Milli Savunma Üniversitesi 64 Akademik Personel alıyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere ilanda belirtilen kadrolarda profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi 64 Akademik Personel alıyor
20 Aralık 2020 Pazar 00:45

Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğüne, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünden


AKADEMİK KADRO İLANI


Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğüne, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden MSÜ Rektörlüğü sorumlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir.

İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacaktır.

Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

1. Başvuru Şartları
a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,
b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,
c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,
ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.),
d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olmak,
e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,
f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,
g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak, 
ğ. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

2. Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı
a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),
ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),
d. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
e. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),
f. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
g. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
ğ. Üç adet ıslak imzalı “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu” (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır) ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDF formatında yer aldığı bir adet yoğun disk (Fiziksel dosya içerisinde yer alacaktır),
h. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),
ı. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
i. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi”,
j. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,
k. Profesör ve doçent kadrolarına başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı),
l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar
Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet CD/DVD’ye veya USB belleğe yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara konulmayacak sadece fiziksel dosyada yer alacaktır.

3. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların
Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı
a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
b. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),
ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır), 
d. ALES belgesi,
e. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
f. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),
g. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
ğ. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
h. Üç adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır) ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDF formatında yer aldığı bir adet yoğun disk (CD),
ı. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri,
i. Başvuru dosyasında yer alan bilimsel yayınların dijital kopyalarının bulunduğu yoğun disk,
j. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
k. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar
Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır.
Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya kapağında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. 
 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN FAALİYET TAKVİMİ
1 Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri 09 - 12 Şubat 2021
2 Giriş sınavı tarihleri 15 - 26 Şubat 2021
3 Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri 01 - 05 Mart 2021


AKADEMİK KADRO İLAN ÇİZELGESİ

S. NO AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI PERSONEL SAYISI ARANAN ŞARTLAR
1 Kara Harp Okulu Ankara Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası İlişkiler ABD PROFESÖR 1 Uluslararası İlişkiler bölümünde Profesör olarak çalışmış ve Ortadoğu, Türk Dünyası, Kıbrıs konularında bilimsel yayın yapmış olmak.
2 Kara Harp Okulu Ankara Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Strateji ve Güvenlik Araş. ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Uluslararası İlişkiler alanında doktora ve Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Finans konularında bilimsel yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
3 Kara Harp Okulu Ankara Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Bölgesel Çalışmalar ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Uluslararası İlişkiler alanında doktora ve İran dış politikası/ devlet yapısı konularında bilimsel yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
4 Kara Harp Okulu Ankara Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Bölgesel Çalışmalar ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Uluslararası İlişkiler alanında doktora ve Suriye üzerine bilimsel yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
5 Kara Harp Okulu Ankara Tarih Bölümü DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Yeniçağ Tarihi alanında doktora ve Osmanlı Döneminde Ermeniler üzerine araştırma yapmış olmak.
6 Kara Harp Okulu Ankara Tarih Bölümü DOÇENT 1 Yakınçağ Tarihi alanında doktora ve doçentlik unvanı almış olmak. Yakınçağ Osmanlı askerî tarihi alanında bilimsel yayın ve araştırma projesi yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
7 Kara Harp Okulu Ankara Tarih Bölümü ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Tarih Bölümü mezunu olmak. Tarih alanında yüksek lisans yapmış ve aynı alanda Yakınçağ'da Rusya Türkleri konulu doktora yapıyor olmak.
8 Kara Harp Okulu Ankara Tarih Bölümü DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Eskiçağ Tarihi alanında doktora ve Eskiçağ'da Ermeniler üzerine araştırma yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
9 Kara Harp Okulu Ankara Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak. Eski Türk Dili veya Eski Türk Edebiyatı Bilim dalında en az yüksek lisans yapmış olmak. Diksiyon, güzel konuşma, etkili konuşma, hitabet alanlarında sertifika/katılım belgesi ile Yabancılara Türkçe öğretimi belgesi olmak.
10 Kara Harp Okulu Ankara Yabancı Diller Bölümü/ Bölgesel Diller ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Arap Dili ve Edebiyatı alanında en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya çağdaş Arapça öğretimi konusunda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
11 Kara Harp Okulu Ankara Yabancı Diller Bölümü/ Bölgesel Diller ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora ve tarihi metinleri üzerine yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
12 Kara Harp Okulu Ankara Savunma Araş. Bölümü/ Lojistik Yönetimi ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Lojistik Yönetimi alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
13 Kara Harp Okulu Ankara Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü/ Elektronik ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış ve doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
14 Kara Harp Okulu Ankara Eğitim Bilimleri Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az 2 yıl bu alanda iş tecrübesine sahip olmak.
15 Kara Harp Okulu Ankara Savunma Araştırmaları Bölümü/ Lojistik Yönetimi ABD DOÇENT 1 İşletme veya Endüstri Mühendisliği alanında tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konulu doktora tezi yapmış ve aynı alanlarda doçent unvanı almış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
16 Kara Harp Okulu Ankara Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Felsefe alanında Mantık konulu yüksek lisans yapmış olmak.
17 Kara Harp Okulu Ankara Askeri Bilimler Bölümü/ Topoğrafya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Coğrafya veya Coğrafya Öğretmenliği mezunu ve aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak, lisans öğrenimi sırasında Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda ders almış olmak.
18 Kara Harp Okulu Ankara Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü PROFESÖR 1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
19 Deniz Harp Okulu İstanbul Denizcilik ve Askerî Bilimler Bölümü / Oşinografi ve Deniz Meteorolojisi ABD PROFESÖR 1 Genel Jeoloji alanında doktora yapmış ve Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Neotektonik, depremsellik ve aktif tektonik konularında bilimsel yayın yapmış olmak.
20 Deniz Harp Okulu İstanbul Elektrik- Elektronik Müh. Bölümü / Elektronik ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Elektronik Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış ve Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak. Bulanık Mantık ve Yapay Zekâ konularında bilimsel yayınları olmak.
21 Deniz Harp Okulu İstanbul Temel Bilimler Bölümü / Fizik ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Fizik Bölümü mezunu ve Fizik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
22 Deniz Harp Okulu İstanbul Temel Bilimler Bölümü/ Matematik ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Matematik Bölümü mezunu ve aynı alanda yüksek lisans, doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
23 Deniz Harp Okulu İstanbul Temel Bilimler Bölümü/ Kimya ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Organik Kimya alanında doktora ve Parmak İzi Analizi ve Floresans Bileşikler üzerine bilimsel yayın yapmış olmak.
24 Deniz Harp Okulu İstanbul Bilgisayar Müh. Bölümü/ Bilgisayar Bilimleri ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Bilgisayar Mühendisliği mezunu ve Bilgisayar alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak. Yapay Zekâ konusunda bilimsel yayın yapmış olmak.
25 Deniz Harp Okulu İstanbul Endüstri Müh. Bölümü/ Endüstri ABD DOÇENT 1 Endüstri Mühendisliği mezunu ve aynı alanda doktora ve doçentlik unvanı almış olmak. Ulaşım, askerî harekât analizi, optimizasyon konularında bilimsel yayın yapmış olmak.
26 Deniz Harp Okulu İstanbul Yabancı Diller Bölümü/ Batı Dilleri ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.
27 Deniz Harp Okulu İstanbul Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/ Türk Dili ve Edebiyatı ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Eski Türk Dili veya Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalında en az yüksek lisans yapmış olmak. Diksiyon, güzel konuşma, etkili konuşma, hitabet alanlarında sertifika/katılım belgesi ve Yabancılara Türkçe Öğretimi belgesi sahibi olmak.
28 Deniz Harp Okulu İstanbul Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Tarih veya Tarih Öğretmenliği mezunu ve Cumhuriyet Tarihi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Ermeni Meselesi üzerine bilimsel yayın yapmış olmak.
29 Deniz Harp Okulu İstanbul Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/ Deniz Hukuku ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Deniz Hukuku veya Silahlı Çatışma Hukuku alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak.
30 Deniz Harp Okulu İstanbul Makine Mühendisliği Bölümü/Enerji ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Makine Mühendisliği mezunu olmak. Enerji alanında en az yüksek lisans yapmış olmak.
31 Hava Harp Okulu İstanbul Temel Bilimler Bölümü / Matematik ABD DOÇENT 1 Matematik Bölümü mezunu ve Matematik alanında doçent unvanı almış olmak. Soliton teori ve sonlu elemanlar yöntemi üzerine çalışmaları bulunmak.
