Hakimler ve Savcılar Kurulu Memur Personel Alımı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Memur alımı, Personel Alımı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı, İç İşleri Bakanlığı Memur Alımı, İşçi Alımı, Personel Alımı Yapacak, Detaylar Haberimizde...

Hakimler ve Savcılar Kurulu Memur Personel Alımı
17 Ekim 2019 Perşembe 18:35

Hakimler ve Savcılar Kurulu Personel Alımı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Memur alımı, Personel Alımı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Uzman Yardımcısı alımı, İç İşleri Bakanlığı Memur Alımı, İşçi Alımı, Personel Alımı Yapacak, Detaylar HaberimizdeTürkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Uzman Yardımcısı alımı, İç İşleri Bakanlığı Memur Alımı, İşçi Alımı, Personel Alımı Yapacak, Detaylar Haberimizde

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALIMI DUYURUSU

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam aşağıda belirtildiği sınıf, unvan, derece ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır.

Kadro Sınıfı:

Genel İdare Hizmetleri SınıfıKadro Unvanı: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniKadro Derecesi: 10 uncu dereceli 2 kadro, 9 uncu dereceli 3 kadroKPSS Puan Türü: Lisans-KPSSP3, Ön Lisans-KPSSP93, Ortaöğretim-KPSSP94Kadro Sayısı:

5I) Başvuru Yeri ve Şekli Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan 2019 yılı 4/A (Kadrolu) VeriHazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formunu temin ederek ilgili tüm kısımlarıdoldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaatetmeleri gerekmektedir. Posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.(Başvu ru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA)Başvurular 30/10/2019 tarihindebaşlayıp, 04/11/2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30’da) itibarıyla sona erecektir.Yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarakgerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş)katı olan 25 (yirmibeş) aday arasına girenler Uygulama Sınavına (Klavye Sınavı) katılmaya hakkazanacaktır.

Uygulama Sınavı 09/11/2019 Cumartesi günü saat 09:00'da Hâkimler ve SavcılarKurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilanedilecektir.Uygulama Sınavında başarılı olanlar için 12/11/2019 tarihinde saat 09:00’dan itibarenHâkimler ve Savcılar Kurulu binasında Sözlü Sınav yapılacaktır.

II) Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 04/11/2019 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncımaddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretimmezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşınıbitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Fakülte/yüksekokullarınbilgisayarbölümü,adaletyüksekokulu,meslekyüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu vekuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahipbulunmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsabile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6- Askerlikdurumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları içinKPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

III) Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2-Fakülte/yüksekokullarınbilgisayarbölümü,adaletyüksekokulu,meslekyüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenimbelgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumuncaonaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanmasıgerekmektedir);Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından isebaşvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarıncadüzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Notertarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmeksuretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)

3- KPSS-2018 sınav sonuç belgesi.IV) Diğer HususlarAdayların Kurulumuzun www.hsk.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2019 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte şahsen elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, UygulamaSınavına ve Sözlü Sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sözlü sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınavbaşvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.Uygulama Sınavına katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste www.hsk.gov.tradresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvurusahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V) Başvuruların Değerlendirilmesi

Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasınatabi tutulacaktır.KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı olan 25(yirmibeş) aday Uygulama Sınavına(Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göreyapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavınaçağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hakkazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşullarıtaşıyan adaylar, Sözlü Sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan incelemesonucunda gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerinebaşkaca bir bildirim yapılmayacaktır.

VI) Uygulama Sınavı Uygulama Sınavı;

adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla,komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayarortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir.Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan bir hafta önce Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylarbaşarılı kabul edilecektir. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.

VII) Sözlü SınavUygulama

Sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacak olup,Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,c) Genel kültür 20,

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabuledilecektir.Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınavakatılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VIII) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda başarılı olanların; merkezi sınav(KPSS) puanının % 40’ı, uygulamasınavı puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle değerlendirmeyapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahipolunması halindeKPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilanedilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarılistesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslimetmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Buadaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızınsüresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptaledilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihaibaşarı listesindekisıralamaya göre atama yapılacaktır.Değerlendirmesonucundabaşarılı olanadaylarıngerçeğeaykırı beyandabulunduklarının anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemyapılacaktır.Duyurulur.


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber