Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 48 Sözleşmeli Personel Alımı | Göç İdaresi İş Başvurusu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 48 Sözleşmeli Personel Alımı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Büro personeli alımı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sosyal çalışmacı alımı yapacaktır, Detaylar haberde

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 48 Sözleşmeli Personel Alımı | Göç İdaresi İş Başvurusu
05 Kasım 2019 Salı 09:54

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 48 Sözleşmeli Personel Alımı | Göç İdaresi İş Başvurusu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 48 Sözleşmeli Personel Alımı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Büro personeli alımı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sosyal çalışmacı alımı yapacaktır, Detaylar haberde

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 40 (kırk) adet Büro Personeli ve Ek-2 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 8 (sekiz) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 48 (kırk sekiz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Kamu saati sayfamızı sosyla medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ


Ek-1 Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli Pozisyonunun Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo

B) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Bu ilanın, Ek-1 ve Ek-2 tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,
3- 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve daha sonraki
tarihlerde doğanlar)
4- 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türü esas alınarak
yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak,
5- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile
yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların,
başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli
personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken
sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla
aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme
süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
C) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1- Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla veya bizzat
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar, Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde yer alan başvuru linki
aracılığıyla 07/11/2019 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 15/11/2019 tarihinde saat:18:00’da kapanacak
olan müracaat süreleri içerisinde başvurularını elektronik ortamda yapacaklardır.
3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları
gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru
ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
4- Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru sırasında
sadece bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları
geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde
tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna
basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek
olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik
veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 15 Kasım 2019 tarihi saat: 18:00’a kadar bilgilerini yeniden
güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.
6- Başvuruların geçerli olabilmesi için “Bilgilerimi Kaydet” butonuna mutlaka basılarak İş
Talep Formu çıktısı alınacaktır. Müracaat tarihi sona erdikten sonra sistem kapatılacağından İş Talep
Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru
tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.
7- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce pozisyonlar esas alınarak her bir il için ayrı ayrı olmak
üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan
adaylara ait listeler Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde 20/11/2019 tarihinde ilan
edilerek duyurulacaktır.
8- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen sınav başvuru
belgelerini en geç 21/11/2019 - 29/11/2019 tarihleri arasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne (Çamlıca
Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai
bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı
duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş (Sözlü) Sınav
Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
9- Bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir
kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına
alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup
sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) Sınav
Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.
10- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul
edilmeyecektir.
11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Ç) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ
1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun
imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,
2) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı, noter ya da mezun olunan
üniversiteden onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan
adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),
3) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
4) T.C. kimlik numarası beyanı.
4
D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar, tercihleri ve 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3
puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup,
pozisyonlar esas alınarak her il için ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday, Giriş (Sözlü)
Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar
da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına
göre ilan edilecektir.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce; pozisyonlar esas alınarak her il için ayrı ayrı olmak üzere
ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı
listeler, Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri
Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi
internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde
bulunulmayacaktır.
Sınav komisyonu Giriş (Sözlü) sınav günü sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların
gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edecektir. Şartları taşıyan adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına
alınacaktır.
Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan
incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaktır.
E) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet
sitesinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup,
ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ
Giriş (Sözlü) sınavı 09/12/2019 - 18/12/2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
Adayların sınav günü, saati ve sınav salonu Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinden
ilan edilecektir.
Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport
bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup
bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI
Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel
Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün
görev alanına giren konulardan oluşur.
Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan
oluşur.
Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU
Giriş (Sözlü) Sınavı başvurularının incelenmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların
ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi ve sınavın gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük
merkez teşkilatında sınav komisyonu oluşturulacaktır. Sınav Komisyonu 1 (bir) başkan ve 4 (dört)
üyeden oluşur.
H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak
kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
5
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav
puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
I) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Başarı sıralaması en
yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar,
KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir.
Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri
Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek
duyurulacaktır.
Sınav Komisyonunca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar
değerlendirildikten sonra pozisyonlar esas alınarak her il için ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar
asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları
yine Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek
duyurulacaktır.
Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav
Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil
etmeyecektir.
İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü)
Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde mesai
saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi
şartı ile kabul edilecektir.
Sınav komisyonu itirazları 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asil
ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Genel
Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
Sınav komisyonunca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar
işleme alınmayacaktır.
J) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1- 2018 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
2- Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
3- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf
Giriş (Sözlü) Sınav sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edildiği
tarihten itibaren, Giriş (Sözlü) Sınavını asil olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama
belgelerini yazılı tebligatı beklemeksizin Genel Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.
K) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Genel Müdürlüğümüzce
yapılacaktır.
Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve
sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış
hak sayılmayacaktır.
L) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan
pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak
sözleşme imzalanabilecektir.
6
M) DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir veya birkaçını
taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal
edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
 

Kamu saati sayfamızı sosyla medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İsa - 12 ay önce
Acil işe ihtiyacım var temizlik olur yardımcı olursanız sevinirim

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber