Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak 2021 yılı personel alım ilanları

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi memur alımı işçi alımı yapacak 2021 yılı Lüleburgaz Belediyesi personel alım ilanları Lüleburgaz Belediyesi iş başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte detaylar

Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak 2021 yılı personel alım ilanları
31 Mart 2021 Çarşamba 11:45

Kırklareli İli Lüleburgaz Belediyesi MEMUR ALIM İLANI


Lüleburgaz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyet KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Sosyal Hizmetler Uzmanı GİH 8 1 -Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren sosyal hizmetler lisans programından mezun olmak
-B sınıfı ehliyet sahibi
olmak
Kadın/Erkek P 3 En az 65
2 Sosyal Çalışmacı GİH 8 1 -Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren sosyal hizmetler lisans programından mezun olmak
-B sınıfı ehliyet sahibi
olmak
Kadın/Erkek P 3 En az 65
3 Tahsildar GİH 11 2 Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisadi İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Maliye veya İktisat Bölümlerinden ya da dört yıllık eğitim veren muhasebe lisans programından mezun
olmak
Kadın/Erkek P 3 En az 65
4 Memur GİH 10 1 MYO’nun Emlak ve Emlak Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Yerel Yönetimler bölümlerinin birinden mezun
olmak
Kadın/Erkek P93 En az 65
5 Memur GİH 10 3 Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisadi İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ya da İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin
birinden mezun olmak
Kadın/Erkek P3 En az 65


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin   yukarıda  belirtilen  boş  memur   kadroları  için   yapılacak  başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak  2020  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. çıktısı,

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava  girmek  isteyen   adaylar,   Belediyemizin   www.luleburgaz.bel.tr   internet   adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir:
a)  Nüfus  cüzdanı  veya  kimlik  kartının  fotokopisi(Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
b)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkodlu   mezuniyet   belgesi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d)  KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
h) Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmet Uzmanı kadroları için sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için:
a) Adaylar,   başvuru   esnasında   istenilen   belgeleri   ile   birlikte  03/05/2021-07/05/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Adaylar  başvurularını  elektronik  ortamda  [email protected]  adresine Şahsen  ve  İadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  Lüleburgaz  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları Eğitim  Müdürlüğü  Özerler  Mahallesi  Hal  Sokak  No:1  Lüleburgaz  /KIRKLARELİ  adresinde yapılacaktır.
c) Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) Belediyemizce adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS  puanlarına göre sıralanarak,  en  yüksek puanlı  adaydan  başlamak  üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava davet edilecektir,
b)  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylarda  sınava çağrılacaktır.
c)  Sözlü  sınava  katılmaya  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  18/05/2021  tarihinde Belediyemiz www.luleburgaz.bel.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava çağrılan adaylar kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınava giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.  Ayrıca;  Sınav  Giriş  Belgeleri  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylara  başvuru formunun   iletişim   bilgileri   bölümünde   belirtilmiş   olduğu   adrese   gönderilecektir.   Başvuru formunda   belirtilmiş   olan   adres   tebligat   adresi   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın
sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d)    Sınava    katılma    hakkı    elde    edemeyen    adaylara    herhangi    bir    bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav 27/05/2021 tarihinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi No: 114 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda  Değerlendirme;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap Tarihi,   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu,   Mahalli   İdareler   ile   ilgili   Temel   Mevzuat konularında  15'er  puan,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  ve   uygulamalı  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması
şarttır.
Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı;  Belediye  tarafından  yapılan  sözlü  sınav  puanı  ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  olup;  belediyemiz  internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyemiz www.luleburgaz.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber