Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel ve 20 sürekli işçi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı ve Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla yine ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapacak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel ve 20 sürekli işçi alacak
18 Ocak 2021 Pazartesi 11:15

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun  4/D  maddesi  kapsamında  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  gereğince Türkiye  İş  Kurumu  (İş-Kur)  aracılığıyla  aşağıda  yer alan  tabloda  dağılımı  gösterildiği  şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Sürekli  işçi  kadrolarına  ilişkin  ilan,  İş-Kur  internet  sitesi  üzerinden  yayımlanacak  olup, başvuru   şartlarını   taşıyan   adaylar,   başvurularını   İş-Kur   internet   sitesinden   18.01.2021   - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.
 

Hizmet Türü Kadro Sayısı Yöntem Aranan Nitelikler
Temizlik Görevlisi 10 Noter kurası
+
Sözlü sınav
- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
- 18 – 35 yaş arasında olmak.
- Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
Güvenlik Görevlisi 8 - Lise ve dengi okul mezunu olmak.
- 18 – 35 yaş arasında olmak.
- 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak - temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
- İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
Temizlik Görevlisi (Engelli) 2 - En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
- 18 – 35 yaş arasında olmak.
- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
- Engelli sağlık kurulu raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.


I. GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c)  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)  Millî  Güvenlik  Kurulunca  Devletin  millî  güvenliğine  karşı  faaliyette  bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
g) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
h)  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak.

II. AÇIKLAMALAR
1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ilgili  disiplin  mevzuatı  uyarınca  görevinden  veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında   Yönetmeliğin   5’nci   maddesinde   belirtilen   "işe   göndermede   öncelikli   olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
4.  Alımı  yapılacak  olan  temizlik  ve  güvenlik  personelleri,  İlimiz  ilçelerinde  bulunan Üniversitemiz birimlerinde de görevlendirilebilecektir.

III. KURA TARİHİ VE YERİ
İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday  noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.   Kura   çekimi   işleminin   01.02.2021   tarihinde   Pazartesi   günü   saat   10:30’da Üniversitemiz Konferans salonunda yapılması planlanmakta olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda  Üniversitemiz  web  sayfası  (https://www.ksbu.edu.tr)  duyurular  kısmından  adaylara duyurulacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacaktır. Kura sonucunda sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar,  istenilen  belgeleri  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

IV.  SÖZLÜ  SINAVA  GİRMEYE  HAK  KAZANAN  ADAYLARDAN  İSTENECEK BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 2 adet vesikalık fotoğraf
3. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5.  SGK’dan  emeklilik,  yaşlılık  aylığı  almadığını  gösterir  belge  (e-Devlet  çıktısı  kabul edilecektir.)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4  üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
 

S.NO. UNVANI ADET KPSS PUAN TÜRÜ AÇIKLAMALAR
1 Tekniker 1 KPSS P93 İnşaat teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
2 Tekniker 1 KPSS P93 Makine teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi
olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
3 Tekniker 1 KPSS P93 Bilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun olmak. MCSA-7041 (Microsoft Certified Solutions Associate) sertifikasına sahip olmak. En az 1 yıl sistem ve ağ yönetimi konusunda çalışmış
olmak ve belgelendirmek.
4 Teknisyen 1 KPSS P94 Meslek liselerinin web programcılığı bölümünden mezun olmak. Web programcılığı alanında ustalık belgesine sahip olmak.
En az 3 yıl hastane bilgi işlem alanında çalışmış olmak ve bunu
belgelendirmek.
5 Teknisyen 1 KPSS P94 Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz
etmek.
6 Teknisyen 1 KPSS P94 Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Asansör bakım ve onarım işlerinde en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz
etmek.
7 Büro Personeli 3 KPSS P93 Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
8 Büro Personeli 1 KPSS P3 Lisans mezunu olup, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
En az 2 yıl A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak ve
bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
9 Büro Personeli 1 KPSS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinden mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak
belgeyle ibraz etmek.
10 Hemşire 5 KPSS P3 Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl
hemşire olarak çalışmış olmak.
11 Laborant 2 KPSS P93 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme önlisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi
olmak.
12 Sağlık Teknikeri 5 KPSS P93 Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarının
birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak.
13 Sağlık Teknikeri 2 KPSS P93 Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak.
14 Sağlık Teknikeri 2 KPSS P93 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi
olmak.
15 Röntgen Teknisyeni 3 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak.


I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6-  657  sayılı  Kanun'un  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini  devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
7-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler,    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yılgeçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
11-  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
12-  Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
13-  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.  Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
15-  Başvurularda  "Kamu  Görevlerine  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvuru Yeri/Adresi:
Kütahya  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez.

Başvuru Tarihleri :
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adaylar,  başvurularını  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığına  Üniversitemiz  web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya   posta   yolu   ile   yapmaları   gerekmektedir.   Posta/kargo   yoluyla   yapılacak   başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
5- Fotoğraf, (1 adet)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan  edilmesinden  itibaren  5  iş  günü  içerisinde  istenilen  belgeleri  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığı’na  şahsen  teslim  edeceklerdir.  Bu  süre  içerisinde  belgeleri  tamamlayarak  teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya  hak  kazanan  adaylardan  başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedek  adaylardan  başarı  puanı  dikkate  alınarak  sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber