Mardin nusaybin belediyesi personel alımları 2019

Belediyelere personel alımları hızla sürüyor..2019 yılında belediyelere binlerce personel alımı gerçekleştirecek..Yılın ilk ilanlarından biri olan Nusaybin belediyesi tam 24 memur alacak..Personel alımın detayları haberimizde..

Mardin nusaybin belediyesi personel alımları 2019
18 Ocak 2019 Cuma 14:55

Hem yerel seçimlerin etkisi hem de belediyelerin personel ihtiyacını karşılamak amacı ile belediyeler 2019 yılında ciddi bir personel alımı gerçekleştirecek.Belediyeye memur alımını gerçekleştirecek belediyelerden biri de Mardin Nusaybin belediyesi.

657 ye tabi olarak Mardin Nusaybin belediyesi tam 24 Memur alıyor!

Mardin Nusaybin belediyesi

Kpss puanı en az 55 olan

3 kişiyi VHKİ ,

1 Tahsildar,

3 tekniker,

1 psikolog,

2 mühendis

6 zabıta,

6 düz memur,

1 sosyolog ve

1 bilgisayar işletmeni olmak üzere toplamda 24 memur alımı gerçekleştirecek.

Zabıta memurluğu için herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak yeterli olacak.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 11/01/2019 den 04/02/2019 günü saat 17.00' a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Zabıta memuru kadrosu için başvurular şahsen yapılacaktır.

. Diğer memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İşte Mardin Nusaybin belediyesi memur alımı detayları..

SIRA NO

SINIFI

KADRO UNVANI

KADRO DERECESİ

ADEDİ

NİTELİĞİ

CİNSİYET

KPSS TÜRÜ

KPSS PUANI

1

GİH

VHKİ

7-9

3

Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.

M.E.B.'den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Erkek/Kadın

KPSS P3

En az 55

Puan

2

GİH

Tahsildar

9

1

Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P3

En az 55

Puan

3

GİH

Memur

9

1

Yerel Yönetimler Ön lisans Programından Mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P93

En az 55

Puan

4

GİH

Memur

9

1

Kamu Yönetimi Lisans Programından Mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P3

En az 55

Puan

5

GİH

Memur

8

1

İletişim Fakültesi Lisans Programlarından Mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P3

En az 55

Puan

6

GİH

Memur

7

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P3

En az 55

Puan

7

TH

Sosyolog

7

1

Sosyoloji Lisans programı mezunu olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P3

En az 55

Puan

8

GİH

Memur

7

1

Sosyal Hizmet Lisans programı Mezunu olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P3

En az 55

Puan

9

TH

Tekniker

8

1

Elektrik Önlisans programından mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P93

En az 55

Puan

10

TH

Tekniker

8

1

Makine Önlisans Bölümünden Mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS

P93

En az 55

Puan

11

TH

Tekniker

9

1

İnşaat Teknolojisi Önlisans Bölümünden Mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS

P93

En az 55

Puan

12

TH

Mühendis

8

1

Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri Lisans Programlarının birinden Mezunu olmak.

Erkek/Kadın

KPSS

P3

En az 55

Puan

13

SH

Psikolog

9

1

Psikoloji Lisans programından mezun olmak.

Kadın

KPSS P3

En az 55

Puan

14

GİH

Memur

9

1

Adalet Önlisans programından mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P93

En az 55

Puan

15

GİH

Zabıta

7

3

Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P93

En az 55

Puan

16

GİH

Zabıta

7

1

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.

En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/Kadın

KPSS

P94

En az 55

Puan

17

GİH

Zabıta

9

2

Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

Kadın

KPSS P93

En az 55

Puan

18

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

1

Herhangi bir Lisans Programından Mezun olmak.

M.E.B.'den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Erkek/Kadın

KPSS

P3

En az 55

Puan

19

TH

Mühendis

9

1

Gıda Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P3

En az 55

Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BASVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş Zabıta Memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta Memuru kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

d) 16 (Onaltı) sıra numaralı zabıta memuru kadrosu için başvuracak adaylar için zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

e) 1 (Bir) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 18 (Onsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için başvuracak adaylar için M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak;

1. İş Talep Formu Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden (www.nusaybin.bel.tr) temin edilecektir.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

8. 16 (Onaltı) sıra numaralı zabıta memuru kadrosu için başvuracak adaylar için istenilen sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

9. 1 (Bir) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 18 (Onsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için başvuracak adaylar için M.E.B.' den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Asmin - 9 ay önce
Başvurular bitti peki mülakat ne zaman nasıl haberimiz olacak lütfen bilgilenidrin
Misafir Avatar
murat - 9 ay önce @Asmin
Sonuçların bugün açıklanmış olması lazımdı ama henüz bir bilgi verilmemiş.
Avatar
versa - 9 ay önce
Mülakat ne zaman ????
Avatar
Nusaybin... - 9 ay önce
Mülakata giren arkadaşlar acaba mülakat sorularını paylaşabilir mi ?

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber