İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 personel alımı 100 itfaiye eri alımı başvusu ve güncel iş ilanları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 personel alımı 100 itfaiye eri alımı başvusu ve güncel iş ilanları
Kamusaati
Kamusaati
26 Nisan 2021 Pazartesi 00:08

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 2021


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
 

Sıra No Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
1 İtfaiye Eri GİH 11 50 Ortaöğretim Kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanı ve dallarının birinden mezun olmak. En az (C) sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak
Kadın- Erkek P94 En az 60 Puan
2 İtfaiye Eri GİH 10 50 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak. En az (C) sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak
Kadın- Erkek P93 En az 60 Puan


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A)  bendinde  belirtilen  aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
•  Türk vatandaşı olmak.
•  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
•  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
•  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
•  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak.
•  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
•  İlan  edilen  İtfaiye  Eri  kadroları  için  mezun  olunan  okul  itibariyle  öğrenim  şartlarını taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  alım  yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
•  Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
•  Sağlık  açısından  kapalı  mekân,  dar  alan  ve  yükseklik  gibi  fobisi  olmamak  kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
•   13/10/1983  tarihli  ve 2918  sayılı  Karayolları  Trafik Kanunu hükümlerince verilen  ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
•   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.izmir.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:
•  Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
•  Diploma veya Mezuniyet  belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•  Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
•  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
•  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•  2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
•  24.05.2021  tarihinden  28.05.2021  tarihi  mesai  bitimine  kadar,  Başvuru  Formu  ve yukarıda sayılan  belgeler ile birlikte,  sağlık personeli  gözetiminde boy ve  kilo  ölçümü  yapmak üzere  İzmir  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  İtfaiye  Eğitim  Şube  Müdürlüğü  Şehit  Er  Mehmet Çadırcı  Cad.  No:50  Şirinkapı  Buca  İZMİR  adresinde  mesai  saatleri  içerisinde  şahsen  müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
•  Posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
•  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ-  BAŞVURUSU  KABUL  EDİLENLERİN İLANI:
•T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
•Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır,
•Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini  müteakip  04.06.2021  tarihinde  belediyemizin  web  sayfası  www.izmir.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
•Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve  tarihinin  bulunduğu  “Sınav  Giriş  Belgesi”  gönderilecektir.  Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
•Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
•Sınav  giriş  belgeleri  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylara  başvuru  formunun  iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü  ve  uygulamalı  sınav  14.06.2021–09.07.2021  tarihleri  arasında  İzmir  Büyükşehir Belediye  Başkanlığı  İtfaiye  Eğitim  Şube  Müdürlüğü  Şehit  Er  Mehmet  Çadırcı  Cad.  No:50 Şirinkapı    Buca    İZMİR    adresindeki    yerleşkesinde    yapılacaktır.    Sınavlar    saat    09.00'da başlayacaktır.
Sözlü   ve   uygulamalı   sınav,   aynı   gün   içerisinde   bitirilemez   ise   ertesi   gün   devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Sözlü sınav;
a.    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b.    Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c.     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d.    Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.

Uygulamalı  sınav,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesi  ile  araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı  sınav;  100  tam  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda  değerlendirme;  sınavın  sözlü  bölümünün  %40’ı,  uygulamalı  bölümünün  %60’ı alınarak  sınav  puanı  hesaplanır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı  tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı,  yukarıdaki  açıklamaya  göre  hesaplanacak  sınav puanı  ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenir  ve  Belediyemizin internet adresinde (https://www.izmir.bel.tr) ilan edilir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Asıl aday listesi Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat  yapılacaktır.  Sınavda  60  ve  üzerinde  puan  almış  olmak,  bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav       sonuçlarına,       başarı       listesinin       Kurumumuz       internet       adresinde (https://www.izmir.bel.tr)  ilanından  itibaren  yedi  gün  içinde  yazılı  olarak,  Mimar  Sinan,  Şair Eşref   Blv.   Kültürpark   Hol-2   Konak   İzmir   adresinde   bulunan   İzmir   Büyükşehir   Belediye Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim Dairesi  Başkanlığı  Memur Personel  Şube  Müdürlüğüne itiraz edilebilir.  İtirazlar,  sınav kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir.

8. DİĞER HUSUSLAR
Sınavı   kazanan   adaylardan   atamaya   teşkil   etmek   üzere   istenilecek   belgeler   için Kurumumuz internet adresi olan (https://www.izmir.bel.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.