Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 Sürekli İşçi Personel Alımı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, 2020 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 3 eski hükümlü ve terör mağduru temizlik personeli, 10 Temizlik personeli, 12 Güvenlik Görevlisi (silahlı silahsız) alımı yapacaktır, başvurularını Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacak Detaylar haberde...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 Sürekli İşçi Personel Alımı
03 Mart 2020 Salı 01:24

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 Sürekli İşçi Personel Alımı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, 2020 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 3 eski hükümlü ve terör mağduru temizlik personeli, 10 Temizlik personeli, 12 Güvenlik Görevlisi (silahlı silahsız) alımı yapacaktır,  başvurularını Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacak Detaylar haberde...

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
        657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Kırşehir İli sınırları içerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ve Bağlı Yerleşkelerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alınacaktır.

Şartları uyan adayların, 02.03.2020-06.03.2020 tarihleri arasında başvurularını Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
GENEL ŞARTLAR:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
6. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
7. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
8. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).
9. Sözlü Sınavdan başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.
10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
11. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.
12. Kırşehir ili sınırları içerisinde İkamet etmek.  
ÖZEL ŞARTLAR:
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

      1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. En az lise (lise ve dengi ) mezunu olmak.
      3. İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
      4. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına veya geçici güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
    
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. En az ilkokul  mezunu olmak.
3. İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.  
TEMİZLİK HİZMETLERİ (BULAŞIKÇI) (ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADALEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN)
 1. En az ilkokul mezunu olmak.
 2. İlan tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak.
 3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu belgelendirmek.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
      Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
     Kırşehir İŞKUR tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 13.03.2020 tarihinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.
     Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi internet sayfasında (www.ahievran.edu.tr) duyurulacaktır.
     Yine kura sonucu belirlenen adaylar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi internet sayfasında (www.ahievran.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ
    Kura sonucunda asıl aday olarak ilan edilenler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi internet sayfasında (www.ahievran.edu.tr) duyurulacak tarihlerde aşağıda belirtilen belgeler (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) ile birlikte şahsen İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine yedek aday listesinde yer alan adaylar sırayla dahil edilebilecektir.
1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4. Kırşehir İl sınırları içerisinde ikamet ettiğini belgeleyen Yerleşim Yeri Belgesi Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7. Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların geçerli özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartlarının veya geçici güvenlik kimlik kartlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi  
8. Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar kadrolarına başvuracak adaylardan durumlarına göre:
    - Terörle mücadelede yaralandığını gösteren sağlık raporu ve komutanlık yazısının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
    - Eski hükümlü belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.
9. Sağlık raporu.
SÖZLÜ SINAV DUYURUSU
    Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre Rektörlük Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi internet sayfasında (www.ahievran.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır.
   Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek adayların listesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi internet sayfasında (www.ahievran.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
    Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi internet sayfasında (www.ahievran.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
    Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
   Atamaya hak kazanan kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı araştırılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı olumsuz gelenler,  kadroya alınsa bile kurumla ilişikleri kesilecektir.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber