Kayseri Üniversitesi 1 Sürekli İşçi Personel Alımı

Kayseri Üniversitesi personel alımı, Kayseri Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, Kayseri Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 1 Temizlik personeli alımı yapacaktır, Detaylar haberde...

Kayseri Üniversitesi 1 Sürekli İşçi Personel Alımı
03 Mart 2020 Salı 01:01

Kayseri Üniversitesi 1 Sürekli İşçi Personel Alımı

Kayseri Üniversitesi personel alımı, Kayseri Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, Kayseri Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 1 Temizlik personeli alımı yapacaktır, Detaylar haberde...

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ                                                Personel Daire Başkanlığı   
Yayınlanma Tarihi : 02/03/2020 Son Başvuru Tarihi: 06/03/2020  
Kayseri Üniversitesi birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Ek-1 tabloda dağılımı gösterilen kadroya Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.
• Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. • Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. • Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu, özel koşullarda istenilen belgeleri, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını kura işlemleri öncesi ve sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. • Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. • Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
BAŞVURU ŞARTLARI:  
A-GENEL ŞARTLAR
 
• Türk Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, • 18 yaşını tamamlamış olmak. • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,  şartları aranır.  
B-ÖZEL ŞARTLAR
• Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Düzenlenen En Az 50 Saatlik Temizlik, Hijyen Sertifikasına     ( İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimini De Kapsayan) Sahip Olmak. • Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerlik yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). • Her aday, İŞKUR'da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.
  
• İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları yada belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmaları  gerekmektedir. • İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir. • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. • Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek. • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. • Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir. • Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak. • Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.
SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ
Not: İstenilen belgeler kuradan önce Üniversitenin belirlediği tarihler arasında Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Evrakları eksiksiz olan adaylar kuraya alınacaktır.  
-İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar kuraya dahil edilmeyecektir.
• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. • Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. • Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. • Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.kayseri.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. • Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. • Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.  • Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. • Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. • Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar  Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.kayseri.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. • Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.   
 
BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
• Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet adresinde (http://www.personeldb.kayseri.edu.tr/)  istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.  • Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesine müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.
İSTENEN BELGELER ;

(Not: İstenilen belgeler kuradan önce Üniversitenin belirlediği tarihler arasında Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Evrakları eksiksiz olan adaylar kuraya alınacaktır.)  
• Başvuru Dilekçesi  • Başvuru Formu  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır) • E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır) • Fotoğraf (4 adet) • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır) • Özel Koşul olarak istenilen sertifikanın fotokopisi (onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır) • Sağlık Raporu (Sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)  
SÜREKLİ İŞÇİLERİN İŞE ALIM SÜRECİ
1- İLAN YAYINLAMA VE BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ    : 02.03.2020  
2- BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ        : 06.03.2020  
3- BAŞVURANLARIN LİSTESİNİN İŞKURDAN BİLDİRİMİ    : 10.03.2020  
4- YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİMİ   : 11.03.2020 – 13.03.2020  
5- NOTER KURASI (İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE YAPILACAKTIR.)  : 16.03.2020  SAAT: 14.00 (İlan Edilen kadro sayısının 4 katından az olması halinde tüm adaylar  mülakata alınacaktır.)   6- MÜLAKAT SINAVININ YAPILMASI       : 17.03.2020    
7- MÜLAKAT SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI     : 18.03.2020

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber