Konya İli Karapınar Belediyesi memur alımı yapacakc

Konya İli Karapınar Belediyesi memur alımı yapacakc
Kamusaati
Kamusaati
19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:25

Konya İli Karapınar Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI


Karapınar  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  "Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği"  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Tekniker TH 7 1 * Harita Teknikerliği Ön Lisans Programından mezun olmak.
* En az D sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Erkek/ Kadın P93 En az 65 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin   yukarıda   belirtilen   boş   memur   kadrosu   için   yapılacak   başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan  edilen  memur  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile,  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar, zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibarıyla;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, ön lisans 2020-KPSSP93 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava  girmek  isteyen  adaylar,  www.karapinar.bel.tr  resmi  internet  adresi  üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden    alınacak    barkotlu    mezuniyet    belgesi    (aslı    ibraz    edilmek    kaydıyla    suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)
c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)   Son   altı   ay   içerisinde   çekilmiş   2   adet   biyometrik   fotoğraf   (1   adedi   forma yapıştırılacak),
h)  Sürücü  belgesinin  aslı  veya  aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  kurumumuzca  onaylanmak üzere fotokopisi,
ı) Başvuru dilekçesi.
Belirtilen    başvuru    tarihlerinde    elektronik    ortamda    veya    posta    yoluyla    yapılan başvurularda  fotokopisi  gönderilen  belgelerin  aslının  sınav  tarihine  kadar  kurumumuza  ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 23/08/2021–25/08/2021 tarihleri arasında saat 10:00 -16:00’a kadar Belediyemize müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
• Elektronik ortamda, Belediyemiz www.karapinar.bel.tr resmi internet adresine,
• Şahsen   veya   iadeli   taahhütlü   posta   yoluyla   Hankapı   Mah.   İnönü   Cad.   No:   26 Karapınar/KONYA    adresine    göndererek    başvuru    yapabileceklerdir.(Geciken    postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
• Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a)  Belediyemiz,  T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumu  kontrol  edilmek suretiyle  adayları  KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b)  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.  Sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve zamanı  başvuruların  değerlendirilmesini  müteakip  Belediyemizin  www.karapinar.bel.tr  resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
c)  Sözlü  sınava  katılmaya  hak  kazanan  adaylar,  sınav  yeri  ve  zamanı  31/08/2021'de Belediyemiz  www.karapinar.bel.tr  resmi  internet  adresinden  ve  Belediye  ilan  panosundan  ilan edilecektir.
d)   Başvurusu   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara,   belediyemizce   düzenlenen   ve
adayların  kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve  tarihinin  bulunduğu  "Sınav  Giriş  Belgesi"  adayların adreslerine gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.
f)    Hatalı    adres    bildirimi    sebebiyle    postada    oluşabilecek    gecikmeler    veya    postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
g) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Karapınar Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 06/09/2021 günü saat 10:00'da sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:
1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda  Değerlendirme;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılâp Tarihi,   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu,   Mahalli   İdareler   ile   ilgili   Temel   Mevzuat konularında  15'er  puan,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  ve  uygulamalı  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  belediyemizin  internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyenin  internet  adresinden  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   Sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilecek  ve  bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemeyeceklerdir.   Ayrıca   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   da   suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.