilgisayar mühendisi, Makine mühendisi, Uluslararası İlişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı, Tercüman, Mali İşler Uzmanı, Protokol Uzmanı, İstatikçi olarak topşamda 14 Devlet Memuru Alımı Yapacak, Detaylar haberde..

T.C. İçişleri BAKANLIĞI SAHiL GÜVENLiK KOMUTANLIĞI ANKARA

2019 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI Bilgilendirme KILAVUZU BASVURU Tarihleri : (25 Kasım-05 Aralık 2019 )


Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için basvuru yapacak/yapan adayları
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıstır.
Devlet memuru olmak onurlu bir yasam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz
için sizi kutluyor ve basarılar diliyoruz.


ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DĐKKATĐNE!
1. BASVURU, SINAV VE SINAV SONRASI ĐSLEMLERE AĐT BÜTÜN KURALLAR BU
KILAVUZDA AÇIKLANMISTIR.
2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARĐHĐNDEN SONRA
SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLĐ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDĐRDE
DEĞĐSTĐRĐLEBĐLĐR. BU DURUMDA ĐZLENECEK YOL SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI
TARAFINDAN BELĐRLENĐR VE KAMUOYUNA ĐNTERNET ARACILIĞI ĐLE DUYURULUR.
KANUN VE YÖNETMELĐKLERLE UYUSMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE
YÖNETMELĐK GEÇERLĐ OLACAKTIR.
3. ALIM SÜRECĐNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BĐLGĐLENDĐRME ĐNTERNET ÜZERĐNDE
www.sg.gov.tr ADRESĐNDEN YAPILACAKTIR.
SAHiL GÜVENLiK KOMUTANLIĞI 2019 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BĐLGĐLENDĐRME KILAVUZU

SAHiL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞINDA iSTiHDAM EDiLMEK ÜZERE DEVLET MEMURU ALINACAKTIR.
1. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında Đlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar Đçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak asağıda durumları
açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.
2. ALIM YAPILACAK UNVANLAR:

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

NOT-1: Bahse konu unvan için temin edilecek personel, vardiyalı olarak (24 saat kesintisiz görev ve en az 2
gün istirahat) görev yapacaktır.
NOT-2: Basvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte
bulunulmayacaktır.
3. BASVURACAK ADAYLARDA ARANAN SARTLAR VE NiTELiKLER:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel sartlara sahip olmak.
b. ilan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim sartını tasımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak KPSS'ye girmis olmak.
c. Alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almıs
olmak.

SAHiL GÜVENLiK KOMUTANLIĞI 2019 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BiLGiLENDiRME KILAVUZU
ç. Yapılacak basvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım
yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri
kullanılmaktadır.).
d. Basvuru bitis tarihi itibarıyla düzeltilmemis nüfus kaydına göre 18 yasını tamamlamıs
(05 Aralık 2001 ve daha önce doğanlar basvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yasından gün
almamıs olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar basvurabilir.).
e. Herhangi bir kamu kurum ve kurulusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde
çalısmamıs olmak ve sözlesmeli subay, sözlesmeli astsubay, uzman erbas veya sözlesmeli er olarak
sözlesmesi feshedilmis veya halen çalısıyor olmamak.
f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemis bulunmak,
askerlik çağına gelmis ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıs yahut ertelenmis veya yedek sınıfa geçirilmis
olmak.
g. Đlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu
almak.
h. Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması olumlu olmak.
NOT-3: Basvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan adaylar sorumludur. Basvuru sartlarını tasımadıkları anlasılan veya evraklarının
eksik/yanlıs olduğu tespit edilen adayların basvuruları (ataması yapılmıs olsa dâhi) hangi asamada
olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.
4. BASVURU ESASLARI:
a. Basvurular, 25 Kasım-05 Aralık 2019 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-
komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.
internet ortamı dısında posta yoluyla veya sahsen yapılan basvurular dikkate alınmayacaktır. Basvuru
sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.
b. Basvurular; 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14:00’de baslayıp,
05 Aralık 2019 Persembe günü saat 11:00’de sona erecektir.
c. Adaylardan, 2’nci maddedeki tabloda yer alan bazı unvanlar için ilave belge yüklenmesi talep
edilebilir. Adaylar bu belgelerini de sisteme okunaklı bir sekilde taratarak/fotoğrafını çekerek
yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırısık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge
değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
ç. Diplomalarında basvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri
yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt
dısında öğrenim görmüs adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini de sisteme
yükleyecektir.
d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına basvuran ancak çesitli nedenlerle basvurusu kabul
edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki basvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan
adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden basvuruda bulunmaları gerekmektedir.
SAHiL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI 2019 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BiLGiLENDiRME KILAVUZU

e. Sehit, mâlul ve muharip gazi es ve çocuklarının anne, baba veya esinin sehit gazi olduğunu gösterir
belge ile basvurularında almıs oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı
almıs olmak sartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmıs puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme
yüklenecektir).
f. Yalnızca yabancı dil puanı istenen unvanlar için değerlendirmeye alınacak Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin geçerlilik süreleri, basvuru tarihi itibarıyla YDS, KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC,
IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.
g. Basvuruları uygun görülen adaylar arasından, kılavuzda belirlenmis merkezi sınav notuna göre en
yüksek puan alandan baslamak üzere alım yapılacak kontenjan miktarının 10 katı kadarı aday mülâkat
sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Mülâkat sınavına çağırılacak aday listeleri www.sg.gov.tr internet
adresinde adaylara ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile
tebligat yapılmayacaktır.
ğ. Sınavlarda basarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik
Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam tesekküllü hastanelere
sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön
raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde, sevk edildiği hastanenin bulunduğu yerin Đl/Đlçe Sağlık
Müdürlüklerine itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık
kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek
raporlar dikkate alınmayacaktır.) Đlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru
Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı islemleri baslatılacaktır. Güvenlik
tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.
5. MÜLÂKAT SINAVI TARiHLERi, SINAV YERi VE MÜLÂKAT SINAVI SONUÇLARI:
Mülâkat sınavı tarihleri, sınav saatleri ve yeri bilgileri; 13 Aralık 2019 tarihinden sonra mülâkat
sınavına gireceklerin ilanı ile birlikte www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara tebliğ
niteliğinde olacaktır. Mülâkat sınavı sonuçları adaylara bilahare açıklanacaktır.
NOT-4: Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılacak duyurular adaylara tebliğ
niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve adayların bu
duyuruları takip etme sorumluluğu tamamen kendisine ait olacaktır.
6. BASVURU VE SINAVLARLA iLGiLi TAKViM VE BiLGiLER:
Basvuru Baslangıcı : 25 Kasım 2019 Saat 14:00
Basvuru Bitisi : 05 Aralık 2019 Saat 11:00
Mülâkat Sınavına Gireceklerin ilanı : 13 Aralık 2019’dan sonra
TÜM ADAYLARIN BU ĐLANI EKSĐKSĐZ VE GÜNCEL OLARAK GÖREBiLMELERi iÇiN SAHiL GÜVENLiK
KOMUTANLIĞININ www.sg.gov.tr iNTERNET ADRESiNi ZiYARET ETMELERi GEREKMEKTEDĐR.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber