KPSS şartı yok! Adalet Bakanlığı 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak. KPSS şartı yok! 550 memur açıktan ve naklen alınacak!

KPSS şartı yok! Adalet Bakanlığı 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak. KPSS şartı yok! 550 memur açıktan ve naklen alınacak!

KPSS şartı yok! Adalet Bakanlığı 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak. KPSS şartı yok! 550 memur açıktan ve naklen alınacak!
Admin
Admin
16 Şubat 2022 Çarşamba 11:44

Adalet Bakanlığı 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alım yapacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK

Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
Geç başvuru günü 2 Mart 2022 dir.

Adalet Bakanlığından:

1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

2- Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 03 Nisan 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacaktır.
Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

3- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209,
1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa

geçirilmiş olmak şartı aranır.

4- Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM
başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi
içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM
başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
Geç başvuru günü 2 Mart 2022 dir.
Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde

yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın

uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili
güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır.
Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru
ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ve ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar)
adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına
yansıtılacaktır.
YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri
Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar),
düzeltme/değişiklik bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

5- Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden
edinecekleri Aday Başvuru Formunu (sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş
olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken,
doldurulmuş Aday Başvuru Formunu ve sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslını
yanlarında bulundurmaları zorunludur.YÖKSİS’te ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adayların
mezuniyet belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgenin onaylı bir
örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. Başvuru ekranına yansıtılan
YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki
eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine
başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS kaynaklı olmayan
eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası


edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunanların eğitim bilgileri
ÖSYM başvuru merkezlerince başvuruda değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile
birlikte web kamerayla alınacak, fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında
geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından
engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Başvuruda adayın, kimlik ve iletişim bilgileri ile birlikte mezuniyet, çalıştığı kurum, askerlik
durumu vb. bilgileri de alınacaktır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını
elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu
kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp


görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan
aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti
yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan
başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar başvuruda
başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla
başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi
ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday
başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında
gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal


edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

6- Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak
“Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.

7- Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki
eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının
gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan
elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

8- Adayların, sınava başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri,
tüm koşulları taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına
olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları


yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını
taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen, birden fazla sınav
ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan,
sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret
yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade
edilmeyecektir.

10- Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından,
adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava
Giriş Belgesi düzenlenecektir.

11- Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda
gerçekleştirilecektir. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacaktır.

12- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr


internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş
Belgesi ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun
aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaport dışında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü/barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de
geçerli kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları
vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus
cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli
olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan
(T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.)
nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu


belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya


salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı


ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

13- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, Sınav
Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslı ile
şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile
ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

14- Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları
ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları
gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

15- Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45
sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili
çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:
a) Türkçe , (10)
b) Matematik (10)
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi , (5)
d) Türk Kültür ve Medeniyetleri , (5)
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi , (5)
Alan Bilgisi Testi:


a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın


birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı,


kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri


düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı , (8)


b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin
Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (8)
Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.
16- Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma
verilmez. Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan,
hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde
fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır.
Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
17- Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında
değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması
suretiyle puanlama yapılacaktır.
Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları
seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken
genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak
puanlandırılacaktır.
Buna göre;
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi
Testi’nde bulunan 5 konu (a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen
birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart
puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve
Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı
bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 4/7 ile
çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin
bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 16/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değer
olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak
adlandırılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın
toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
70 ve üzeri puan alan aday sayısı, 550 kişilik kadro sayısının bir katı fazlasına ulaşmadığı
takdirde Genel Başarı Puanları;
P k 10 x µ
?
? ? - = + ? ? ? ?
P = Adayın Genel Başarı Puanı
x = Adayın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait
Başarı Puanlarının toplamı
µ = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait Başarı
Puanlarının toplamlarının ortalaması
? = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait Başarı
Puanlarının toplamlarının standart sapması
formülü kullanılarak ortalaması k, standart sapması 10 olan standart puanlara
dönüştürülür. Burada k, kadro sayısının en az bir katı fazlasına kadar adayın Genel Başarı
Puanının 70 puan barajını geçmesini sağlayacak ve en yüksek Genel Başarı Puanı 100 olacak
şekilde belirlenir.
18-Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak
kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (550)
bir katı fazlası (1100) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak
kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (1100’üncü aday
ile aynı puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacaktır.
19- Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine
ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile
öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Adayın başarı sırası da sınav sonuç belgesinde yer alacaktır.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak
kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve
üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan

Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe
örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav
tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz,
adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların
inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001
2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu
dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800
Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek,
sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans
numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.
ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden cevaplayabilecektir.
21- 6114 sayılı Kanun gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının
ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. Soru kitapçıkları, cevap kâğıtları
ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde bu
süreler beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama
aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir.
22- ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak,
“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda
adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının görüntüsünü
ÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7.
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.
23- Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM
adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi
yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme
işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar 450,00 TL olan sınav ücretini aynı gün
yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a
kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi
kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır.
Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan
adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri
silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için
Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.
24- Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, sınav
sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün içerisinde
istenilecek olan belgelerin gönderilmesi işlemi, e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer
Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden eDevlet şifresi ile yapılacaktır. Belgelerin gönderilmesine ilişkin şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
25- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kur’a ile
yapılacaktır.
Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler, sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar
ile kur’a günü ve yeri Bakanlığımızın internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.
Duyurulur

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.