32 Hava Harp Okulu İstanbul Yabancı Diller Bölümü / Batı Dilleri ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.
33 Hava Harp Okulu İstanbul Askerî Bilimler Bölümü/ Meteoroloji ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu ve alanında en az yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
34 Hava Harp Okulu İstanbul Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/ Siber Güvenlik ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak. Siber Güvenlik alanında en az yüksek lisans yapmış olmak.
35 Hava Harp Okulu İstanbul Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/ Türk Dili ve Edebiyatı ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak. Eski Türk Dili veya Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalında en az yüksek lisans yapmış olmak. Diksiyon, güzel konuşma, etkili konuşma, hitabet alanlarında sertifika/katılım belgesi ile Yabancılara Türkçe Öğretimi belgesi olmak.
36 Hava Harp Okulu İstanbul Endüstri Mühendisliği Bölümü/ Yöneylem Araştırması ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Endüstri Mühendisliği mezunu ve alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
37 Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir Yabancı Diller Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.
38 Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak. Alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
39 Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir Otomotiv Teknolojisi Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Otomotiv Mühendisliği mezunu ve alanında en az yüksek lisans yapmış olmak.
40 Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Tarih veya Tarih Öğretmenliği mezunu ve Yeniçağ tarihi bilim dalında yüksek lisans yapmış ve Yeniçağ tarihi alanında doktora yapıyor olmak.
41 Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Yalova Yabancı Diller Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak. İngilizce Öğretimi alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
42 Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Yalova Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Yakınçağ Deniz Harp Tarihi alanında doktora tez çalışması ve bilimsel yayın yapmış olmak.
43 Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir Askerî ve Sosyal Bilimler Bölümü DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Tarih alanında doktora yapmış olmak. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türk Hava Kuvvetleri Tarihi üzerine bilimsel yayın yapmış olmak.
44 Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir Yabancı Diller Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.
45 Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir Temel Bilimler Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Fizik Bölümü mezunu ve Fizik alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
46 Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir Havacılık Bilimleri Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Havacılık Yönetimi veya Hava Trafik Kontrolü mezunu olmak. Tercihen Hava Trafik Kontrolü alanında yüksek lisans yapmış olmak.
47 Müşterek Harp Enstitüsü İstanbul Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Araştırmaları ABD PROFESÖR 1 Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak ve Uluslararası Güvenlik konulu bilimsel yayın yapmış olmak.
48 Deniz Harp Enstitüsü İstanbul Harp Tarihi ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Yakınçağ Deniz Harp Tarihi alanında doktora tez çalışması ve bilimsel yayın yapmış olmak.
49 Deniz Harp Enstitüsü İstanbul Strateji ve Güvenlik ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Uluslararası İlişkiler alanında Doğu Akdeniz ve Enerji Güvenliği konulu doktora tez çalışması ve bilimsel yayın yapmış olmak.
50 ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul Strateji ve Güvenlik Araştırmaları ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Güvenlik Araştırmaları programında en az doktora yapıyor olmak. Rusya ve Orta Asya'nın güvenliği ile ilgili bilimsel yayın yapmış olmak.
51 ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul Askerî Sosyoloji ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Askerî Sosyoloji anabilim dalında en az yüksek lisans yapıyor olmak.
52 ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul Savunma Yönetimi ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Savunma Yönetimi veya Savunma Kaynakları Yönetimi programında en az yüksek lisans yapıyor olmak.
53 ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar ABD DOÇENT 1 Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. Uluslararası güvenlik ve terörizm ile Türk Dış Politikası alanında bilimsel yayın yapmış olmak.
54 ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul Harp Tarihi ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Tarih alanında yüksek lisans yapmış olmak. Tarih/Türkoloji alanında doktora yapıyor olmak. Tarihle ilgili İngilizce ve Fransızca'dan çeviriler yapmış olmak.
55 ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul Harp Tarihi ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Harp Tarihi anabilim dalında Osmanlı askerî teşkilat tarihi konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak.
56 ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul Harp Tarihi ABD DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Tarih Bölümü mezunu olmak. Yeniçağ Tarihi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
57 FATİH Harp Tarihi ve Araştırmaları Enstitüsü İstanbul Yakınçağ Harp Tarihi ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca mütercim tercümanlık veya Fransızca öğretmenliği mezunu olmak. Alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak. Fransızca öğretimi alanında en az 2 yıl iş tecrübesi veya Fransızca-Türkçe çeviri yapmış olmak.
58 HEZARFEN Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü İstanbul Uzay Bilimleri Mühendisliği ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay ve Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği veya Uydu Teknolojileri alanlarının birinde en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
59 HEZARFEN Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü İstanbul Elektronik Mühendisliği ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapmış veya yapıyor olmak. Analog Devre Tasarımı, Bilgisayarla Benzetim veya Analog Tümdevreler konularından birinde akademik olarak çalışmış veya çalışıyor olmak.
60 HEZARFEN Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü İstanbul Havacılık Mühendisliği ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programı öğrencisi olup, ''Aerodinamik'' alanında öğrenim yapıyor/yapacak olmak.
61 Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü İstanbul Deniz Elektronik Sistemler Mühendisliği ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmak. Aynı alanda en az yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarından birinde en az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak. Görüntü İşleme ve Akıllı Şebekeler konularında bilimsel yayın yapmış olmak.
62 MSÜ Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü İstanbul Deniz Elektronik Sistemler Mühendisliği ABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmak. Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme konularında en az tezli yüksek lisans yapıyor ve TÜBİTAK Ar-Ge projesinde görev almış olmak.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber