İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kamusaati
Kamusaati
19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:24

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve  27097  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının  Büyük  Ölçekli Bilgi  İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller Hakkında  Yönetmelik'in  8  inci  maddesi  uyarınca  aşağıdaki  tabloda  yer  alan  bilişim  personeli pozisyonlarına  yazılı  ve  sözlü  sınav  başarı  sırasına  göre  yapılacak  yerleştirme  ile  10  (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b)   Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden  ya  da  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  fakültelerinin,  bilgisayar  ve  teknoloji üzerine  eğitim  veren  bölümleri  ile  istatistik,  matematik  ve  fizik  bölümlerinden  ya  da  bunlara denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)
ç)  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük   ölçekli   ağ   sistemlerinin   kurulumu   ve   yönetimi   konusunda   ücret   tavanı   iki   katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu  veya  aynı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  (B)  bendi  ile  399  sayılı  Kanun  Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

BAŞVURULACAK KADRO POZİSYONLARI 
BİLİŞİM PERSONELİ
POZİSYONU
ALINACAK
PERSONEL SAYISI
SINAVA
ÇAĞRILACAK
ADAY SAYISI
ÇALIŞMA SÜRESİ AYLIK BRÜT
SÖZLEŞME ÜCRETİ
(TL.)
KIDEMLİ VERİ
TABANI UZMANI
1 10 TAM ZAMANLI ÜCRET
TAVANININ 4 KATI
KIDEMLİ SİSTEM
UZMANI
1 10 ÜCRET
TAVANININ 4 KATI
KIDEMLİ JAVA
UZMANI
1 10 ÜCRET TAVANININ 4 KATI
KIDEMLİ .NET
UZMANI
3 30 TAM ZAMANLI ÜCRET TAVANININ 3 KATI
SİBER GÜVENLİK
UZMANI
1 10 ÜCRET
TAVANININ 2 KATI
AĞ UZMANI 1 10 ÜCRET
TAVANININ 2 KATI
SİSTEM UZMANI 1 10 ÜCRET TAVANININ 2 KATI
İŞ ZEKASI
UZMANI
1 10 ÜCRET TAVANININ 2 KATI

B- ÖZEL ŞARTLAR

1.  KIDEMLİ VERİ TABANI  UZMANI

(1  Kişi  -  Tam Zamanlı  -  Aylık  Brüt  Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)
a)  En  az  3000  kullanıcılı  bir  sistemin  veri  tabanı  yöneticisi  olarak  en  az  beş  (5)  yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Oracle Exadata yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c)  Linux  tabanlı  işletim  sistemlerinde  çalışan  Oracle  RAC,  GRID  ve  ASM  mimarisine sahip Oracle veri tabanı kurulumu ve konfigürasyonu yapabilmek,
ç)  Oracle  Dataguard  kurulumu,  konfigürasyon  ve  yönetimi  konusunda  bilgi  ve  tecrübe sahibi olmak,
d)  Oracle  veri  tabanı  yedekleme  ve  geri  yükleme  işlemlerine  hakim,  Rman  felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
e) Linux düzeyinde bash/shell script ile Oracle Import ve Export ve Rman gibi yedekleme scriptleri yazmak ve Linux Crontab ile görev oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) PL-SQL ve Stored Procedure geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Veri tabanı kümeleri (Clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ)  Oracle  veri  tabanı  yazılımı  sürüm  yükseltme  yamalama  konusunda  bilgi  ve  tecrübe sahibi olmak,
h) SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,
ı) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
i)  Veri  tabanı  mimarisi,  tasarımı  ve  optimizasyonu/normalizasyonu  hakkında  bilgi  ve
tecrübe sahibi olmak,
j)  Veri  tabanları  arasında doğru  veya  tersi  yönde  veri  aktarım (ETL)  süreçlerine  hakim olmak, tercihen açık kaynaklı ürünlerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Oracle ZFS Storage yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Linux işletim sistemi kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
m) Sunucu kurulumu (raid yapılandırma, disk yapılandırma, network konfigurasyonu vs.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n)  Coğrafi  Bilgi  sistemi  veri  tabanı  kurulumu,  yönetimi  ve  süreçlerine  hakim  olmak, tercihen  açık kaynaklı  coğrafi  bilgi  sistemleri  veri  tabanı  çözümleri  konusunda bilgi  ve tecrübe
sahibi olmak,
o)  Coğrafi  veri  tipleri  ile  coğrafi  verinin  taşınması  ve  saklanması  için  tanımlanan  veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,
ö)  Açık  kaynaklı  ilişkisel/nosql  veri  tabanları  konusunda bilgi  ve  tecrübe  sahibi  olmak, tercihen  postgresql,  mongodb  ve mysql  veri tabanları  konusunda kurulum,  yönetim,  yedekleme konularında hâkim olmak,
p)  Oracle  Cloud  Control,  Oracle  Audit  Vault  ürünlerinin  kurulumu,  yönetimi  hakkında
bilgi sahibi olmak,
r) Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak ve Linux işletim sistemini ve yönetim araçlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

TERCİHEN;
a) Hadoop ve büyük veri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b) Weblogic Sunucularının kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

2.  KIDEMLİ  SİSTEM  UZMANI
 (1  Kişi  -Tam  Zamanlı  -  Aylık  Brüt  Sözleşme  Ücret Tavanının 4 Katı)
a)  En  az  3000  aktif  kullanıcıya  sahip;  Microsoft  Active  Directory,  Microsoft  System Center,  Microsoft  Exchange  ürünlerinin  kullanıldığı  ve  Sanal  sistemlerin  bulunduğu  bir  sistem merkezinde, en az beş (5) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
c)  Microsoft  Exchange  2010-2016,  Microsoft  System  Center  Yönetim  Ailesi,  Active Directory  (Aktif  Dizin)  uygulaması,  DNS,  DHCP,  File  Server,  Windows  Remote  Desktop mimarisi   ve   benzeri   Microsoft   Windows   sunucu   ürünleri/servisleri   hakkında   kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübe sahibi sahip olmak,
ç)   Tercihen,   Microsoft   SCOM   2012   ve   üstü   sistemler   ile   SCCM   2012   ve   üstü
sistemlerinin  yönetimi,  konfigürasyon  ve  sorun  giderme  konularında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi olmak,
d) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve  bu  işletim  sistemlerinin  Aktif  Dizin  ortamında  kullanımı  ve  yönetimi  ve  sorun  çözümleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e)  Windows  sunucu  ortamlarında  problem çözme,  log  inceleme  gibi  konularda  bilgi  ve
tecrübe sahibi olmak,
f) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
g)  Uygulama  sunucuları  (IIS,  Apache  vb.)  kurulumunu,  yapılandırmasını  ve  yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu
sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak
h) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Veri depolama,  sunucu  RAID  disk yapısı,  SAN,  NAS  cihazları  konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
i) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j)  Failover  cluster  ve  Always-on  yapılandırmalar  konularında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi olmak
k)  Replikasyon,  İş  Sürekliliği,  Felaketten  Kurtarma  konularında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi
l) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m)  En  az  Microsoft  Certified  Solutions  Associate  (MCSA)  veya  Microsoft  Certified  Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak,

3.  KIDEMLİ  JAVA  UYGULAMA  GELİŞTİRME  UZMANI
 (1  Kişi  -  Tam  Zamanlı  -
Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek,
b) Client Server mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
c) OOP ve Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Tercihen Java&J2EE konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Java Teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Spring Core, MVC, Spring Boot,
e) Hibernate veya diğer ORM araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
f) Mikroservisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.  KIDEMLİ  .NET  UZMANI  (3  Kişi  -  Tam  Zamanlı  -  Aylık  Brüt  Sözleşme  Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek,
b)  Yazılım  kalite,  güvence,  değişiklik  yönetimi  ve  yazılım  doğrulama  faaliyetlerini gerçekleştirecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
d) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) .NET Core ile uygulama geliştirmiş olmak,
f) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
g)  JQuery,  Bootstrap,  AJAX,  Angular,  React,  CSS,  XML,  Javascript,  HTML,  XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve tecrübe sahibi olmak,
ğ)  Web  servisleri,  SOAP,  RESTful,  WCF,  Web  API  ve  Windows  Servisleri  hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)  MSSQL,  Oracle,  PostgreSQL  veri  tabanlarından  en  az  birisi  ile  entegre  uygulama geliştirmiş olmak,
ı)  Veri  tabanlarında  Stored  Procedure,  Function,  Trigger  yazma  konularında  bilgi  ve
tecrübe sahibi olmak,
i)  Team  Foundation  Server  (TFS),  Git,  Subversion(SVN)  gibi  konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerini kullanmış ve en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
j) Belgeleme ve düzenli  raporlamaya önem veren,  esnek çalışma saatlerine ve  yoğun  iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

TERCİHEN;
a)  Microsoft  Certifıed  Solutions  Dcveloper  (MCSD):  Web  Applications  sertifikasına
sahip olmak,
b) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
c)  Dağıtık  ön  bellek  mimarilerinin(Redis,  MEMCACHED  vb)  kullanımı  ve  yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç)  ELK  Stack  (Elasticsearch,  Logstash,  Kibana),  Tüm  Metin  Arama(Full-text  search)
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Mikroservisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e)  OCR,  görüntü  işleme  kütüphaneleri  ve  bunların  entegrasyonları  konusunda  bilgi  ve
tecrübe sahibi olmak.

5.  SİBER  GÜVENLİK  UZMANI  (1  Kişi  -  Tam Zamanlı  -  Aylık  Brüt  Sözleşme  Ücret Tavanının 2 Katı)
a)  Omurga  ve  kenar  ağ  anahtarı,  firewall,  IPS/IDS,  içerik  filtreleme,  yük  dengeleyici, Proxy,   SIEM,   EDR,   merkezi   kablosuz  ağ  kontrol   cihazı   gibi   ağ  ve  güvenlik  ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda en az 3(üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
ç)  Ağ  üzerinde  trafik  ve  protokol  analizi  yapabilen  (wireshark,  tcpdump,  netcat  gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
(Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB)
e) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
f) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h)  Metasploit,  SQLMap,  Nmap,  Owasp  ZAP,  Burp  Suitevb.  gibi  standart  güvenlik
araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı)  Nessus,  Qualys  vb.  Ağ/altyapı  güvenlik  açığı  tespit  araçlarının  etkin  bir  şekilde kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,
l)   Siber   Olaylara   Müdahale   Ekibi   (SOME)   kurulum,   yönetim   ve   dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
m)  KVKK  esaslarına  hakim,  bu  esasların  teknik  boyutları  konusunda  bilgi  ve  tecrübe
sahibi olmak,
n) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;
a)  Certified  Ethical  Hacker  (CEH),  ECSA/LPT  (Ec-Coincil  Certified  Security  Analist/ Licensed Penetration Tester), Offensive Security Certified Professional(OSCP) , Web Application Penetration    Tester    (GWAPT)    veya    CPTE    (Certified    Penetration    Testing    Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak.

6. AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a)  Omurga  ve  kenar  ağ  anahtarı,  firewall,  IPS/IDS,  içerik  filtreleme,  yük  dengeleyici, Proxy,  SIEM,  merkezi  kablosuz  ağ  kontrol  cihazı  gibi  ağ  ve  güvenlik  ürünlerinin  kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ yöneticiliği yapmış olmak ve en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi
sahibi olmak,
ç)  Ağ  üzerinde  trafik  ve  protokol  analizi  yapabilen  (wireshark,  tcpdump,  netcat  gibi)
yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
e)  IPS,  WAF,  Dos,  Ddos  IDS,  Antivirüs,  DLP,  EDR  ve  Firewall  hakkında  bilgi  sahibi olmak,
f) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) SIEM, Proxy cihazları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ)   Siber   Olaylara   Müdahale   Ekibi   (SOME)   kurulum,   yönetim   ve   dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
h) CCNA ve CCNP sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olmak,
ı) Belgeleme ve düzenli  raporlamaya önem veren,  esnek çalışma saatlerine ve  yoğun  iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

7. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a)  En  az  3000  aktif  kullanıcıya  sahip;  Microsoft  Active  Directory,  Microsoft  System Center,  Microsoft  Exchange  ürünlerinin  kullanıldığı  ve  Sanal  sistemlerin  bulunduğu  bir  sistem merkezinde, en az üç (3) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
c)  Microsoft  Exchange  2010-2016,  Microsoft  System  Center  Yönetim  Ailesi,  Active Directory  (Aktif  Dizin)  uygulaması,  DNS,  DHCP,  File  Server,  Windows  Remote  Desktop mimarisi   ve   benzeri   Microsoft   Windows   sunucu   ürünleri/servisleri   hakkında   kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübe sahibi sahip olmak,
ç)   Tercihen,   Microsoft   SCOM   2012   ve   üstü   sistemler   ile   SCCM   2012   ve   üstü sistemlerinin  yönetimi,  konfigürasyon  ve  sorun  giderme  konularında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi
olmak,
d) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve  bu  işletim  sistemlerinin  Aktif  Dizin  ortamında  kullanımı  ve  yönetimi  ve  sorun  çözümleme
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e)  Windows  sunucu  ortamlarında  problem çözme,  log  inceleme  gibi  konularda  bilgi  ve
tecrübe sahibi olmak,
f) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
g)  Uygulama  sunucuları  (IIS,  Apache  vb.)  kurulumunu,  yapılandırmasını  ve  yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
h) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Veri depolama,  sunucu  RAID  disk yapısı,  SAN,  NAS  cihazları  konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
i) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j)  Failover  cluster  ve  Always-on  yapılandırmalar  konularında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi olmak
k)  Replikasyon,  İş  Sürekliliği,  Felaketten  Kurtarma  konularında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi
l) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m)  En  az  Microsoft  Certified  Solutions  Associate  (MCSA)  veya  Microsoft  Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak, TERCİHEN;
a) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak.

8. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi -Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Veri ambarı, iş zekâsı konularında en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) SQL, PL/SQL, Oracle veri tabanı uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Oracle Analytics Server konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
d) Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
f) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

IV. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır. Yazılı sınav 17 Ağustos 2021 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte www.goc.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır. Sözlü sınav 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. V. DEĞERLENDİRME Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.goc.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. VII. ÜCRET Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (2021 yılının ikinci yarısında uygulanacak ücret tavanı) özel şartlar başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. VIII. DİĞER HUSUSLAR Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş olmaları zorunlu değildir (KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır). Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). Kamuoyuna saygı ile duyurulur. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Tel: 0 (312) 422 08 17 - 18 - 19 - 20 -21a)  Bir  kurumda  en  az  bir  veri  ambarı  tasarlamış  ve  iş  zekâsı  araçlarıyla  rapor  sunmuş olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
Adaylar  başvurularını  Genel  Müdürlüğümüzün  www.goc.gov.tr  internet  sitesinde  yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 26 Temmuz - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile    erişip    elektronik    ortamda    müracaat    edeceklerdir.    Müracaatlar    elektronik    ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi  ile  yapılacağından,  adayların  (www.turkiye.gov.tr)  hesabının  bulunması  zorunludur.  Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilirler.
Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler. 
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
a)  Güncel  programlama  dillerinden  en  az  iki  tanesine  ilişkin  belge  veya  belgeler,
(Transkript belgesi de kabul edilecektir)
b)  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki  tecrübeye  ilişkin  kaşe  ve  ıslak  imza  ile  onaylanmış  hizmet  belgesi  veya  belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli  statüdeki  hizmetler  ile  özel  kesimde  sosyal  güvenlik  kurumlarına  prim  ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
c)  Başvuruda  bulunulan  pozisyonda  çalışıldığını  gösterir  belgenin  kontrolü  amacıyla
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,
d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
e)  Her  bir  pozisyon  için  özel  şartlar  kısmında  istenilen  sertifikalar  ile  tecrübe  veya
deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Özel   şartlar   altında   yer   alan   bölümler   dışındaki   bölümlerden   veya   yurtdışındaki üniversitelerin  denk  bölümlerinden  mezun  olup  başvuru  yapabilen  adayların  başvurularının değerlendirilmeye  alınabilmesi  için  e-Devlet  başvurusu  sırasında  “Diğer  Belgeleriniz”  aşaması altında   bulunan   “Denklik   Gösterir   Belge”   alanına   ilgili   dokümanı   mutlaka   yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların   başvuruda  bulundukları   her   bir  pozisyon   için  istenilen   belgeleri   sisteme eksiksiz   bir   şekilde   yüklemeleri   gerekmektedir.   Yüklenen   belgelerdeki   yanlışlıklar   veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.
Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri  belgelerde  herhangi  bir  tahrifat  yaptığı  tespit  edilen  adayların  başvuruları  geçersiz sayılacak,  sınava  girip  başarılı  olsalar  dahi  sözleşme  imzalanmayacak,  sözleşme  imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp   tamamlanmadığını   kontrol   etmeleri   gerekmektedir.   “Başvurularım”   ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların  incelenmesi  sonucunda  genel  ve  özel  şartları  sağlayan  adaylardan,  KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz   etmeyenlerin   puanı   sıfır   olarak   değerlendirilecektir)   toplamı   esas   alınarak   yapılacak sıralamaya  göre  en  yüksek  puanlıdan  başlanarak  her  bir  unvan  için  en  fazla  on  katı  (10)  aday
yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr sitesinde 9 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav soruları  başvurduğu  pozisyonun  teknik ve  özel  şartlarında belirtilen  tüm konuları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 17 Ağustos 2021 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca  Mah.  122.  Cadde  No:  4  Yenimahalle/ANKARA)  adresinde  yapılacaktır.  Sınav  saati, yazılı   sınava   girmeye   hak   kazanan   aday   listesi   ile   birlikte   www.goc.gov.tr   sitesinde yayınlanacaktır.
Sözlü  sınav  26-27  Ağustos  2021  tarihlerinde  İçişleri  Bakanlığı   Göç  İdaresi   Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava  çağrılacaktır.  Yazılı  sınava  girmeye  hak  kazanamayanlar,  yazılı  sınava  girmeye  hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70  tam  puan  alınması  zorunludur.  Yazılı  ve  sözlü  sınav  sonucunda  alınan  notların  aritmetik ortalaması  alınmak  suretiyle,  adayların  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  Giriş  Sınavı  nihai  başarı dereceleri   tespit   edilecektir.   Adaylar   nihai   başarı   derecelerine   göre   asil   ve   yedek   olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı  ve  sözlü  sınav  sonuçları  www.goc.gov.tr  sitesinde  ilan  edilecektir.  Ayrıca  yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(b) bendine göre istihdam edilenler için  sözleşme  ücret  tavanının (2021  yılının  ikinci  yarısında uygulanacak  ücret  tavanı)  özel  şartlar  başlığı  altında  belirtilen  brüt  sözleşme  ücret  tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR
Adayların  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavı  (KPSS)’na  girmiş  olmaları  zorunlu  değildir (KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır).
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
Adaylar  sözlü  sınava  gelirken  başvuru  sırasında  istenilen  belgelerin  asıllarını  ibraz
edeceklerdir.
Sınavı  kazanan  her  bir  adayın  güvenlik  soruşturması  yapılacak  ve  sağlık  kurulu  raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Tel: 0 (312) 422 08 17 - 18 - 19 - 20 -21


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.