Çorum Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İş Başvurusu

Çorum Belediyesi çok sayıda personel alımı, İtfaiye Eri alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Çorum Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Çorum Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İş Başvurusu
28 Ekim 2019 Pazartesi 20:47

Çorum Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İş Başvurusu

Çorum Belediyesi çok sayıda personel alımı, İtfaiye Eri alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Çorum Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Çorum Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI


Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:


Çorum Belediyesinin boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P93 Önlisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın
yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
e) İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.
 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.corum.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden
alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 18.11.2019’dan 22.11.2019 Cuma günü saat
17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.
• Başvuru belgelerini Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı,
27.11.2019 tarihinde belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda
ilan edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 

5) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 02.12.2019 Pazartesi Günü saat 09:00’da,
başlamak üzere sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınav sözlü sınavın
bitimiyle başlayacaktır.
Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam
edilecektir.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
 

6) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz www.corum.bel.tr
internet adresinde ilan edilir.
• Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinde
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

ÇORUM BELEDİYESİNİN YAYIMLAMIŞ OLDUĞU DİĞER İLANLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet öztaş - 1 ay önce
İş zizim neişolza yaparım

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber