Bursa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Bursa Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, Besaş AŞ işçi alımı, Besaş AŞ memur alımı, Besaş AŞ personel alımı, Burulaş AŞ işçi alımı, Burulaş AŞ memur alımı, Burulaş AŞ personel alımı, Burfaş işçi alımı, Burfaş memur alımı, Burfaş personel alımı, Binted işçi alımı, Binted memur alımı, Binted personel alımı, Bursa Kültür AŞ işçi alımı, Bursa Kültür AŞ memur alımı, Bursa Kültür AŞ personel alımı, Burbak işçi alımı, Burbak memur alımı, Burbak personel alımı, BUSKİ işçi alımı, BUSKİ memur alımı, BUSKİ personel alımı, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Bursa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı
Admin
Admin
30 Ekim 2022 Pazar 00:18

  Bursa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Bursa Büyükşehir Belediyesi 10 işçi alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 10 personel alacağını açıkladı.

Yerel yönetimler Resmi Web sayfasında yayınlanan ilanına göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) bünyesinde İstihdam edilmek üzere 10 işçi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar başvurularını 12 - 16 Aralık 2022 tarihleri arasında şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok Numara 6/3 Osmangazi Bursa adresi ve yapacaklardır.

657 sayılı kanun 48. maddesinin A fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile beni ne suçlardan mahkum olmamak,

2022 KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

MEMUR ALIMI İÇİN (6 KİŞİ)

Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, Ekonomi programlarının birinden Lisans mezunu olmak.

MEMUR ALIMI İÇİN (3 KİŞİ)

İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının birinden Lisans mezunu olmak.

MEMUR ALIMI İÇİN (1 KİŞİ)

İşletme, İşletme (İngilizce) Maliye, Maliye (İngilizce), Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) programlarının birinden Lisans mezunu olmak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 85 itfaiye eri alımı yapılacaktır.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım

yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını

almış olmak,

2. 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce tabip gözetiminde yapılacaktır.)

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. ( 10.10.1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

7. Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında https://www.bursa.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),

3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

1. Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 19.09.2022 tarihi ile 23.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.00 arasında) Belediyemiz; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok Zemin Kat adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında yapılacaktır.

3. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Belediyemiz, Sınav sonuç belgesi ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş katı oranında adayı yazılı sınava çağıracaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 30.09.2022 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel ağ sayfasında (https://www.bursa.bel.tr) ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılacak adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınavların yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınavlara girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.bursa.bel.tr adresinden erişebilecektir. Bu belge sınavlara girişte ibraz edilecektir.

Adayların sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

İtfaiye Eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 10.10.2022 tarihinde saat: 10.00'da başlamak üzere Soğukkuyu Mah. Site Cad. No:16 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Busmek Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezinde yapılacaktır.

Uygulamalı Sınav ise 12.10.2022-21.10.2022 tarihleri arasında Şirinevler, E106. Sok. No:2 Yıldırım/BURSA adresinde bulunan Vakıf Bera Kent Parkı ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Sınav Konuları:

- Yazılı Sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat:

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Yazılı sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %40'ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60'ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.bursa.bel.tr) ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden (https://www.bursa.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (https://www.bursa.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok Kat:2 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni yılda çok sayıda memur işçi personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı planlaması yapmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları tarafından açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları ve bu ilanlara ait istenilen nitelikler ve özellikler iş başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri.

Bursa Büyükşehir Belediyesi memur işçi Personel Alımı

Bursa ilimiz ülkemizin en kalabalık 4. İli pozisyonunda bulunmaktadır. 2019 yılı itibari ile nüfusu yaklaşık 2 milyon 900 bini aşmış durumdadır. Bursa gibi büyük bir ilimiz yaşanabilir şehirler sıralamasında ülkemizde ilk sıradaki yerini korumaktadır. Bursa ilimiz ayrıca ülkemizde bulunan doğal ve tarihi zenginlikleri açısından da en önemli illeri arasında yer almaktadır. Dünyanın en yaşanabilir şehirler ve iller sıralamasına giren Türkiye'nin tek şehri olan Bursa, bu başarısını sürdürebilmek devam ettirmek adına çalışmalarına ve yatırımlarına ara vermeden devam edeceğini açıklamıştır. Bursa ilinde ikamet etmekte olan vatandaşlar ise Bursa Belediyesi memur işçi personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak mı merak ediyorlar. Bursa Belediyesi açık pozisyonları, güncel iş ilanları ile bu ilanlara ait istenilen nitelik ve özellikler ile iş başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkında daha detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Memur İşçi Alımı

Bursa Türkiye'mizin en büyük ihracatı en fazla olan birkaç sanayi kentinden bir tanesidir. Tofaş, Fiat, Renault, Peugeot, Karsan Otomativ, binek otomobil ve ticari araçlar ile Cobra Güleryüz otobüs fabrikaları ve daha birçok ağır sanayi fabrikaları Bursa ilimizde yer almaktadır.  Son dönemde yaşanan ekonomik durgunluk ve kur artışı sanayi ihracatı ile öne çıkan Bursa ilini de etkiledi ve şehirdeki işsizlik rakam ve oranlarında artışa sebep oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bu durumu önlemek adına aktif rol alarak çeşitli çalışmalara şimdiden başladı. Bu nedenle İŞKUR ile çeşitli anlaşmalar yapılmıştır. İŞKUR ile yapılan anlaşmalar gereği şehirde bulunan meslek edindirme kurslarının sayısı artırılarak iistihdam seviyesine katkı sağlayacak Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan eleman açıklarını kapatmak adına da çok sayıda memuri işçi statüsünde personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirilmesi de bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni belediyecilik anlayışı ile yeni alımlar yapacak olup, yeni alımlarında ise birden fazla kişiye istihdam sağlayacak olan belediye ayrıca niteklili personelleri değerlendirecektir. Bu nedenle alımlarında hangi pozisyonları ilk olarak değerlendireceğine yönelik bilgi almak istenilen özellik ve nitelikleri isteyen kişiler, sitemizi takip ederek bu bilgilere ulaşabilirler. Önceliğini her zaman tecrübeli işten anlayan işinin ehli kişilerden yana kullanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yukarıdan gelecek olan talimatlara uyacaktır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi memur işçi personel alımı kaç kişi ile istihdam yapacak tam olarak bilmiyoruz ancak; şöyle bir araştırma yaparak baktığımız zaman geçtiğimiz yıllarda çok fazla kişinin işe alınarak önemli bir istihdam sağlayan ve bu alımlarında yeni yılda da devam edeceğini belirtebiliriz. Özellikle alımlarında mülakat yapan ve işin niteklileri ve özelliklerine göre uygulama yaparak kişilerin çalışmalarına bakan belediyeler her zaman nitelikli  işi ehli olan yani işten çok iyi anlayan kişileri almak isterler. Bursa Büyükşehir Belediyesi de bunlardan birisi olup, alım yapmadan önce kişinin işe uygun olup olmadığını işinde ne kadar ehil olduğunuda uygulama sınavı yaparak inceleyecektir.

Toplamda kaç kişi ile istihdam yapılır bilemiyoruz ancak; memur işçi personel alımları konusunda çok dikkat etmenin ve alımları kaçırmamanın gerektiğini çok iyi takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Tüm belediyeler gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi de işçi memur personel alımlarını kendi binası ve sitesi üzerinden duyuracaktır. Ne zaman bilgi almak ister ve güncel iş başvuru formları ve iş ilanlarına internet sitemizi düzenli olarak takip ederek ve bizlerden güncel ve sıcak bilgi alabilirsiniz.

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafınca yayımlanan ve yayımlanması muhtemel olan tüm iş ilanlarına www.kamusaati.com internet web adresimiz üzerinde yer almaktadır. Tüm bu yayınlamış ve yayınlayacağımız iş ilanlarını takip etmek, ilanlara başvurmak için hazır iş başvuru formu, iş başvuru tarihleri ve iş başvuru şartları gibi genel nitelikler ve  bilgileri görmek ve anında iş başvurusu yapmak için sosyal ağlardan bizleri takip etmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye kurumunun insan kaynakları veya yazı işleri gibi çeşitli departmanlarına ve iştirak bağlı şirketlerine özgeçmiş bırakarak yapacak olduğunuz iş başvuruları kabul edilmemektedir. Bu sebepten sayfamızda belirlenen iş ilanlarının yayınlanmasını beklemeli ve bahsedeceğimiz usul ve esaslar ve belirtilen nitelikler çerçevesinde başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz. Sayfamızda Genel olarak Bursa Belediyesi iş ilanları ile işe alım süreci ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler vermeye çalıştık Umarız beğenmişsinizdir. İş İlanları Ve Bursa Büyükşehir belediyesi hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilir eksiklerimiz varsa düzeltebilirsiniz.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Oman yıldız - 3 yıl önce
Belediyemize guvenlik gorevlisi olarak çalışmak istiyorum 6 aydır issizim 3 öğrencim var rica ediyorum
Avatar
Saide sucu - 3 yıl önce
Ilanlar başvuru tarihi geçtikten sonra yayinlaniyo zamaninda yayınlansada işe alınacak kişiler onceden belli zaten bir buçuk senedir işsiz kizim var şehir plancısı çalmadigimiz kapı kalmadı hep hüsran hep hüsran çocugum bunalima girdi
Avatar
Zahide ala - 3 yıl önce
Bende sızinle çalışmak istıyorum
Avatar
DİLEK - 3 yıl önce
bende sizinle çalışmak istiyorum nolurrr temizlikçi olarak belediye de
Avatar
DİLEK - 3 yıl önce
bende sizinle çalışmak istiyorum nolurrr temizlikçi olarak veya bulacik çay kahve yaparım nolurrr belediyede
Avatar
Hasip. - 3 yıl önce
Ben daha önce osmangazi belediyesinde işkur üzerinden çalışıyorum.su an iş ariyorum
Avatar
hüseyin yaralı - 3 yıl önce
kpss puanım 74 lise mezunuyum belediyenizde uygun pozisyonda çalışmak istiyorum
Avatar
Ufuk bilga - 3 yıl önce
Copculuk isi yaparim ne is verirseniz yaparim nsAllah sansim vardir.5538807860